A 2024. október 18.-tól hatályos Domainregisztrációs Szabályzat itt elérhető.

A 2023. július 1-től hatályos Domainregisztrációs Szabályzat


I. Fejezet: A Domainregisztrációs Szabályzatban használt fogalmak

II. Fejezet: A domain igénylésére és regisztrálására vonatkozó szabályok

1. A domain igénylése
2. A domain név

III. Fejezet: A domain regisztráció fenntartása

3. A regisztráció fenntartása

IV. Fejezet: A domain regisztráció megszűnése

4. A regisztráció felmondása
5. A regisztráció felfüggesztése
6. A regisztráció visszavonása és törlése
7. A regisztráció átruházása

V. Fejezet: Jogviták

8. Általános szabályok
9. Jogviták intézése a regisztrációt megelőzően (Domain döntnöki eljárás)
10. Jogviták intézése a regisztrációt követően (Regisztrációs döntnöki eljárás)

VI. Fejezet: Egyéb rendelkezések

11. A domain technikai működőképességére vonatkozó követelmények
12. Adminisztratív kapcsolattartó
13. Vegyes rendelkezések

A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete (a továbbiakban Egyesület)  abból a célból, hogy a .hu alatti domain nevek regisztrálásának, delegálásának és fenntartásának egységes rendjét biztosítsa, a domain-használók és mások jogait megóvja, a 2001. évi CVIII. törvény 15./A§-ában foglalt önszabályozás lehetőségeivel élve megalkotta a jelen Domainregisztrációs Szabályzatot. Jelen Domainregisztrációs Szabályzat a tárgyban készült szerződéses rendszer részeként került kiadásra és azt a rendszer alkalmazása során minden külön hivatkozás nélkül alkalmazni kell.

I. fejezet: A Domainregisztrációs Szabályzatban használt fogalmak

A jelen Domainregisztrációs Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az alábbi fogalmakat a következő értelemben használja:

Domain: Önálló internet tartomány, az internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.

Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű vagy valamelyik az alá rendelt második szintű közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért, ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendő.

Felső szintű domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében regisztrált .hu domain.

Második szintű domain: Közvetlenül a .hu felső szintű domain alatt regisztrált domain (pl. info.hu).

Közdomain: A .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintű internet domain nevek, amelyek alá a regisztrálást a Nyilvántartó végzi. A második szintű közdomain nevek aktuális listáját a Nyilvántartó a weboldalán hozza nyilvánosságra.

Regisztrálás: A domain névvel azonosított internet domain jogi értelemben vett használatba adása egy domain-igénylőnek. A regisztrált, de nem delegált domain technikailag nem használható.

Feltételesen regisztrált domain: A domain igénylés bekerült a Nyilvántartásba, de annak elbírálása még nem történt meg. Feltételesen regisztrált domain nem átruházható, és a domainnek ebben az állapotában regisztrátor váltás sem lehetséges.
A feltételesen regisztrált domain akkor válik regisztrált domainné (lásd az 1.2.3 paragrafust), ha:

 • nem emelnek panaszt ellene, vagy az esetleges panasz nyomán a Domain döntnöki eljárásban olyan döntés születik, hogy a domain regisztrálható az Igénylő részére, ÉS
 • abban az esetben, amikor a Szabályzat 2.2.2 c) pontjába való ütközésének lehetősége miatt a Nyilvántartó Jóhiszeműségi nyilatkozatot kért az Igénylőtől, és az Igénylő megfelelő nyilatkozatot tett.

Elbírálás: A Nyilvántartó ellenőrzi, hogy a domain igénylés nem ütközik-e a Szabályzat 2.2.2. c) pontjába, azaz, hogy nem megtévesztő-e az igényelt domain név.

Jóhiszeműségi nyilatkozat: A Nyilvántartó által közzétett minta szerinti, az EU-ban elfogadott (eIDAS Rendelet szerinti), minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírással, vagy a magyarorszag.hu-n található AVDH-val ellátott nyilatkozat. Jóhiszeműségi nyilatkozatot a domain-igénylőnek abban az esetben kell tennie, ha a Nyilvántartó az igénylését a Szabályzat 2.2.2 c) pontjába ütközésének lehetőségét észleli, és erről értesíti az Igénylő Regisztrátorát. A nyilatkozatban az Igénylőnek arról kell nyilatkoznia, hogy a domaint nem megtévesztő módon, hanem jóhiszeműen, a Domainregisztrációs Szabályzatnak megfelelően fogja használni, a használattal harmadik személy jogait nem fogja megsérteni.
A Jóhiszeműségi nyilatkozat megszegése a domain visszavonását eredményezi.
A Jóhiszeműségi nyilatkozat egy esetleges alternatív vitarendezési eljárás során is figyelembevételre kerülhet, illetve a Panaszos részére – kérésére – kiadásra kerülhet.

Feltételesen regisztrált-elbírált domain: Olyan, a Nyilvántartó weboldalán nyilvánosan meghirdetetett, feltételesen regisztrált domain, amely kapcsán a Nyilvántartó az elbírálás során az igénylést nem találta a Szabályzat 2.2.2. c) pontjába ütközőnek, azaz megtévesztőnek, vagy amennyiben igen, akkor az Igénylő megtette a Jóhiszeműségi nyilatkozatot, és azt a Nyilvántartó elfogadta, azaz pozitívan bírálta el.

Delegálás: A domain névvel azonosított regisztrált, vagy feltételesen regisztrált-elbírált domain technikai értelemben vett használatba adása egy domain-igénylőnek. Ehhez az Igénylőnek gondoskodnia kell a domain technikai működőképességére vonatkozó követelmények teljesüléséről.

Feltételesen delegált domain: A feltételesen delegált domain olyan, a Nyilvántartó weboldalán nyilvánosan meghirdetetett, feltételesen regisztrált-elbírált domain, melynél teljesülnek a domain technikai működőképességére vonatkozó követelmények.
A feltételesen delegált domain akkor válik delegált domainné, ha a domain regisztrálásra kerül. A feltételesen delegált domain technikailag használható.

Domain-igénylő (vagy Igénylő): Valamely domain regisztrálására igényt benyújtó személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára regisztrálásra kerül, domain-használóvá válik.

Domain-használó (vagy használó): Az a személy, akinek számára a domain regisztrálásra került.

Fenntartás: A domain-használó számára nyújtott regisztrálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok a Nyilvántartásban tárolódnak, továbbá igény szerint módosításra kerülnek. Ha a domain delegált, akkor bizonyos adatok a .hu hiteles névszervereken is tárolódnak, az Internetről elérhetők.

A Nyilvántartó fenntartásában lévő domain nevek: Olyan domain nevek, melyeket a Nyilvántartó tart fenn egy domain-használó számára azért, mert a valamely Regisztrátornak a regisztrátori tevékenység végzésére jogosító szerződése megszűnt, és a Domainregisztrációs Szabályzat szerint nem jelölt ki maga helyett új Regisztrátort.

Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató, amely a domain-igénylő vagy -használó szabad választása és megbízása alapján, vele szerződéses viszonyban állva, a domain regisztrálással, delegálással és fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

Okirat alapú domain igénylés: A domain-igénylő az igényelt domain kapcsán regisztrálás-igénylési szerződést köt egy regisztrátorral, melynek során az 1.2.2.1 pontnak megfelelően megadja az összes kötelező adatot, és megteszi a szükséges nyilatkozatokat. A domain igénylésre vonatkozó nyilatkozatokat a domain-igénylő a Regisztrátornak papír alapon teszi, vagy elektronikus úton hitelesítve adja meg. A Regisztrátor köteles az igénylés adatait a Nyilvántartásba továbbítani.
A jelen Szabályzat korábban hatályos változataiban szereplő Igénylőlap alapján regisztrált domain okirat alapján nyilvántartott domainnek minősül, függetlenül attól, hogy az Igénylőlap papír alapon került aláírásra, vagy elektronikus úton került hitelesítésre.

Okirat alapján nyilvántartott domain: olyan domain, melyet, vagy okirat alapon igényeltek, vagy valamelyik megerősítő eljárás alapján igényeltek, de később a domain-használó kérte az áttérést okirat alapú nyilvántartásra.
Az okirat alapján nyilvántartott domainnel kapcsolatos egyes adatok módosítása, regisztrátor váltás és domain-használó váltás okirat alapján történik.
A jelen Szabályzat korábban hatályos változataiban szereplő Igénylőlap alapján regisztrált domain okirat alapján nyilvántartott domainnek minősül, függetlenül attól, hogy az Igénylőlap papír alapon került aláírásra, vagy elektronikus úton került hitelesítésre.

Megerősítő eljárás alapú domain igénylés: a domain-igénylő az igényelt domain kapcsán regisztrálás-igénylési szerződést köt egy Regisztrátorral, melynek során az 1.2.2.1 pontnak megfelelően megadja az összes kötelező adatot, és megteszi a szükséges nyilatkozatokat. A domain igénylésre vonatkozó nyilatkozatokat a domain-igénylő a Regisztrátornak elektronikus úton hitelesítve adja meg. A Regisztrátor köteles az igénylés adatait a Nyilvántartásba továbbítani.

Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain: olyan domain, melyet, vagy valamelyik megerősítő eljárás alapján igényelték, vagy amelyet okirat alapon igényelték, de később a domain-használó kérte az áttérést megerősítő eljárás alapján történő nyilvántartásra.
A megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domainnel kapcsolatos egyes adatok módosítása, regisztrátor váltás és domain-használó váltás megerősítő eljárás alapján történhet.

Egyfaktoros megerősítő eljárás: Olyan eljárásmód, amely során az Igénylő a birtokában levő faktor használatával adatváltozást, regisztrátor váltást vagy domain-használó váltást engedélyez. A Nyilvántartó az Igénylő által előre megadott email címre (faktor) egy olyan linket (URL-t) küld, melyen az Igénylő egy időleges weboldalt talál a változás leírásával. Itt lehetősége van megerősíteni a módosítási szándékát vagy elutasítani. Ha nem erősíti meg az adott időkereten belül a jóváhagyás gomb megnyomásával, a módosítás nem lép életbe. A domain-használónak különös figyelmet kell fordítania arra, hogy az általa megadott faktor feletti rendelkezést el ne veszítse, és azon üzeneteket tudjon fogadni a Nyilvántartótól. A Nyilvántartó bevezethet faktorként további műszaki megoldásokat. Az egyfaktoros megerősítést minden esetben cselekvőképes természetes személynek kell elvégeznie, azaz automatikus számítógépes megerősítő rendszert tilos alkalmazni.

