A domain név viszonylag tág határok között választható, ugyanakkor körültekintés szükséges ahhoz, hogy a választott név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse.

Ahogy a Domainregisztrációs szabályzat 2.3 pontja is kimondja, kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős:

  • a) a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,
  • b) a domain név választás és használat jogszerűségéért,
  • c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

A kritikus szempontok melyeket tehát figyelembe kell venni:


1. Védjegyek

Ebben a tekintetben különösen ajánljuk figyelembe venni a következő adatbázisokat. Ha nem Ön vagy az Ön által képviselt szervezet a védjegy jogosultja, a védjegyeket, vagy az ezekből a nevekből származtatott kifejezéseket nem javasoljuk választani.


A Nyilvántartó nem köteles vizsgálni a választott neveket, de jogosult vizsgálni a bejegyzési igényeket és a névhasználati jogosultságot. Amennyiben a Nyilvántartó bejegyez egy ilyen nevet nem a védjegy jogosult számára, az ügy gyakran a Tanácsadó Testület, vagy a bíróság elé kerül, melyek visszavonathatják a domain delegálását (bejegyzését). Ez jelentős költségekkel járhat az igénylő számára.


A Nyilvántartó egyes magánérdekek védelmét 2020 június 30-ig önkéntesen végezte, és ezáltal sokszor megakadályozta olyan cégek, szervezetek védjegyét képező kifejezések domain névként történő regisztrációját mások számára, melyek azt maguk nem tették meg. Ez a gyakorlat 2020 július 1-től már nem rendszer szintű.


Figyelem! Ez nem jelenti azt, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat megengedi az ilyen nevek bejegyzését, illetve használatát nem jogosultak számára.


Kérjük, hogy a későbbi jogviták megelőzése érdekében a továbbiakban is kellő körültekintéssel járjon el a domain név választásnál, hiszen a felelősség teljes egészében az igénylőt, illetve használót terheli.


Ha valaki úgy érzi, hogy egy ideiglenesen használatba adott domain névnek az adott igénylő részére történő delegálása a Szabályzatba ütközik, mert például az az ő védjegye, akkor a domain meghirdetéstől számított 8 napon belül panasszal fordulhat az Alternatív Vitarendező Fórumhoz, és Domain döntnöki eljárást indíthat.

A már ténylegesen delegált domain nevek tekintetében az Alternatív Vitarendező Fórumnak a Regisztrációs döntnöki eljárásában lehet kérni a név visszavonását a jelenlegi használótól és igényelni a domain nevet.


Az “olimpia” és “olimpiai” elnevezést tartalmazó domain igényekről itt írunk részletesebben.


2. Jogi személyek nevei

A Nyilvántartó a magánérdekek védelmét önkéntes alapon, díjmentesen végezte 2020 június 30-ig, és ezáltal megakadályozta olyan cégek, szervezetek nevének domain névként történő regisztrációját mások számára, melyek azt maguk nem tették meg. Ez a gyakorlat 2020 július 1-től már nem rendszer szintű.


2020 június 30-át követően is, amennyiben a Nyilvántartó felismeri, hogy egy igényelt domain név állami- vagy önkormányzati szervezet nevével egyezik meg, vagy hasonlít rá, akkor névhasználati jogosultságot fog kérni, és ennek hiányában megtagadja a regisztrációt.


Figyelem! Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat megengedi az ilyen nevek bejegyzését, illetve használatát nem jogosultak számára.


Kérjük, hogy a későbbi jogviták megelőzése érdekében a továbbiakban is kellő körültekintéssel járjon el a domain név választásnál, hiszen a felelősség teljes egészében az igénylőt, illetve használót terheli.

Ha valaki úgy érzi, hogy a cégének, vagy szervezetének nevét domain névként használva más visszaél, az a Regisztrációs döntnöki eljárásában kérheti a név visszavonását a jelenlegi használótól, és igényelheti a domain nevet.


3. Gyűlölet-, vagy félelmet keltő nevek

A trágár, vulgáris szavak bejegyzését nem javasoljuk, ezek publikus használata jellemzően kontraproduktív. A Tanácsadó Testület ide vágó 1/2004. (X. 18.) számú elvi állásfoglalásának lényeges eleme, hogy a vulgáris, a nemiségre, szexualitásra, sőt, még a prostitúcióra, illetve annak egyes megjelenési formáira utaló szavak önmagukban nem minősülnek gyűlölet-, vagy félelmet keltőnek. Ugyanakkor kimondja azt is, hogy ha már a regisztráció szakaszában vélelmezhető, hogy a domain név használata a szexuális szolgáltatásokra, illetve azok reklámozására szolgál, akkor annak regisztrációja megtagadható, mert ezeket több nemzetközi egyezmény és hazai jogszabály is tiltja.


Egyes szavak használata minősülhet jogellenesnek, az ilyenek bejegyzését továbbra is tiltja a Szabályzat.


2020 július 1-től a Szabályzat úgy módosult, hogy a „megbotránkozást, vagy félelmet keltő” helyett a „gyűlölet-, vagy félelmet keltő” került.

A Wikipédia azt írja itt gyűlöletbeszédről: „célja valamely társadalmi csoport megalázása, megfélemlítése vagy a csoport tagjai elleni erőszak vagy előítéletes fellépés kiváltása. A gyűlöletbeszéd legtöbbször a nemi, faji, etnikai, nemzeti, vallási, vagy szexualitás szerinti csoportok ellen irányul.”


Nemcsak a Szabályzat tilalma miatt javasoljuk a gyűlöletkeltő szavak választásának kerülését.


4. Megtévesztő domain nevek

A megtévesztő név használatának tilalma a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 c) pontjában szerepel. A Nyilvántartó a megtévesztés szempontjából különösen azt vizsgálja, hogy az igényelt név nem hasonlít-e megtévesztő módon egy már bejegyzett .hu domain névre. A Nyilvántartó ugyanakkor a legtöbb esetben kiadja az ilyen neveket is, de ilyenkor kér egy digitálisan aláírt jóhiszeműségi nyilatkozatot.


5. Személynevek

2020 június 30-ig teljes személynevet (pl.: kovacsbela.hu) csak ilyen nevű személy jegyezhetett be. A szabályozásban bekövetkezett változások miatt 2020 július 1-től a Nyilvántartó megszüntette annak ellenőrzését, hogy egy személynévre vagy arra hasonlító névre, becenévre van-e az igénylőnek névhasználati jogosultsága.


Kapcsolódó cikkek: