Amennyiben egy domain már delegálásra került, akkor az ellen panaszt tenni a Alternatív Vitarendező Fórum (AVF) keretében működő Regisztrációs Döntnöknél lehet. Ez az eljárás sokkal gyorsabb, mint a bírósági, de ez természetesen nem zárja ki azt, hogy valaki bírósághoz forduljon akár a Regisztrációs döntnöki eljárás helyett, akár az után.


Ki tehet panaszt egy bejegyzett (delegált) domainnel kapcsolatban?

A Regisztrációs Döntnöknél panaszt tehet az, akinek az adott névhez névhasználati joga fűződik. Ő lesz a „Kérelmező”. A Kérelmező kérheti a domainnek a domain-használótól való visszavonását, illetve a magára való átruházását is.

A Döntnökök elismert és tapasztalt szakértők a domain regisztráció, az informatika, illetve az Internetre vonatkozó jogi kérdésekben. A Regisztrációs Döntnökök listája itt található.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata itt található, ugyanakkor az eljárással kapcsolatos leglényegesebb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze:


Mikor dönt a Regisztrációs Döntnök egy domain név visszavonásáról?

A Domainregisztrációs Szabályzat szerint az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el amennyiben:

 • a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név,
 • VAGY: amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult,

ÉS amennyiben:

 • a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne,
 • VAGY: a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.


Mibe kerül a Regisztrációs Döntnök eljárása?

Az eljárások díjai:

 • Eljárási díj egy vagy két domain név esetén:
  • Egyszemélyi döntnöki eljárásban: 100.000,- Ft +ÁFA
  • Háromtagú tanácsban történő eljárásban: 150.000,- Ft +ÁFA
 • Eljárási díj három vagy annál több domain név esetén:
  • Egyszemélyi döntnöki eljárásban: 150.000,- Ft +ÁFA
  • Háromtagú tanácsban történő eljárásban: 200.000,- Ft +ÁFA

További információ a díjakról itt található.

A Kérelmező dönti el, hogy egyszemélyes vagy háromtagú tanáccsal kéri az eljárást.

A díjat a Kérelmező fizeti, a kérelem benyújtását követően, az eljárás megkezdése előtt, átutalással a kérelem űrlapon található bankszámlaszámra történő átutalással.


A Regisztrációs Döntnök eljárásának folyamata

 • Kérelmezőnek hívja a Domainregisztrációs Szabályzat azt, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri egy adott domain delegálásának visszavonását. A Kérelmező egyidejűleg kérheti a domain részére történő átruházását is. Kérelmezettnek nevezi a Szabályzat azt a domain-használót, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását kérik.
 • A kérelem az itt található űrlapon nyújtható be. Az eljárás során a kommunikáció elektronikusan történik.
 • Ahogy az űrlapon is látható, a Kérelmezőnek meg kell adnia, hogy a szóban forgó (panaszolt) domain név használatához milyen joga fűződik, így pl.: védjegy, kereskedelmi név, cégnév, üzletjelző, szerzői jogi oltalom alatt álló név stb., valamint azt, hogy a panszolt domain név Kérelmezett által történő használata miért sérti a Kérelmező jogát vagy jogos érdekét. Meg kell adni azt a nevet, amely valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult. Az űrlap segítséget nyújt a lehetséges magyarázatokat illetően. Érdemes kitérni arra is, hogy a panaszolt domain név miért azonos vagy összetéveszthető azzal a névvel, amelynek használatára a Kérelmező jogosult.
 • A kérelemben azt is ki kell fejteni, hogy a Kérelmező szerint a Kérelmezettnek (azaz a domain jelenlegi használójának) miért nem fűződik joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain névhez, illetve, hogy miért jogellenes illetve rosszhiszemű a Kérelmezett domain név használata. Ezzel kapcsolatban is felsorol néhány lehetőséget a AVF oldalán található kérelem űrlap.
 • Célszerű a kérelemhez elektronikus formában bizonyítékokat csatolni, pl. védjegy jogosultságot igazoló okiratot. Az eljáráshoz érdemes hozzáértő jogász segítségét kérni.
 • A panaszról az AVF értesíti a Nyilvántartót, amelyik felfüggeszti az érintett domain név törlésének és átruházásának lehetőségét a vitarendezési eljárás, illetve az esetleges azt követő bírósági eljárás befejezéséig.
 • A Regisztrációs Döntnök 8 napon belül értesíti a Kérelmezőt és a Kérelmezettet is az eljárás megindításáról. A Döntnök a Kérelmezettnek (aki ellen a panasz érkezett) küldött értesítéseit a Nyilvántartásban rögzített adatoknak megfelelően címezi és azokat az adminisztratív kapcsolattartónak is megküldi. A Kérelmezettnek 30 napja van érdemben reagálni a panaszra, azaz védekezést benyújtani. Ha a Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért, a Kérelmezett kérheti, hogy a döntést háromtagú tanácsban hozzák meg, de ebben az esetben a díjkülönbözetet neki kell kifizetnie.
 • A védekezést a Döntnök megküldi a Kérelmezőnek, aki 8 napon belül válaszolhat erre.
 • Ezek után 8 munkanapon belül kerül(nek) kijelölésre a Döntnök(ök), ami után 30 napon belül születik meg a döntés. A döntés lehet vagy a kérelem elutasítása, vagy a domain visszavonása a Kérelmezettől. Utóbbi esetben a domain átruházható a Kérelmezőre, amennyiben ezt kérte és eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatban a domain igénylőkre vonatkozó általános feltételeknek. Ha a Kérelmező ezeknek a feltételeknek nem tesz eleget, a Nyilvántartó a döntés végrehajtása során a domain nevet a Kérelmezettől visszavonja, és arra a visszavonástól számított 60 napig csak a Kérelmező nyújthat be domain delegálás iránti igényt. A 60 nap türelmi idő elteltével a domain név bárki számára igényelhetővé válik.
 • A Nyilvántartó a Regisztrációs Döntnök döntését a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével végrehajtja. Abban az esetben, ha a domain használója (Kérelmezett) a 30 napos határidő alatt igazolja, hogy a domain általa történő további használata végett bírósági keresetet nyújtott be, a döntés végrehajtását a Nyilvántartó felfüggeszti.
 • A Regisztrációs Döntnök eljárása során:
  • Az eljárást a Regisztrációs Döntnök megszünteti, ha a kérelmet a Kérelmező visszavonja, illetve ha a felek közösen bejelentik, hogy megállapodtak és kérik az eljárás megszüntetését.
  • Az eljárást a Regisztrációs Döntnök megszünteti akkor is ha bírósági, vagy más vitarendező eljárás végrehajtható döntést hozott az adott domaint érintő ügyben.
  • Amennyiben a Regisztrációs Döntnök tudomására jut, hogy bírósági, vagy más vitarendező eljárás van folyamatban, akkor a saját eljárását szüneteltetheti annak az eljárásnak a végéig.


Mind a Kérelmező, mind a Kérelmezett további segítséget talál érveinek alátámasztásához a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatában.

A Regisztrációs döntnökhöz a kérelem itt nyújtható be.


Kapcsolódó cikkek