Kétfaktoros megerősítő eljárás: Olyan eljárásmód, amely során az Igénylő a birtokában levő két faktor használatával adatváltozást, regisztrátor váltást vagy domain-használó váltást engedélyez. A Nyilvántartó az Igénylő által előre megadott email címre (első faktor) egy olyan linket (URL-t) küld, melyen az Igénylő egy időleges weboldalt talál a változás leírásával. Itt meg kell adnia azt a kódot, melyet a Nyilvántartó az Igénylő által megadott telefonszámára (második faktor) küld – ez történhet hangbemondással vagy SMS-ben küldve. Ezután lehetősége van megerősíteni a módosítási szándékát vagy elutasítani. Telefonszámnak a Szabályzat 1.1.1 pontjában szereplő országok nem emelt díjas számai adhatók meg. Ha nem adja meg a helyes kódot az adott időkereten belül, a módosítás nem lép életbe. A domain-használónak különös figyelmet kell fordítania arra, hogy az általa megadott két faktor feletti rendelkezést el ne veszítse, és azokon üzeneteket tudjon fogadni a Nyilvántartótól. A Nyilvántartó bevezethet első vagy második faktorként további műszaki megoldásokat. A kétfaktoros megerősítést minden esetben cselekvőképes természetes személynek kell elvégeznie, azaz automatikus számítógépes megerősítő rendszert tilos alkalmazni.

Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.

Nyilvántartó: A .hu közdomain nevek kezelője, nyilvántartja, őrzi, egyes esetekben fenntartja, hozzáférhetővé teszi a regisztrált domain neveket, valamint az azokkal kapcsolatos adatokat. A Nyilvántartó a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által a tevékenységre felhatalmazott szervezet az ISZT Nonprofit Kft.

Nyilvántartás: A Nyilvántartó által számítógépes rendszerben őrzött adatok, amelyek a domain-regisztrálással kapcsolatosak.

Nyilvántartó weboldala: A domain nevek regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk internetes megjelenésének helye (http://www.domain.hu).

Alternatív Vitarendező Fórum (AVF): Az Egyesület keretében működő, alternatív domain-vitarendezési szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amely az egyes domain nevekkel kapcsolatos jogviták során jelen Szabályzat, az Alternatív Vitarendező Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata, Vitarendezési Eljárási Szabályzata, továbbá a külön anyagi és eljárási szabályok szerint jár el. A vitarendezési eljárásokban a döntést az Egyesülettől, a Nyilvántartótól és a Regisztrátoroktól független döntnökök hozzák. Amennyiben jelen Szabályzattal az Alternatív Vitarendező Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata vagy Eljárási Szabályzata ellentétes, úgy jelen Szabályzat irányadó.

Egységes Panaszkezelő Rendszer (EPR): Minden érintett számára online elérhető központi panaszkezelő rendszer, mely biztosítja:

 • az Alternatív Vitarendező Fórum keretében, az alternatív vitarendezés körében felmerülő, a Vitarendezési Eljárási Szabályzat szerinti Domain-, illetve Regisztrációs döntnöki eljárások teljeskörű lebonyolítását;
 • az AVF Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerinti, bármely Regisztrátorral, a Nyilvántartóval vagy az Alternatív Vitarendező Fórummal szembeni reklamációs panasz benyújtását és kezelését.

Döntnök: Az Egyesület Közgyűlése által, az Alternatív Vitarendező Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti pályázati eljárást követően, határozott időre megválasztott, a domain nevek tárgyában keletkezett viták bíróságon kívüli rendezésben közreműködő, jogi végzettségű- és releváns tapasztalattal bíró természetes személy, aki feladatát a jelen Szabályzatban, az Alternatív Vitarendezési Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatában, az Eljárási Szabályzatban, valamint a külön anyagi és eljárási szabályokban foglaltak alapján látja el.

Panaszos: Aki a jelen Szabályzat V. fejezete alapján panaszt nyújt be az Alternatív Vitarendező Fórumhoz, így különösen, aki kéri megállapítani, hogy egy feltételesen regisztrált vagy regisztrált domain név adott domain-igénylő részére történő regisztrációja, vagy számára regisztrált domain domain-használó általi érdemi használata és/vagy igénylése jelen Szabályzatba ütközik.

Panaszolt: Akivel szemben a jelen Szabályzat alapján panaszt nyújtanak be az Alternatív Vitarendező Fórumhoz, így különösen a domain-igénylő vagy domain-használó, illetve a Nyilvántartó, amennyiben a Nyilvántartó domain név igénylést visszautasító döntésével szemben kerül a panasz benyújtásra.

Döntnök: Az Egyesület Közgyűlése által, az Alternatív Vitarendező Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti pályázati eljárást követően, határozott időre megválasztott, a domain nevek tárgyában keletkezett viták bíróságon kívüli rendezésben közreműködő természetes személy, aki feladatát a jelen Szabályzatban, az Alternatív Vitarendezési Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatában, az Eljárási Szabályzatban, valamint a külön anyagi és eljárási szabályokban foglaltak alapján látja el.

Domain döntnöki eljárás: Az Alternatív Vitarendező Fórum eljárása a feltételesen regisztrált, illetve az igényléskor a Nyilvántartó által elutasított domain nevekkel kapcsolatos jogvitákban, melyek során a döntnökök háromfős tanácsokban járnak el.

Regisztrációs döntnöki eljárás: Az Alternatív Vitarendező Fórum eljárása a regisztrált domain nevekkel kapcsolatos jogvitákban, melyek során a döntnökök egyes döntnökként vagy háromfős tanácsban járnak el.

Jogi Tanácsadó Bizottság: Domain jogvitákban tapasztalt szakemberekből álló, legalább három fős testület, melynek elsődleges célja, hogy támogassa az Alternatív Vitarendező Fórum magas színvonalú, kiszámítható szakmai működését, így többek között az egységes döntési gyakorlatot elősegítendő elvi állásfoglalás kiadására jogosult.

Hotline Döntnöki Fórum (HDF): az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő, független döntnökökből álló, bíróságon kívüli vitarendező szolgáltatás, amely a delegált domain nevek alatt közölt jogellenes információ, az információval kapcsolatos jogellenes magatartás, vagy a más jogát vagy jogos érdekét sértő információval kapcsolatos bejelentés esetén, a Nyilvántartóval együttműködési megállapodást kötött, Magyarországon erre a célra fenntartott bejelentő szolgálatok (Internet Hotline) kérelme alapján a rá vonatkozó külön eljárási szabályzat alapján járhat el.

A domain lejárati dátuma: az az időpont, ameddig a domain használati díja a Nyilvántartónál rendezett. A díjat a Nyilvántartónak a Regisztrátor fizeti meg.II. Fejezet: A domain igénylésére és regisztrálására vonatkozó szabályok


1. A domain igénylése

1.1 A domain-igénylőre vonatkozó kritériumok

1.1.1 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő regisztráció domain-igénylője lehet:

a) az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, továbbá Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország állampolgára, vagy ezen államok hatósága által kiállított személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal rendelkező természetes személy, vagy
b) magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy, vagy
c) az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, vagy Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország területén:

i. jogszabály útján létrehozott,
ii. hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett, vagy bejegyzett, vagy
iii. erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő jogi személy.

d) továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromozott vagy a Magyarország területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja.

1.1.2 Közvetlenül második szintű közdomain alá történő regisztráció domain-igénylője bármely hazai vagy külföldi, természetes személy vagy jogi személy lehet.

1.1.3 A domain-igénylő természetes személy csak tizennyolc életévet betöltött személy lehet, kivéve jogszabály által előírt jogutódlás eseteit (pl. öröklés).

1.2 A regisztrációs eljárás általános szabályai

1.2.1 Domain regisztráció kezdeményezése

1.2.1.1 A regisztráció előfeltétele, hogy a domain-igénylő valamelyik általa kiválasztott Regisztrátornál igényelje a domaint, az adott Regisztrátor szerződéses feltételei szerint. A Regisztrátor szerződéses feltételei nem lehetnek ellentétesek Szabályzat rendelkezéseivel. Eltérés esetén a Szabályzatban foglalt előírásokat kell az adott domain név igénylésével és használatával keletkező jogviszonyokban alkalmazni.

1.2.1.2 Domain regisztráció igénylésének Nyilvántartóhoz való benyújtására az arra a Nyilvántartóval szerződés alapján jogot szerzett Regisztrátor jogosult, aki a domain-igénylő erre vonatkozó megbízása alapján jár el.

1.2.1.3 A Regisztrátor a domain regisztráció-igénylés, illetve fenntartás szolgáltatást jogosult díjfizetési feltételekhez kötni. A Regisztrátor díjfizetési kötelezettsége a Nyilvántartó fele az igénylés Nyilvántartásban való rögzítésekor keletkezik.

1.2.1.4 A domain-igénylőnek már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a Szabályzat szerinti követelmények teljesüléséről.


1.2.2 Az Igénylés

1.2.2.1 Domain-igénylő a választott domain nevet, valamint az alábbiak közül a rá vonatkozó kategória, és az Adminisztratív kapcsolattartó adatait köteles a domain igénylése kapcsán a vele szerződött Regisztrátornak megadni:

a) Természetes személy domain-igénylő: neve, postacíme, értesítési email címe, telefonszáma, és az Igénylő választása szerint: vagy a személyazonosító okmány száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány vagy letelepedési engedély), vagy a születési dátuma.
b) Jogi személy domain-igénylő: neve, postacíme, értesítési email címe, telefonszáma, adószáma, törvényes képviselő neve.
c) Egyéni vállalkozó domain-igénylő: neve, postacíme, értesítési email címe, telefonszáma, adószáma.
d) Elhunyt domain-használó örököse, mint domain-igénylő: neve, postacíme, értesítési email címe, telefonszáma, választása szerint: vagy a személyazonosító okmány száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány vagy letelepedési engedély), vagy a születési dátuma; valamint: hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány vagy öröklési nyilatkozat.
e) Az Adminisztratív kapcsolattartó adatai (amennyiben különbözik a domain-igénylőtől): neve, postacíme, értesítési email címe, telefonszáma, egyéni vállalkozó esetén az adószáma.

