A domain-használó a domain regisztrációjára vonatkozó igény benyújtásával, valamint a regisztráció fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének.

Így, amennyiben egy domain már regisztrálásra került, az ellen panaszt tenni az Alternatív Vitarendező Fórum előtt lehet. Az eljárás előnye, hogy sokkal gyorsabb, mint a bírósági eljárás, de természetesen nem zárja ki azt, hogy valaki bírósághoz forduljon akár a Regisztrációs döntnöki eljárás helyett, akár az után.

A Regisztrációs döntnöki eljárásra vonatkozó szabályokat a Domainregisztrációs Szabályzat, az AVF Szervezeti és Működési Szabályzata és a Vitarendezési Eljárási Szabályzat rögzítik, ugyanakkor az eljárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük.


Ki tehet panaszt egy bejegyzett (regisztrált) domainnel kapcsolatban?

Egy domain név regisztrációját követően az adott domain névnek a Panaszolt domain-használótól történő visszavonását, illetve átruházását a Regisztrációs döntnöki eljárás megindításával kezdeményezheti az, akinek ehhez a névhez névhasználati joga fűződik. 


Mikor dönt a Regisztrációs Döntnök egy domain név visszavonásáról?

A Domainregisztrációs Szabályzat szerint az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név visszavonását vagy a Panaszos javára történő átruházását rendeli el amennyiben a domain igénylése/használata a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközik. A domain igénylése/használata a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközik különösen, amennyiben:

a) a domain név, annak igénylésének időpontjában, azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a panaszos javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy
b) a domain név, annak igénylésének időpontjában, azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelynek használatára a panaszos valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult,
és amennyiben:
c) a Panaszolt a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez/megjelöléshez joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy
d) a Panaszolt a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.


Mennyibe kerül a Regisztrációs döntnöki eljárás?

Az eljárás díja egy fős döntnöki eljárásban egy domain esetén 150.000 Ft + ÁFA, azaz 190.500 Ft, három fős döntnöki eljárás esetén 200.000 Ft + ÁFA, azaz 254.000 Ft. Díjkedvezményre való jogosultság keletkezik a domainek számától függően, így a 2-10. domainekre 50% kedvezmény jár (tehát az eljárási díj 75.000 Ft + ÁFA, azaz 95.250 Ft, vagy 100.000 Ft + ÁFA, azaz 127.000 Ft domain nevenként), a 11. domain névtől kezdődően már nem növekszik az eljárás díja. 

A panasz befogadását követően a Panaszosnak díjbekérőt küldünk az általa megadott e-mail címre. Az eljárás az eljárás díjának megfizetése után indul. 

Regisztrációs döntnöki eljárásban egy vagy három (egy előadó és két szavazó) döntnök jár el. Amennyiben a Panaszos három döntnökkel kéri az eljárás lefolytatását, úgy ezt panaszában kell jeleznie. Amennyiben Panaszos az eljárást egy döntnökkel kérte, de a Panaszolt kéri, hogy három döntnök járjon el, úgy ezt válasziratában kell jeleznie és egyidejűleg az ezzel kapcsolatos esetleges díjkülönbözetet megfizetni.

Regisztrációs döntnöki eljárás indítása


A Regisztrációs döntnöki eljárás folyamata

  • Egy domain név regisztrációját követően az adott domain névnek a domain-használótól történő visszavonását, illetve átruházását a Regisztrációs döntnöki eljárás megindításával kezdeményezheti az, akinek ehhez a névhez névhasználati joga fűződik.
  • Panaszát a Panaszos az Egységes Panaszkezelő Rendszeren keresztül nyújthatja be. 
  • A benyújtás során a Panaszoltnak meg kell adnia, hogy a szóban forgó (panaszolt) domain név használatához milyen joga fűződik, így pl.: védjegy, kereskedelmi név, cégnév, üzletjelző, szerzői jogi oltalom alatt álló név stb., valamint azt, hogy a panaszolt domain név Panaszolt által történő használata miért sérti a Panaszos jogát vagy jogos érdekét. 
  • A Panaszban az is kifejthető, hogy a Panaszos szerint a Panaszosnak (azaz a domain jelenlegi használójának) miért nem fűződik joga vagy jogos érdeke a panaszolt domain névhez, illetve, hogy miért jogellenes, illetve rosszhiszemű a panaszolt domain név használata. 
  • Célszerű a kérelemhez elektronikus formában bizonyítékokat csatolni, pl. védjegy jogosultságot igazoló okiratot.
  • A panasz benyújtásáról az AVF értesíti a Nyilvántartót, amelyik felfüggeszti az érintett domain név törlésének és átruházásának lehetőségét a vitarendezési eljárás, illetve az esetleges azt követő bírósági eljárás befejezéséig.
  • A Panaszolt a panasz kézbesítéstől számított 30 napon belül jogosult válasziratának benyújtására.   
  • A döntés az egyszemélyben eljáró regisztrációs döntnök vagy a három fős Regisztrációs döntnöki tanács egyhangú vagy többségi véleményét megjelenítő határozott állásfoglalás, mely döntés lehet a kérelem elutasítása, vagy a domain visszavonása a Panaszolttól. Utóbbi esetben a domain átruházható a Panaszosra, amennyiben ezt kérte, és eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatban a domain igénylőkre vonatkozó általános feltételeknek. Ha a Panaszos ezeknek a feltételeknek nem tesz eleget, a Nyilvántartó a döntés végrehajtása során a domain nevet a Panaszolttól visszavonja, és arra a visszavonástól számított 60 napig csak a Panszos nyújthat be domain regisztráció iránti igényt. A 60 nap türelmi idő elteltével a domain név bárki számára igényelhetővé válik.
  • Amennyiben az Alternatív Vitarendező Fórum döntése szerint a panasz megalapozott, úgy azt a Nyilvántartó végrehajtja a döntés a kézbesítésétől számított 30 nap elteltével.   Ha a döntésről szóló értesítés kézbesítéstől számított 30 napos határidő alatt igazolja, hogy a másik féllel szemben a domain általa történő használata tárgyában bírósági keresetet nyújtott be, úgy a döntés végrehajtását a Nyilvántartó felfüggeszti. A keresetindítás vagy annak igazolásának elmulasztása esetén, illetve az eljárást jogerősen lezáró, érdemben a döntéssel nem ellentétes bírósági határozatról szóló értesítés esetén a döntést a Nyilvántartó végrehajtja.  


Regisztrációs döntnöki eljárás indítása


Domain kereső – a domain-használó személyének ellenőrzése (whois)

Kapcsolatfelvétel az AVF titkárságávalKapcsolódó cikkek