Az igénylés érvényességének feltétele, hogy a domain-igénylő a regisztráció-igénylésében a valóságnak megfelelően a jelen pont szerint az összes kötelező adatot megadja és nyilatkozzon, hogy:

1) a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és
2) a Szabályzat rendelkezéseinek elfogadásáról, és hogy azokat a domain igénylés és regisztráció teljes tartama alatt magára nézve kötelezőnek tekinti, és
3) a regisztráció fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntéseinek, és
4) arra vonatkozóan, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismerte, és személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezelését elfogadja.

1.2.2.2 Okirat alapú igénylés esetén a domain-igénylőnek a Regisztrátor számára igazolnia kell az értesítési email címét, meg kell adnia az 1.2.2.1 pontban előírt adatokat, és megtennie az ott előírt jognyilatkozatokat,

a) természetes személy domain-igénylő esetén önmaga, vagy meghatalmazottja által,
b) jogi személy esetén a törvényes képviselő vagy meghatalmazott által,

és a fentieket a Regisztrátorhoz eljuttatnia (meghatalmazott esetén a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyidejű csatolásával). A fenti adatok megadása és jognyilatkozatok megtétele történhet papír alapon saját kezű ill. cégszerű aláírással, vagy elektronikus dokumentum esetében minősített elektronikus aláírással hitelesítve.

1.2.2.3 Megerősítő eljárás alapú igénylés esetén a domain-igénylő az előírt adatokat a Regisztrátor által felkínált módok valamelyikével adja meg. Az Igénylőnek a Regisztrátor számára igazolnia kell az értesítési email címét, elektronikus formában kell megadnia az 1.2.2.1 pontban előírt adatokat, és megtennie az ott előírt jognyilatkozatokat.

1.2.2.4 A Regisztrátor köteles az igény átvételét igazolni és olyan nyilvántartást vezetni, amelyből hitelt érdemlően megállapítható az átvett igények beérkezésének ténye és sorrendje (időpontja).

1.2.2.5 A Regisztrátor kötelessége a Nyilvántartásba továbbítani az igényléshez szükséges valamennyi adatot. Az igénylés időpontjának az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat tekintendő, amelyikkel a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette.

1.2.2.6 Megőrzési kötelezettség:

a) Okirat alapú igénylés esetén, a Regisztrátor az igénylésnél esetlegesen benyújtott dokumentumokat papíron vagy elektronikus formában, illetve a megadott adatokat és jognyilatkozatokat elektronikus formában archiválva a domain-használóval fennálló jogviszonyának megszűnése napjától számított egy éven keresztül köteles megőrizni. A domain-igénylő vagy domain-használó által a Szabályzat rendelkezéseinek elfogadására és magára nézve kötelezőnek elfogadására vonatkozó, elektronikus úton tett jognyilatkozatát a Regisztrátor elektronikus formában rögzíti és archiválja.
b) Megerősítő eljárás alapú igénylés esetén, a Regisztrátor az igénylésnél részére megadott adatokat és jognyilatkozatokat elektronikus formában archiválva a domain-használóval fennálló jogviszonyának megszűnése napjától számított egy éven keresztül köteles megőrizni. A domain-igénylő vagy domain-használó 1.2.2.1 pont szerinti nyilatkozatok elfogadására vonatkozó megerősítését a Regisztrátor elektronikus formában rögzíti és archiválja.

1.2.2.7 Az igénylés során a kötelező adatok Nyilvántartásba továbbítására, a jognyilatkozatok meglétére, továbbá ezek megőrzésére vonatkozó szabályoktól való eltérés esetén a Nyilvántartóval szemben a Regisztrátor felel.

1.2.2.8 Az igénylés során megadott adatokat, és a közölt bármely további információt a Nyilvántartó az Adatvédelmi Tájékoztatóban közölteknek megfelelően kezel, és tesz hozzáférhetővé a nyilvánosság vagy harmadik fél számára. A Regisztrátor felelős a domain-igénylő által megadott adatok pontos rögzítéséért is.

1.2.3 Az igénylés kezelése

1.2.3.1 A Regisztrátor az igénylés ügyintézésében felmerült esetleges problémákról köteles a domain-igénylőt haladéktalanul tájékoztatni, és a probléma kezelésében – a Nyilvántartóval kötött szerződés és a Szabályzat rendelkezései szerint – vele egyeztetve eljárni.

1.2.3.2 Nyilvántartó a Regisztrátor által a Nyilvántartásban rögzített, a Szabályzatnak megfelelő igények feldolgozását haladéktalanul megkezdi.

1.2.3.3 Nyilvántartó ellenőrzi az igénylésnek a Szabályzat 2.1, 2.2.2 a), 2.2.2 b), 2.2.3, 2.2.4 és 2.2.5 pontjaiban foglalt követelményeknek való megfelelőségét. Amennyiben az igénylés nem felel meg ezeknek a feltételeknek, úgy az igénylést a Nyilvántartó törli és erről a Regisztrátort értesíti. Amennyiben az igényelt név megfelel a fenti követelményeknek, a domain az Igénylő feltételes használatába kerül (azaz feltételesen regisztrált lesz).

1.2.3.4 Nyilvántartó ellenőrzi az igényléshez szükséges kötelező adatok meglétét és konzisztenciáját. Amennyiben a megadott adatokkal kapcsolatban hiányosságot észlel, arról a Regisztrátort, az ok megjelölésével, lehetőleg egy munkanapon belül értesíti.
A Regisztrátornak az igénylés Nyilvántartásban való rögzítéstől számítva 30 nap áll rendelkezésére arra, hogy a domain-igénylővel egyeztetve a felmerülő összes hiányt pótolja, vagy az igényt visszavonja. Ha a Regisztrátor e határidőn belül elmulasztja a hiányosság(ok) pótlását, illetve javítását, akkor az igény automatikusan törlődik.

1.2.3.5 A Nyilvántartó elbírálja az igénylést, azaz ellenőrzi, hogy az igénylés nem ütközik-e a Szabályzat 2.2.2. c) pontjába (megtévesztő domain név).

a) Amennyiben a Nyilvántartó úgy ítéli meg, hogy az igénylés nem ütközik a Szabályzat 2.2.2. c) pontjába, akkor a domain feltételesen regisztrált-elbírált lesz.
b) Amennyiben a Nyilvántartó az igénylésnek a Szabályzat 2.2.2 c) pontjába ütközésének lehetőségét észleli, a Regisztrátort arról értesíti, hogy az Igénylőnek a Nyilvántartó által közzétett minta szerinti, az EU-ban elfogadott (eIDAS Rendelet szerinti), minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírással, vagy a magyarorszag.hu-n található AVDH-val ellátott Jóhiszeműségi nyilatkozatot kell benyújtania a Regisztrátorhoz olyan határidővel, hogy a Regisztrátor a hiányt pótolni tudja az 1.2.3.4 pont szerint. Mindaddig, amíg az Igénylő a Jóhiszeműségi nyilatkozatot nem teszi meg, vagy nem megfelelő nyilatkozatot tesz, az igényelt domain feltételesen regisztrált marad, nem delegálható. A 30 nap eredménytelen leteltével a domain törlésre kerül.
Ha az Igénylő megteszi a Jóhiszeműségi nyilatkozatot, és amennyiben a Nyilvántartó azt formailag és tartalmilag megfelelőnek találta, a domain feltételesen regisztrált-elbírált lesz.

1.2.3.6 Az 1.2.3.5 pont szerinti elbírálást követően a feltételesen regisztrált-elbírált domain nevet a Nyilvántartó a weboldalán 8 napra nyilvánosan meghirdeti a regisztrációra váró domain nevek listájában.

1.2.3.7 Ha a meghirdetett igény ellen a meghirdetés ideje alatt panaszt nyújtanak be, úgy a Szabályzat 9. pontja szerinti alternatív vitarendezési eljárás (Domain döntnöki eljárás) eredményétől függően, annak lefolytatását követően a domain regisztrálásra kerül, vagy a Nyilvántartó törli az igényt.

1.2.3.8 Ha az igény ellen a meghirdetés ideje alatt nem nyújtanak be panaszt, akkor megtörténik a domain regisztrációja.
A Nyilvántartó weboldalán nyilvánosan elérhető módon (whois) a feltételesen regisztrált vagy regisztrált domain nevekkel kapcsolatban legalább a következő adatok jelennek meg:

a) a domain neve,
b) a domain műszaki adatai,
c) jogi személy, illetve egyéni vállalkozó domain-használó adatai,
d) a domain lejárati dátuma,
e) a Regisztrátor és annak elérhetősége.

1.2.3.9 Nem vonható felelősségre a Nyilvántartó azért, mert regisztrálásra kerül egy olyan domain név, mely nem felel meg a Szabályzatnak. A domain név választásért kizárólag a domain-igénylő felel, a Szabályzat 2.3 pontjában rögzítettek szerint.

1.2.3.10 Amennyiben egyes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó a Szabályzatnak való meg nem felelés miatt elutasítja, nem vonható ezért felelősségre. A Nyilvántartó elutasító döntésével szemben a domain-igénylő kérheti a Szabályzat 9. pontja szerint az Alternatív Vitarendező Fórum Domain döntnöki eljárását.


2.   A domain név

2.1.    A domain névre vonatkozó formai követelmények

2.1.1    A domain név legalább 2, legfeljebb 63 karakterből* állhat.

2.1.2    A domain névben használható karakterek

a) a latin ábécé ékezet nélküli kisbetűi: a-z,
b) a magyar ékezetes kisbetűk: á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű,
c) a numerikus karakterek: 0-9,
d) a kötőjel: –

2.1.3    A domain név elején és végén nem állhat kötőjel. A domain név nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követő kötőjelet harmadik és negyedik karakterként.

2.2     A domain névvel kapcsolatos egyéb kritériumok

2.2.1    A domain-igénylő az igényelt domain nevet a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a legfontosabb védjegy adatbázisokat[i].

2.2.2    Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan:

a) jogellenes, vagy
b) gyűlölet-, vagy félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

2.2.3    Nem választható olyan domain név, amely:

a) az adott közdomain alatt már regisztrálva van, vagy
b) a Nyilvántartó weboldalán közzétett védett nevek körébe tartozik.

2.2.4    Közvetlenül a .hu közdomain alá történő regisztráció esetén:

a) azon magyarországi települések esetében, melyek helyi önkormányzattal rendelkeznek, csak a helyi önkormányzat jogosult a település nevével (magyarul, és a helyi nemzeti kisebbség nyelvén, ha van ilyen hivatalos településnév) megegyező domain nevet választani,
b) csak az adott ország hivatalos képviselete jogosult az ország nevével (magyarul, angolul) megegyező domain nevet választani.

Második szintű közdomain alá történő regisztrációra ez a megkötés nem vonatkozik.

2.2.5    Második szintű tm.hu közdomain alatti regisztrációs igényhez csak olyan domain név választható, amely a domain-igénylő védjegye.


2.3     Felelősség a domain név választásáért

2.3.1    Kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős:

a) a domain név választásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,
b) a domain név választás és használat jogszerűségéért,
c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

2.3.2    A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles:

a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és választását, annak jogszerűsége szempontjából, az igénylést megelőzően ellenőrizni,
b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már regisztrált domain név használatával más jogát sérti,
c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,
d) a neki regisztrált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.

2.3.3    A Szabályzatban, valamint a domain-igénylővel, illetve domain-használóval fennálló megállapodásban foglalt rendelkezések betartása esetén, sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felelnek a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

2.3.4    A Nyilvántartó a domain név választásával vagy használatával kapcsolatos jogerős vagy előzetesen végrehajtható bírósági határozatokat perben állása nélkül is végrehajtja. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a vitát lezáró döntés (az Alternatív Vitarendező Fórum állásfoglalása, vagy döntése), jogerős határozat vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.III. Fejezet: A domain regisztráció fenntartása3.   A regisztráció fenntartása

3.1 A regisztráció fenntartásának feltétele, hogy a domain-használó valamelyik Regisztrátorral érvényes regisztráció-fenntartási szerződéssel rendelkezzen, és hogy annak fennállását a Regisztrátor rögzítse a Nyilvántartásban. A megállapodás feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzattal. A domain-használónak a regisztráció ideje alatt folyamatosan eleget kell tennie a mindenkor aktuális Szabályzat feltételeinek.

3.2 A Regisztrátor a regisztráció-fenntartás szolgáltatást díjfizetési feltételekhez kötheti.

3.3 Regisztrátor váltás

3.3.1 A domain-használó regisztrált domain esetén Regisztrátort válthat. A domain-használónak a domain fenntartására új regisztráció-fenntartási szerződést kell kötnie, ehhez az általa választott új Regisztrátor részére a domain fenntartására az 1.2.2 pontnak megfelelő igénylést kell benyújtania, az adott Regisztrátor szerződéses feltételei, továbbá a jelen 3.3. pont szerint.

3.3.2 Okirat alapján nyilvántartott domain esetén, főszabály szerint a domain-használó az új Regisztrátornál is okirat alapján igényli a domaint. Amennyiben a domain-használó az új Regisztrátornál már megerősítő eljárással igényli a domaint, akkor két lehetőség van:

a) a domain-használónak az igénnyel egyidejűleg be kell nyújtania az új Regisztrátornak azt a 3.6.1.1 pont szerinti okiratot, melyben kéri a domain áttérítését okirat alapú nyilvántartásról megerősítő eljárás alapján történő nyilvántartásra. Azután a domain-használó igénylését és a szükséges nyilatkozatokat megerősítő eljárással hagyja jóvá, illetve teszi meg; vagy
b) a domain-használónak az igénnyel egyidejűleg be kell nyújtania az új Regisztrátornak azokat az okiratkat, amik az okirat alapján igényelt domain átkéréséhez szükségesek (okirat alapján megtörénik az átkérés), majd a Regisztrátor saját hatáskörben típus-váltást végez a 3.6.1.2 pont szerint.

3.3.3 Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén, amennyiben az új Regisztrátornál a domain-használó megerősítő eljárással igényli a domaint, a domain-használó a regisztrátor váltást és a szükséges nyilatkozatokat megerősítő eljárással hagyja jóvá, illetve teszi meg. Ebben az esetben a Nyilvántartó a domain-használónak először azokat az ellenőrző faktor adatait használja az ellenőrzésre, melyeket a domain-használó a regisztrátor váltás előtti Regisztrátorának adott meg. Amennyiben a domain-használó az új Regisztrátornak új faktor adatokat adott meg, a Nyilvántartó ezen új adatokkal is lefolytatja a megerősítő eljárást.

3.3.4 Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén a domain-használó az új Regisztrátornál okirat alapú eljárással is igényelheti a domaint. A domain-használó a regisztrátor váltást és a szükséges nyilatkozatokat megerősítő eljárással hagyja jóvá, illetve teszi meg. Ebben az esetben a Nyilvántartó a domain-használónak azokat az ellenőrző faktor adatait használja az ellenőrzésre, melyeket a domain-használó a regisztrátor váltás előtti Regisztrátorának adott meg.

3.3.5 A domain-használónak a megerősítést minden esetben olyan határidővel kell megtennie, hogy az a Nyilvántartóhoz a megerősítést kérő kommunikáció kiküldésétől számított 14 napon belül megérkezzen.

3.3.6 Amennyiben a Regisztrátornak a Nyilvántartóval kötött regisztrátori tevékenység végzésére jogosító szerződése megszűnik, úgy a regisztrátor váltás az alábbiak szerint történik:

3.3.6.1 Amennyiben a szerződést

a) a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó rendes felmondással mondja fel, úgy legkésőbb a felmondási idő felének elteltéig, de ha a felmondási idő fele 30 napnál kevesebb lenne, úgy a felmondás közlésétől számított 30 napon belül,
b) a Regisztrátor rendkívüli felmondással mondja fel, úgy legkésőbb a szerződés felmondás közlésétől számított 30 napon belül

jogosult maga helyett más Regisztrátorként működő személyt (Új Regisztrátor) állítani. Az így kijelölt Új Regisztrátor az Igénylőkkel fennálló domain fenntartási szerződések átruházásával lép a régi Regisztrátor helyébe, A régi Regisztrátor legkésőbb az Új Regisztrátor kijelölésével egyidejűleg köteles annak írásbeli elfogadó nyilatkozatát a Nyilvántartónak átadni, egyúttal köteles átadni a régi és Új Regisztrátor közös nyilatkozatát arról, hogy a regisztrátor váltás az Igénylőkkel fennálló szerződések átruházásával történik-e meg az Új Regisztrátor által.

3.3.6.2 Amennyiben valamely Regisztrátornak a regisztrátori tevékenység végzésére jogosító franchise szerződése megszűnik, és a Domainregisztrációs Szabályzat szerint nem jelölt ki maga helyett új Regisztrátort a 3.3.6.1 pont szerinti határidőn belül, vagy amennyiben az említett szerződést a Nyilvántartó azonnali hatályú felmondással mondja fel, akkor az általa fenntartott domain nevek a Nyilvántartó fenntartásába kerülnek a franchise szerződés megszűnésének napján. A változás a domain-használó személyében nem jelent változást.

3.3.6.3 Az érintett domain nevek domain-használóit a Nyilvántartó tájékoztatja a Regisztrátor franchise szerződésének megszűnéséről, az akkreditált .hu Regisztrátorok listájáról, az eljárás menetéről, és egy Regisztrátorral való szerződés előnyeiről. A Regisztrátor kiválasztásában a Nyilvántartó nem ad több tanácsot vagy információt, mint amennyi domain.hu-n publikusan elérhető „Regisztrátorok listája” oldalon található.
A Nyilvántartó fenntartásába került domain nevek domain-használói számára a Nyilvántartó korlátozott domain fenntartást végez, és technikai támogatást ad egy Regisztrátorhoz történő átköltözéshez. A Nyilvántartónak a domain-használó számára nyújtott kötelező minimum szolgáltatás elemei, illetve korlátai:

 • A fenntartási díjat kizárólag átutalással lehet megfizetni. A Nyilvántartó fenntartási díja a jellemző piaci ár többszöröse.
 • A névszerver adat módosítást a Nyilvántartásban évente csak egy alkalommal végez a Nyilvántartó.
 • Nem nyújt a Nyilvántartó többek közt: névszerver szolgáltatást, tárhely, illetve email szolgáltatást.
  Amennyiben a domain-használónak a fentiektől eltérő szolgáltatásokra van szüksége, domain fenntartási szerződést kell kössön egy akkreditált Regisztrátorral a Szabályzat 3.3 pontja szerint.

3.4 A domain-használónak a regisztráció fenntartása alatt rendelkeznie kell adminisztratív kapcsolattartóval. Az adminisztratív kapcsolattartóval kapcsolatos szabályokat a Szabályzat 12. pontja tartalmazza.

3.5 A domain-használó adataiban történő változások

3.5.1 A domain-használó tartozik az 1.2.2.1 pont szerint megadott adataiban bekövetkezett változást a változás megtörténtét követően haladéktalanul a Regisztrátorának bejelenteni.

3.5.2 Ha a domain-használó olyan jogi személy, amelyik nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése megtörténte előtt kezdte meg működését, a nyilvántartásba vétel vagy bejegyzés tényét, illetve az erre irányuló kérelmet jogerősen elutasító végzés tényét tartozik a végzés kézhezvételét követően haladéktalanul a Regisztrátornak bejelenteni.

3.5.3 A domain-használó adatainak módosítása, úgy történik, hogy a domain-igénylő az adatok változását a Regisztrátornak bejelenti, aki ezt továbbítja a Nyilvántartásba.

3.5.4 Okirat alapján nyilvántartott domain esetén a domain-használónak abban az esetben kell a változást okirattal igazolnia, amennyiben:

a) jogi személyek esetén: megváltozott az adószáma, és/vagy a neve, ideértve a névváltozást és a jogutódlást (pl. összeolvadás, beolvadás, kiválás stb.), de ide nem értve az átruházást, amelynek szabályait a 7. pont tartalmazza;
b) természetes személyek esetétén: névváltozás és jogutódlás (ideértve az öröklést, de ide nem értve az átruházást), és/vagy a személyazonosító okmány szám változása.

A Regisztrátor az okiratokat elektronikus úton továbbítja a Nyilvántartásba.

3.5.5 Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén a domain-használónak abban az esetben kell az adatváltozást megerősítő eljárással jóváhagynia, amennyiben:

a) faktor adata változik (ebben az esetben a változást mind az eredeti, mind az új faktor adatokkal jóvá kell hagynia), vagy
b) jogi személyek esetén: megváltozott a neve, ideértve a névváltozást és jogutódlást (pl. összeolvadás, beolvadás, kiválás stb.), de ide nem értve az átruházást, valamint az adószáma;
c) természetes személyek esetén: névváltozás és jogutódlás (ideértve az öröklést, de ide nem értve az átruházást), valamint a személyazonosító okmány szám változása.

Átruházás miatti módosítások szabályait a Szabályzat 7. pontja részletezi.

3.5.6 Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén amennyiben a domain-használó olyan, a Nyilvántartásban szereplő adatát változtatja meg, amelyhez nem szükséges megerősítő eljárás, akkor az adatváltozás megtörténtéről a Nyilvántartó vagy a Regisztrátor emailben értesíti.

3.5.7 Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén amennyiben a domain-használó elveszíti rendelkezését valamelyik ellenőrzési faktora felett (így pl. megszűnik az email címe vagy telefonszáma), a faktor adat(ok) pótlását a Regisztrátoránál igényelheti. A Regisztrátor két eljárást biztosíthat a domain-használó számára:

3.5.7.1 Faktor adatok pótlása a domain-használó nyilatkozatával:

a) A domain-használó az új faktor adato(ka)t a Regisztrátorához eljuttatott, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban adja meg.
b) A Regisztrátor az adatokat elektronikus úton továbbítja a Nyilvántartásba, ami után a Nyilvántartó először az eredeti ellenőrzési faktor(ok)ra indít megerősítő eljárást, melynek során a domain-használó, amennyiben mégis rendelkezik e faktorok fölött, megtilthatja a kért faktor adat változtatást.
c) Amennyiben a domain-használó 3 munkanapon belül nem tiltja meg a faktor adat változtatást az eredeti faktorral, illetve faktorokkal, akkor a Nyilvántartó ellenőrzi a nyilatkozatot, majd elindítja az új faktor adatokkal a megerősítő eljárást, melynek során a domain-használó megerősítheti vagy elutasíthatja a változtatást.

3.5.7.2 Faktor adatok pótlása a domain-használó azonosításával:

a) A domain-használó megadja az új faktor adato(ka)t a Regisztrátorának.
b) A Regisztrátor – a domain-használó azonosítását követően – az adatokat elektronikus úton továbbítja a Nyilvántartásba, ami után a Nyilvántartó az új faktor adatokkal lefolytatja a megerősítő eljárást.

3.6 Okirat-, valamint megerősítő eljárás alapján történő domain nyilvántartás közötti váltások

3.6.1 Egy okirat alapján nyilvántartott domaint a domain-használója áttéríthet megerősítő eljárás alapján nyilvántartottra. A domain-használó ezt a Regisztrátoránál igényli. A Regisztrátor két eljárást biztosíthat a domain-használó számára:

3.6.1.1 Nyilvántartás típus váltás a domain-használó nyilatkozatával:

a) A domain-használó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik az áttérésről, és egyidejűleg megadja az ellenőrző faktor(ok) adatait.
b) A nyilatkozatot a domain-használó a Regisztrátorának köteles megküldeni, a Regisztrátor pedig azt elektronikus úton továbbítani a Nyilvántartásba. Ezután a Nyilvántartó ellenőrzi a nyilatkozatot, majd lefolytatja a megerősítő eljárást.

3.6.1.2 Nyilvántartás típus váltás a domain-használó azonosításával:

a) A domain-használó a váltást a Regisztrátoránál igényli.
b) A Regisztrátor – a domain-használó azonosítását követően – az igényt elektronikus úton továbbítja a Nyilvántartásba, ami után a Nyilvántartó lefolytatja a megerősítő eljárást.

3.6.2 Egy megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domaint a domain-használója áttéríthet okirat alapján nyilvántartottra úgy, hogy ezt a domain-használó a Regisztrátoránál igényli. A domain-használó az áttérést és a szükséges nyilatkozatokat megerősítő eljárással hagyja jóvá, illetve teszi meg. Ebben az esetben a Nyilvántartó a domain-használónak azokat az ellenőrző faktor adatait használja az ellenőrzésre, melyeket a domain-típus váltás előtt adott meg.

3.6.3 Az egyfaktoros megerősítő eljárásról kétfaktorosra áttérni úgy lehet, hogy a domain-használó a Regisztrátornál ezt igényli, megadva a telefonszámot. A Regisztrátor továbbítja az igényt a Nyilvántartásba, a Nyilvántartó pedig lefolytatja a megerősítő eljárást.

3.6.4 A kétfaktoros megerősítő eljárásról egyfaktorosra áttérni úgy lehet, hogy a domain-használó a Regisztrátornál ezt igényli. A Regisztrátor továbbítja az igényt a Nyilvántartásba, a Nyilvántartó pedig lefolytatja a megerősítő eljárást. Ebben az esetben a Nyilvántartó a domain-használónak azokat az ellenőrző faktor adatait használja az ellenőrzéshez, melyeket a domain-típus váltás előtt adott meg.

3.6.5 A 3.3.2.2. és 3.5.7.2 valamint a 3.6.1.2. eljárásoknál a Regisztrátornak különös gondot kell fordítania a domain-használó faktor adatainak a Nyilvántartásba való pontos továbbítására és ezt megelőzően a domain-használó azonosítására. Az adatok pontos továbbításáért és a domain-használó azonosításának elvégzéséért a Regisztrátor kizárólagos felelősséggel tartozik.

3.7 Amennyiben egy domain-használó jogutód nélkül megszűnt és jogerősen törlésre került, az ő nevére regisztrált domain név-, illetve nevekre vonatkozóan, a szükséges igazolások csatolásával, kizárólag az a személy jogosult igénylést benyújtani, aki:

 1. bizonyítani tudja, hogy a domain igénylésére eredetileg az ő megbízása alapján, illetve kizárólag az ő érdekében vagy használatára került sor, vagy
 2. büntetőjogi felelőssége tudatában, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, hogy:
  a. nincs tudomása arról, hogy a Nyilvántartásban szereplő domain-használó, a törlését megelőzően, a domaint bárkire átruházta volna, és
  b. a Nyilvántartásban szereplő domain-használó jogerős törlése óta folyamatosan ő használja a domaint,
  feltéve, hogy a jelen 2. a. pontban foglaltak megvalósulásáról az érintett Regisztrátor is nyilatkozik büntető jogi felelőssége tudatában.
  A jelen 2. pont szerinti igényléskor domain-igénylő a nyilatkozatát a Regisztrátor részére teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan köteles megküldeni, melyet a Regisztrátor köteles megőrizni, és elektronikus úton a Nyilvántartásba továbbítani.IV. Fejezet: A domain regisztráció megszűnése


4.   A regisztráció felmondása

4.1 Ha a Regisztrátor a regisztráció-fenntartási szerződés felmondását határozza el, akkor erről a domain-használót értesítenie kell és a felmondás tényét rögzítenie kell a Nyilvántartásban. A Regisztrátor a felmondással párhuzamosan beszüntetheti a delegálás műszaki szolgáltatását is, különösen, ha a domain-használó a Regisztrátorának a regisztrációs vagy fenntartási díjat felhívás ellenére a megjelölt ésszerű határidőn belül sem fizeti meg, vagy ha a domain nevet a Hálózathasználati Irányelvekben[ii] foglaltakkal ellentétes módon, különösen annak 4. pontjába ütközve spam küldésére, illetve a domain név alatt spamben hirdetett áru vagy szolgáltatás felkínálására használják.

4.2 Amennyiben a domain-használónak bármilyen okból megszűnik a Regisztrátorával a domain regisztráció-fenntartási szerződése, akkor egy általa választott Regisztrátorral új regisztráció-fenntartási szerződést kell kötnie.
Az új fenntartási szerződést a domain-használónak az új Regisztrátorral olyan határidővel kell megkötnie, hogy az új szerződés megkötését a Regisztrátor a korábbi szerződés felmondásának Nyilvántartásban rögzített időpontjától számított 30 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja.

4.3 Amennyiben a Nyilvántartó észleli, hogy egy domain-használó jogutód nélkül jogerősen törlésre került, erről az érintett domain(ek) Regisztrátorát, illetve Regisztrátorait értesíti. A Regisztrátor(ok)nak 30 nap áll rendelkezésére a helyzet tisztázására, mely idő alatt akár a 3.7 pontban leírt eljárás is lefolytatható. Amennyiben valamely domain kapcsán a helyzet rendezése sikertelen, úgy az érintett Regisztrátor(ok) köteles(ek) a vonatkozó szerződés(ek) megszűnésének tényét a Nyilvántartásban rögzíteni.
Amennyiben a 30. nap végéig valamely érintett Regisztrátor nem rögzíti a Nyilvántartásban a szerződés megszűnésének tényét, úgy azt a Nyilvántartó teszi meg.5.   A regisztráció felfüggesztése

5.1 A domain regisztrációt a Nyilvántartó felfüggeszti, ha:

a) a bíróság előzetesen végrehajtható ideiglenes intézkedése a domain-használót eltiltja a domain használatától vagy más végrehajtható határozata, jogerős ítélete ezt írja elő,
b) a bűnüldöző hatóság alapos gyanút közöl arra vonatkozóan, hogy a domain név választása vagy a domain használata bűncselekményt valósít meg,
c) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja,
d) a körülményekből alappal lehet arra következtetni, hogy a domain-használó által az igényléskor:

1. a személye azonosíthatóságára szolgáló megadott adatok nem voltak valósak, vagy
2. az általa adminisztratív kapcsolattartóként megjelölt természetes személy személyes adatainak kezelésére nem rendelkezett hozzájárulással.

5.2 A domain regisztrációt a Nyilvántartó felfüggesztheti, ha:

a) a domain-használó felhívás ellenére sem gondoskodik arról, hogy a domain megfeleljen a Szabályzatban megfogalmazott követelményeknek,
b) a domain és/vagy a domain név használata az Internet működésében műszaki zavarokat okoz, vagy a felhasználók biztonságát súlyosan veszélyezteti,
c) a Nyilvántartó nem függesztheti fel a domaint és nem alkalmazhatja a felfüggesztés 6.1 f) pontjában foglalt jogkövetkezményt, ha a domain-használó a domain igénylésekor megfelelt az 1.1 pontban foglalt kritériumoknak, ám utóbb bekövetkezett ok miatt a Szabályzat kizárólag ezen pontjának már nem felel meg.

5.3 Felfüggesztéskor a domain regisztráció műszaki szolgáltatása szünetel, de a domain-használó személye változatlan marad.

5.4 Ha a domain felfüggesztésére az 5.1 d) 1. pont alapján kerül sor, a 6.1 c) pontja szerint a regisztráció visszavonásra kerül, kivéve, ha a domain-használó 15 napon belül igazolja, hogy az igényléskor a személye azonosíthatóságára megadott adatok valósak voltak. Ha a domain felfüggesztésére az 5.1 d) 2. pont alapján került sor, akkor a felfüggesztéssel egyidejűleg a 12.8 pontban leírtak szerint kell eljárni.6.   A regisztráció visszavonása és törlése

6.1 A regisztrációt a Nyilvántartó visszavonja, ha:

a) a domain-használó a Regisztrátorhoz intézett teljes bizonyító erejű vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával a domain használatáról lemond,
b) a Nyilvántartásban domain-használóként szereplő jogi személy hivatalos nyilvántartásba vételére vagy bejegyzésére irányuló kérelmét jogerősen elutasították,
c) a domain-használó által az igényléskor vagy átruházáskor adott nyilatkozatok, bemutatott dokumentumok, illetve a személye azonosíthatóságára szolgáló megadott adatok nem voltak valósak,
d) az adminisztratív kapcsolattartó a Regisztrátorhoz intézett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával hitelt érdemlően tanúsítja, hogy a domain-használó meghalt vagy jogutód nélkül megszűnt és a domain használati joga másra át nem szállt,
e) a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a regisztráció-fenntartási szerződés megszűnt, illetve azt felmondta és 30 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a regisztráció fenntartására a domain-használóval szerződést kötött,
f) az 5.2 pont alapján felfüggesztés történt, és a felfüggesztés okának megszüntetésére a felfüggesztés kezdetétől számított 45 napon át sem került sor,
g) a domain-használó nem gondoskodott arról, hogy a Nyilvántartásba a személye azonosíthatóságára és elérhetőségére szolgáló, valós és aktuális adatok legyenek bejelentve,
h) a regisztráció-igénylési és/vagy fenntartási megállapodás, vagy a Szabályzat elfogadására szolgáló jognyilatkozat hiányára derül fény,
i) a bíróság végrehajtható határozata, jogerős ítélete a regisztráció, a domain vagy domain név választás vagy használat jogellenességét állapítja meg vagy a regisztráció megszüntetését rendeli vagy a domain-használót a határozat jogerősen eltiltja a domain nevet azonosító név vagy megjelölés használatától,
j) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja, és a döntés kézbesítése napjától számított 30 napon belül a domain-használó nem igazolja az Alternatív Vitarendező Fórum részére a bírói út igénybevételét.
k) a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó a Nyilvántartásban a 4.3 pont szerint rögzítette, hogy a regisztráció-fenntartási szerződés megszűnt, és 30 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a domainre a szükséges igazolások csatolásával a 3.7 pontnak megfelelő személlyel regisztráció-igénylési és fenntartási szerződést kötött.

6.2 A regisztráció visszavonását a regisztráció törlése követi. A regisztráció törlésekor a domain-használat joga visszaszáll a Nyilvántartóra, amely azt új igénylésre felszabadíthatja. A regisztráció visszavonására vagy törlésére csak a Nyilvántartó jogosult.

6.3 A regisztráció törlését a 6.1 d), e), f), g), h), k) pontok valamelyike miatti visszavonást követően 30 nap türelmi idő előzi meg, amely idő alatt a domain név visszaállítására, a szükséges igazolások csatolásával, kizárólag az alábbi személyek jogosultak igénylést benyújtani:

1) a visszavonáskor nyilvántartott domain-használó, vagy
2) a domain-használati jog tekintetében a visszavonáskor nyilvántartott volt domain-használó jogutódja, vagy
3) a domain-használó jogutód nélkül megszűnése és jogerős törlése esetén a 3.7 pontban leírt személy.

A 7.1 a) pont feltételeit a domain-használati jogosultságot ezen 6.3 pont alapján megszerző/visszaszerző személyre is alkalmazni kell.

Amennyiben a jelen pontban foglaltak szerint a domain visszaállításra kerül, úgy a domain név fordulónapja és a regisztráció időpontja a nyilvántartásban változatlan marad azzal, hogy az igénylést a díjfizetés szempontjából új igénylésnek kell tekinteni.
A türelmi idő alatt a domain a törlés előtti parkolásban váró domain nevek nyilvános listáján meghirdetésre kerül.

6.4 Ha a regisztráció visszavonására a 6.1. i) vagy j) pont miatt és valamely jogi vagy természetes személy jogai védelme érdekében került sor, a regisztráció törlését 60 nap türelmi idő követi, amely idő alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag az jogosult új igényt benyújtani, akinek kérelmére illetőleg jogai védelme érdekében a visszavonás történt.

6.5 A regisztráció visszavonására a 6.1. g) pont alapján kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Nyilvántartóhoz érkezett bejelentést követően vagy a Nyilvántartó arra vonatkozó gyanúját követően, hogy:

a) akár a domain-használó, akár az adminisztratív kapcsolattartó e-mail vagy postai címe nem valós, vagy
b) a domain-használó nem valós vagy meghalt vagy megszűnt,

a Nyilvántartónak a valós adatok közlésére hozzájuk és az érintett domain-használó Regisztrátorához intézett felhívása eredménytelen marad vagy a könyvelt postai küldeményként, megküldött felhívást a posta a domain-használó részére vagy az adminisztratív kapcsolattartó részére a valótlan adatok miatt nem tudja kézbesíteni.


7.   A regisztráció átruházása

7.1 A domain-használó a domain használati jogát új domain-igénylőre ruházhatja át, feltéve, hogy:

a) Az új domain-igénylő egy általa választott Regisztrátor részére a domain fenntartására az 1.2.2 pontnak megfelelő igénylést nyújt be, az adott Regisztrátor szerződéses feltételei szerint.
b) a 7.2 pontban részletezett egyes esetekben az átruházás kötelező feltétele, máskor opcionális kelléke az, hogy az új domain-igénylő az átruházást az átruházó domain-használó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatát a Regisztrátornak megküldje. A nyilatkozatot a Regisztrátor elektronikus úton továbbítja a Nyilvántartásba. A különböző esetek a következő alpontokban kerülnek részletezésre.
c) Amennyiben az átruházó domain-használó a domain igénylése kapcsán Jóhiszeműségi nyilatkozatot tett, úgy az átruházáshoz az új domain Igénylő is köteles megtenni a Jóhiszeműségi nyilatkozatot, amennyiben a Nyilvántartó megítélése szerint a megtévesztés gyanúja az új Igénylő esetében is fennáll. Ebben az esetben az átruházáshoz az új domain Igénylő csak okirat alapú igénylést nyújthat be.

Az átruházási eljárás a Regisztrátornál az a) pontban leírt igényléssel kezdődik. Az átruházás az új regisztráció megtörténte napjával lép hatályba. A hatályba lépéssel az átruházó domain-használó regisztráció-fenntartási szerződése automatikusan megszűnik. Feltételesen regisztrált domain nem ruházható át.

7.2 Az átruházás különböző esetei
7.2.1 Átruházás amikor okirat alapon nyilvántartott domain esetében az új Igénylő okirat alapú igénylést nyújt be:

a) Ebben az esetben az átruházás feltétele, hogy az új domain-igénylő eleget tegyen a 7.1.b) pontban foglaltaknak.
b) Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között az átruházó domain-használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is.

7.2.2 Átruházás, amikor megerősítő eljárás alapon nyilvántartott domain esetében az új Igénylő okirat alapú igénylést nyújt be:

a) Ebben az esetben az átruházó domain-használó az átruházást megerősítő eljárással engedélyezi. A megerősítő eljárás során az átruházónak lehetősége van elutasítani az átruházást.
b) Az új domain-igénylő eleget tesz a 7.1.b) pontban foglaltaknak.
c) Amennyiben az új domain-igénylő eleget tesz a 7.1.b) pontban foglaltaknak, valamint az átruházó a megerősítő eljárásban 14 napon belül nem utasítja el az átruházást, úgy a domain az új domain-igénylő számára kerül regisztrációra.

7.2.3 Átruházás, amikor okirat alapján nyilvántartott domain név esetében az új Igénylő a domaint megerősítő eljárás alapján igényli:

a) Ebben az esetben az átruházás feltétele, hogy az új domain-igénylő eleget tegyen a 7.1.b) pontban foglaltaknak.

7.2.4 Átruházás, amikor megerősítő eljárás alapon nyilvántartott domain esetében az új Igénylő a domaint megerősítő eljárás keretében igényli:

a) Ebben az esetben az átruházó domain-használó az átruházást megerősítő eljárással engedélyezi.
b) Az új domain-igénylő a saját nagyobb biztonsága érdekében eleget tehet a 7.1.b) pontban foglaltaknak.

7.2.5 Amennyiben egy átruházás után a korábbi domain-használó arra hivatkozva, hogy az átruházás az erre irányuló akarata hiányában történt, úgy 30 napon belül van lehetősége az Egységes Panaszkezelő Rendszerben panaszt benyújtani, és visszakövetelni a domain-használati jogosultságát. Eljárásában a Nyilvántartó felszólítja az új domain-használót, hogy 5 napon belül küldje meg a releváns bizonyítékait az átruházás jogszerűségével kapcsolatban, és a domainre az eljárás végéig átruházási tilalmat jegyez be. A Nyilvántartó 10 napon belül dönt a domain hovatartozását illetően.
A Nyilvántartó döntése után a korábbi vagy az új domain-használó 30 napon belül kérheti a Regisztrációs döntnöki eljárásnak a Szabályzat 10.6 pontja szerinti lefolytatását. Az alternatív vitarendezési eljárás időtartamának idejére a domainre bejegyzett átruházási korlátozás meghosszabbodik.

7.2.6 Amennyiben egy átruházási folyamat során az átruházó megerősítő eljárással engedélyezi az átruházást, úgy azt követően 30 napig az adott domain újabb átruházása nem kezdeményezhető.

7.2.7 Az átruházás a domain lejárati dátumát nem befolyásolja.

7.3 Bíróság vagy az Alternatív Vitarendező Fórum is dönthet a domainnek egy Panaszos javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1 a) pontjaiban előírt feltételeknek továbbá a Nyilvántartó részére a Regisztrátor által vagy egyéb módon megküldésre kerül a döntés vagy határozat.

7.4 A domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a Panaszos vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó – a 8.2 pontban meghatározottak kivételével – nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.V. Fejezet: Jogviták8.   Általános szabályok

8.1 A Szabályzatnak való megfeleléssel kapcsolatban a domain-igénylő és a Regisztrátor között keletkezett vita esetén a Regisztrátor, illetve, ha a Regisztrátor kéri, a Nyilvántartó álláspontja döntő. Abban az esetben, ha a vita a Regisztrátor és a Nyilvántartó között keletkezik, akkor a Nyilvántartó álláspontja a meghatározó.

8.2 A domainről folyó jogvita tényét az eljárást kezdeményező fél erre irányuló kérelme vagy a bíróság döntése alapján a Nyilvántartó a Nyilvántartásban rögzíti. Ilyen kérelem esetén a domain átruházása a 7.4 pont szerint korlátozásra kerül.

8.3 A domain igényléssel és használattal kapcsolatos jogvitákban az Alternatív Vitarendező Fórum eljárásait lehet igénybe venni:

a) A döntnökök a domain regisztrációját megelőzően keletkező jogvitákban Domain döntnöki eljárás keretében járnak el.
b) A domain regisztrációját követően egy domain névnek a domain-használótól történő visszavonásával, illetve átruházásával kapcsolatos jogvitákban a döntnökök a Regisztrációs döntnöki eljárás keretében járnak el.
c) A regisztrált domain nevek alatt közölt jogsértő tartalom miatt kezdeményezett jogvitákban a Hotline Döntnöki Fórum illetékes eljárni.
d) A domain igények Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban elvi állásfoglalást a Jogi Tanácsadó Bizottság hozhat. Az elvi állásfoglalás általános, kötelező jellegű iránymutatást tartalmaz. A Jogi Tanácsadó Bizottság elvi állásfoglalását a Nyilvántartó, az Egyesület Elnöksége, bármely döntnök, továbbá hivatalból a Jogi Tanácsadó Bizottság kezdeményezheti.

8.4 A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és a domain regisztrációja, a már regisztrált domain regisztrációjának a visszavonása és átruházása kérdésében annak megfelelően jár el. Sem a Nyilvántartó, sem a Regisztrátor nem felel azért, mert végrehajtja az Alternatív Vitarendező Fórum döntését.

8.5 Az Alternatív Vitarendező Fórum döntését követően a domain-használó által kezdeményezett bírósági eljárást az alternatív vitarendezési eljárást kezdeményező személlyel (Panaszos) szemben kell megindítani. Sem a Nyilvántartó, sem az Alternatív Vitarendező Fórumot fenntartó szervezet, sem a döntésben részt vevő döntnök nem változtathatja meg a döntést. A Nyilvántartó a domain-használó keresetének helyt adó végrehajtható bírósági határozat esetén az eredeti állapotot helyreállítja.

8.6 A domain-használóval szemben, a domain regisztrálásával, fenntartásával vagy használatával kapcsolatos vita eldöntésére, a Nyilvántartó és a Regisztrátorok is igénybe vehetik az Alternatív Vitarendező Fórumot.

8.7 A domain igénylése/használata a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközik különösen, amennyiben:
a) a domain név, annak igénylésének időpontjában, azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a panaszos javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név,
vagy
b) a domain név, annak igénylésének időpontjában, azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelynek használatára a panaszos valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult,
és amennyiben:
c) a Panaszolt a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez/megjelöléshez joga vagy jogos érdeke fűződne,
vagy
d) a Panaszolt a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.9.   Jogviták intézése a regisztrációt megelőzően (Domain döntnöki eljárás)

9.1 Akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy egy feltételesen regisztrált domain az adott domain-igénylő részére történő regisztrációja Szabályzatba ütközik, az Alternatív Vitarendező Fórum Domain döntnöki eljárását kezdeményezheti. A Domain döntnöki eljárás során a döntnökök abban a kérdésben foglalnak állást, hogy az adott domain az adott domain-igénylő számára regisztrálható vagy nem regisztrálható.

9.2 A Domain döntnöki eljárás lényegi elemei

a) A panasz jelzése:
Panaszos a panasz benyújtásának szándékát az Egységes Panaszkezelő Rendszeren keresztül, a feltételesen használatba adott domain név meghirdetésének kezdőnapjától számított 8 napon belül kell jeleznie és egyúttal az eljárásindítási díjat meg kell fizetnie.

b) A panasz benyújtása:
A panasz jelzését követően Panaszos a panaszát annak indokolásával, valamint az eljárási díj befizetésével, az igényelt domain név meghirdetésének napjától számított 14 napon belül nyújthatja be. A fenti határidők elmulasztása esetén Domain döntnöki eljárás már nem kezdeményezhető, a domain név automatikusan regisztrálásra kerül.

A Panaszolt a panasz jelzése, illetve benyújtása után dönthet arról, hogy vállalja-e az eljárást, vagy eláll az érintett domain név igénylésétől. Amennyiben vállalja az eljárást, úgy köteles befizetni az eljárási díjat, a panasz benyújtásáról kapott értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül.
Az Alternatív Vitarendező Fórum az eljárás díját az eljárásban nyertes félnek visszafizeti.

9.3 A Domain döntnöki eljárás megindítására nyitva álló határidő elmulasztása nem értelmezhető akként, hogy a domain név választásával kapcsolatos jogairól az érintett bármilyen módon lemondott volna, és a választott domain névnek a domain-igénylő részére történő regisztrációjához hozzájárult volna.

9.4 Ha egy domain igénylés teljesítése nem történik meg, mert a Nyilvántartó álláspontja szerint az a Szabályzat előírásainak nem felel meg, akkor a domain-igénylőt erről Regisztrátora az ok megjelölésével haladéktalanul értesíti. A domain-igénylő ez esetben az Alternatív Vitarendező Fórum Domain döntnöki eljárását, az eljárási díj megfizetésével kezdeményezheti az Egységes Panaszkezelő Rendszeren keresztül, az elutasítástól számított 14 napon belül. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik. Amennyiben az Alternatív Vitarendező Fórum helyt ad a domain-igénylő panaszának, az eljárás díját a Panaszosnak visszafizeti és a díjat a Nyilvántartó köteles megfizetni.

9.5 A Domain döntnöki eljárás során az igények Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban hozott döntésnek a Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát, az abban foglaltaknak megfelelően jár el, és az azokban foglaltak alapján teljesíti vagy tagadja meg a regisztrációra vonatkozó igényeket.

9.6 Amennyiben a döntés alapján, vagy az Igénylő visszalépése miatt a feltételesen regisztrált domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, amennyiben az ilyen irányú szándékát a panasz benyújtásánál az Egységes Panaszkezelő Rendszeren keresztül jelezte.10.   Jogviták intézése a regisztrációt követően (Regisztrációs döntnöki eljárás)

10.1 A domain-használó a domain regisztrációjára vonatkozó igény benyújtásával, valamint a regisztráció fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló panasz előterjesztése esetén a jelen Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok szerint jár el.

10.2 Egy domain név regisztrációját követően, az adott domain névnek a domain-használótól történő visszavonását, illetve átruházását a Regisztrációs döntnöki eljárás megindításával kezdeményezheti az, akinek ehhez a névhez névhasználati joga fűződik. A panasz előterjesztésével egyidejűleg a Panaszosnak be kell fizetnie az Alternatív Vitarendező Fórum Eljárási Szabályzatában meghatározott összegű eljárási díjat.

10.3 Az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név regisztrációjának visszavonását vagy a Panaszos javára történő átruházását rendeli el (azaz lehetővé teszi, hogy meghatározott ideig csak a Panaszos igényelhesse), ha a domain igénylése/használata a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközik.

10.4 A Panaszolt javára a jogos érdek, illetve terhére a rosszhiszeműség megállapíthatóságának részletes szabályait az Alternatív Vitarendező Fórum Eljárási Szabályzata tartalmazza.

10.5 A Regisztrátor és a Nyilvántartó a Regisztrációs döntnöki eljárásban hozott döntést a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével végrehajtja. Abban az esetben, ha a domain név domain-használója a 30 napos határidő alatt igazolja, hogy a domain regisztráció visszavonását, illetve a Panaszos részére történő átruházását elrendelő döntés közlését követően a Panaszossal szemben a domain általa történő további használata végett keresetet terjesztett elő, a döntés végrehajtását a Regisztrátor és a Nyilvántartó felfüggeszti. A keresetindítás vagy annak igazolásának elmulasztása esetén, illetve az eljárást jogerősen lezáró, érdemben a döntéssel nem ellentétes bírósági határozatról szóló értesítés esetén a döntést a Regisztrátor és a Nyilvántartó végrehajtja.

10.6 A 7.2.5 pont szerinti jogvita az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett panaszra indul. A vita a korábbi domainhasználó és az új domain-használó, mint felek között zajlik, a kérelmet a másik féllel szemben kell a meghatározott 30 napos határidőn belül az Egységes Panaszkezelő Rendszeren keresztül megküldeni. A Panaszolt a részére megküldött kérelemre 15 napon belül terjesztheti elő érdemi védekezését. A döntés meghozatalára a felek előterjesztése, és az azokhoz csatolt bizonyítékok alapján 30 napon belül kerül sor.VI. Fejezet: Egyéb rendelkezések


11.   A domain technikai működőképességére vonatkozó követelmények

Ahhoz, hogy egy domain delegált, azaz technikailag működőképes legyen, a domain-igénylőnek, illetve a domain-használónak az alábbiakban meghatározott technikai működőképességre vonatkozó követelmények teljesüléséről a delegálás fenntartásának ideje alatt folyamatosan gondoskodnia kell, az alábbiak szerint:

11.1 Az Internetről állandó IPv4 vagy IPv6 összeköttetéssel, folyamatosan elérhető legyen és működjön legalább két domain név szerver, amelyek hitelesen válaszolnak az adott domainre vonatkozóan az 53-as TCP és UDP portokra érkező kérésekre.

11.2 A domain név szerverek között legyen legalább kettő, amely IPv4 protokollon egymástól független állandó internet hálózati elérhetőséggel rendelkezik.

11.3 Az adott domain zóna SOA rekordja szintaktikailag hibátlan legyen.12.   Adminisztratív kapcsolattartó

12.1 A domain-igénylő vagy domain-használó köteles a domain regisztrálásával, delegálásával, fenntartásával, illetve a domain használattal kapcsolatos ügyekben történő képviseletre adminisztratív kapcsolattartót megjelölni.

12.2 Ha a domain-igénylő vagy domain-használó másként nem rendelkezik, akkor az adminisztratív kapcsolattartónak saját magát kell tekinteni, amennyiben a 12.4 pontban említett feltételeknek megfelel. A domain-igénylő vagy domain-használó adminisztratív kapcsolattartásra csak jogi személyt vagy egyéni vállalkozót hatalmazhat meg, és kizárólagosan felelős azért, hogy a meghatalmazott ennek következményeit vállalja. Az adminisztratív kapcsolattartóként megjelölt egyéni vállalkozó adószámát rögzíteni kell a Nyilvántartásban.

12.3 Az adminisztratív kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokról a domain-használó, illetőleg maga az adminisztratív kapcsolattartó köteles a Regisztrátort értesíteni. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért a kárért, amely abból ered, hogy a változásokról elmulasztották a Regisztrátort értesíteni. A változások bejelentésének elmulasztása a domain regisztrációjának a Szabályzat 6.1 g) pontja szerinti visszavonását eredményezheti.

12.4 Az adminisztratív kapcsolattartónak rendelkeznie kell működő e-mail címmel és magyarországi postacímmel, valamint képesnek kell lennie magyar nyelvű kommunikációra.

12.5 A domain-igénylőhöz, illetve domain-használóhoz intézett hivatalos értesítéseket, felhívásokat az adminisztratív kapcsolattartónak a Nyilvántartásban szereplő e-mail címére vagy postai címére kell küldeni. Saját felelőssége, hogy a Nyilvántartásban szereplő címeket úgy aktualizálja, hogy az oda címzett értesítésekről, felhívásokról haladéktalanul értesüljön. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel az értesítés elmulasztásából eredő kárért, ha az adminisztratív kapcsolattartó a Nyilvántartásban szereplő címen nem érhető el.

12.6 Ha az adminisztratív kapcsolattartó a domain-használótól különböző természetes személy a személyes adatainak törlését kéri, a domain-használónak 60 napon belül gondoskodnia kell új adminisztratív kapcsolattartó kijelöléséről. Erre a Regisztrátornak fel kell szólítania a domain-használót.

12.7 Amennyiben a domain-használó a megadott határidőn belül nem gondoskodik új adminisztratív kapcsolattartó kijelöléséről, úgy a Regisztrátor a domain-használó egyidejű értesítése mellett, automatikusan a domain-használót rögzíti a Nyilvántartásban új adminisztratív kapcsolattartóként, amennyiben a 12.4. pontban leírt feltételeknek megfelel, ellenkező esetben a Regisztrátor saját magát rögzíti a Nyilvántartásban adminisztratív kapcsolattartóként. A Regisztrátornak a domain-használót az új adminisztratív kapcsolattartó automatikus rögzítéséről értesítenie kell.

12.8 Amennyiben a domainre vonatkozóan a domain-használó nem rendelkezik érvényes regisztráció-fenntartási megállapodással (például a Regisztrátor megszűnt, vagy a Regisztrátor felmondta – de ide nem értve a 6.3 pontokban foglalt eseteket), akkor a 12.7 pontban leírt módosításokat a Nyilvántartásban a Nyilvántartó végzi el.13.   Vegyes rendelkezések

13.1 A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles a neki regisztrált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával, valamint az általa adminisztratív kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásuk hiányával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a Szabályzat betartása, az alternatív vitarendezési eljárási döntés, jogerős határozat vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.

13.2 Felek közti kommunikáció: A domain regisztrációs eljárások (pl. igénylés, módosítás, felmondás, átruházás stb.) során az ügyintézés általában elektronikus úton történik. Az emailen elküldött értesítéseket az ellenkező bizonyításáig a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. Az így küldött elektronikus dokumentumok hitelességéért a küldő fél, a címzett által megadott e-mail címen történő fogadásért a címzett felelős. A jelen Szabályzat szerinti megerősítő eljárás keretében történő megerősítés esetén a jognyilatkozat megtettnek minősül. A domain ügyintézéssel kapcsolatban a felek közötti kommunikáció során keletkezett emailt minősített elektronikus aláírás hiányában is írásba foglalt okiratnak és hitelesnek kell tekinteni, mint amelynek tartalma az ellenkező bizonyításáig az eredetivel egyező, változtatás nélküli, amelyre bármely fél alappal hivatkozhat.

13.3 Regisztráció-igénylési és regisztráció-fenntartási megállapodás összevontan is köthető. Bármelyik megállapodás érvénytelen a domain-igénylő vagy domain-használó által a Szabályzat és az Adatvédelmi Tájékoztató megismerésére, elfogadására és rendelkezéseinek magára nézve kötelezőnek tekintésére tett jognyilatkozata nélkül, illetve semmis minden olyan feltétel, amely ellentétes a Szabályzattal. A domain-igénylő, illetve a domain-használó köteles a domain fenntartás ideje alatt a regisztrációs szerződés(eke)t, elektronikus úton kötött szerződés esetén annak elektronikus úton küldött visszaigazolását is megőrizni. Regisztrátort nem terheli szerződéskötési kötelezettség, így nem felel, ha valamely domain regisztrációjára vagy fenntartására nem kíván szerződést kötni.

13.4 A regisztrációs eljárások (igénylés, módosítás, felmondás, átruházás stb.) során az érintettek (domain-igénylő, domain-használó, átruházó, kedvezményezett, adminisztratív kapcsolattartó stb.) jogosultságát, illetve személyének azonosságát a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó vizsgálhatja, aminek alapja elsősorban:

a) természetes személy esetén:

i.) személyi igazolvány,
ii.) útlevél,
iii.) magyarországi letelepedési engedély,
iv.) jogosítvány,
v.) az európai uniós, Európa Tanács, EGT vagy EFTA tagállam, valamint Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország állampolgárságát hitelesen bizonyító okirat,
vi.) születési dátum.

b) jogi személy és egyéni vállalkozó estén:

i.) a jogi személy létrehozását, nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését igazoló, vonatkozó hatósági (közigazgatási, közjegyzői, kamarai vagy bírósági) határozat, bejegyző végzés, a nyilvántartásba vételt hitelesen igazoló hivatalos irat, illetve a bejegyzésre, nyilvántartásba vételre irányuló eljárás megindítását hivatalosan igazoló okirat (kérelem bírósági érkeztető pecséttel ellátott példánya),
ii.) a jogi személy nevében nyilatkozó személy képviseleti jogát igazoló okirat (pl. aláírási címpéldány vagy ügyvéd által elkészített aláírás minta);
iii.) egyéni vállalkozó esetén adószámát igazoló dokumentum;

c) védjegyjogosult esetén a védjegyoltalom igazolására szolgáló okirat;
d) elektronikus tanúsítvány.

13.5 Regisztrátor bármely Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett jogi személy vagy egyéni vállalkozó lehet, amely a Szabályzatban meghatározott tevékenység folytatására jogosult, rendelkezik a tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint közte és Nyilvántartó között a regisztrátori tevékenység végzésére feljogosító franchise szerződés van hatályban.

13.6 A Regisztrátor megszűnése, illetve regisztrátori jogosultsága elvesztése esetén a szerződésekben új Regisztrátor léphet a régi helyébe. Ha erre nem kerül sor, akkor a régi Regisztrátor helyett a Nyilvántartó értesíti a régi Regisztrátor által fenntartott domain nevek domain-használóit a regisztráció-fenntartási szerződés megszűnéséről és a Regisztrátor helyett rögzíti ezt a Nyilvántartásban is. Ezt követően a 6.1 e) pont szerint folytatódik az eljárás.

13.7 Ahol szerződés vagy bármely más okirat a Szabályzatot vagy a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelveket (illetve a szabályok korábbi elnevezését) említi, ott a jelen Szabályzatot kell érteni.

13.8 A korábban regisztrált domain nevek esetén a regisztráció jogszerűsége a korábban hatályos regisztrációs szabályzatok szerint kerül elbírálásra.

13.9 A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete a jelen Szabályzatban foglalt folyamatok műszaki részleteinek meghatározására a regisztrárorok számára Technikai Eljárási Szabályzatot alkothat.

13.10 Jelen Szabályzatra a magyar jog irányadó.A jelen Domainregisztrációs Szabályzat 2023.07.01-jén lépett hatályba.

[i] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala védjegy adatbázisa (E-KUTATÁS) a 06-80-345678 zöld számon vagy itt hozzáférhető.
Az EU Védjegy Hivatalának védjegy adatbázisa a itt vagy itt hozzáférhető.

[ii] A Hálózathasználati Irányelvek dokumentum itt érhető el.

*A szemmel látható domain nevek az ékezetes karakterek miatt rövidebbnek látszanak, a kódolás (punycode) miatt.

A domainregisztrációs szabályzatok archívuma