A Tanácsadó Testület (TT) független szakértőkből áll, amely az Alternatív Vitarendező Fórum (AVF) keretében működik. Az állásfoglalását a Nyilvántartó végrehajtja.


A TT a következő esetekben illetékes:
 1. A még nem delegált, feltételesen használatba adott domainek delegálásával szemben panaszok esetében. Részletek lent.
 2. Abban az esetben, ha a domain igénylő igénylését a Nyilvántartó elutasítja, az igénylő panasszal fordulhat a TT-hez. Részletek lent.
 3. A TT állásfoglalását lehet kérni, amikor egy Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetében átruházás történik, de az eredeti domain-használó szerint a jóváhagyás az ő akaratán kívül, valamely megerősítő faktorával visszaélve történt. Részletek lent.


1. A Tanácsadó Testület eljárásával kapcsolatos tudnivalók abban az esetben, ha valaki egy feltételesen használatba adott domain delegálásával szemben szeretne panaszt emelni


Hol található a feltételesen használatba adott domain nevek listája?

Egy domain, az igénylése után néhány órával, de maximum egy-két napon belül az igénylő feltételes használatába kerül. Ezzel egyidőben a Nyilvántartó a domaint meghirdeti a mindenki számára elérhető, erre kialakított webes felületén itt. Ha 8 napon belül nem érkezik panasz a delegálással szemben, úgy a domaint a Nyilvántartó az igénylőnek delegálja.


Nem ért egyet valamelyik név bejegyzésével?

Amennyiben ezen a felületen bárki olyan domain nevet talál, amely valamilyen módon sérti a jogos érdekeit (pl. névhasználati jogát), úgy panaszt tehet a domain bejegyzése ellen. A panaszt egy regisztrátoron keresztül a meghirdetéstől számított 8 napon belül kell megtenni a Tanácsadó Testületnél (TT). A TT szervezeti és működési szabályzata itt található, ugyanakkor az eljárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük.


Ki tehet panaszt egy folyamatban levő domain bejegyzéssel szemben?

Panaszt az tehet, akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy a feltételesen használatba adott domain az adott igénylő részére történő delegálása a Szabályzatba ütközik. A panasztevőt a Szabályzat Panaszosnak, a domain igénylőt Panaszoltnak hívja.


Hol kell panaszt tenni egy folyamatban levő domain bejegyzéssel szemben?

Panaszt a Tanácsadó Testülethez egy regisztrátoron keresztül kell benyújtani. A panaszt a kifogásolt igény regisztrátora köteles átvenni, míg más regisztrátor az átvételről szabadon dönthet. A regisztrátor jogosult a panasz átvételének feltételéül szabni az eljárás díjának előre történő megfizetését, vagy letétbe helyezését. A díjfizetésről lentebb még írunk. A panasz indokolásához javasoljuk jogász bevonását, ez növeli a nyerési esélyt.


Mit tehet a Panaszolt (azaz a domain-igénylő), ha értesül arról, hogy a domain igénylésével szemben valaki panaszt tett a Tanácsadó Testületnél?

A Panaszolt a regisztrátorától értesült, hogy panaszt emeltek a domain igénylésével szemben. Ekkor:

 • vagy visszavonja az igénylését és akkor senkinek nem kell eljárási díjat fizetni,
 • vagy belemegy a vitába és hagyja elindulni az eljárást. Ebben az esetben a regisztrátora nagy valószínűséggel kérni fogja tőle az eljárási díj letétbe helyezését. A folyamatot a lentebb részletezzük.

Mennyi a Tanácsadó Testület eljárásának a díja és ki fizeti?

A Tanácsadó Testületnek (TT) van egy eljárási díja, melyet a vesztes fél regisztrátora fizet, de ahogy írtuk, a regisztrátorok a díjat továbbhárítják az ügyfelükre, sőt a legtöbb esetben azt már az eljárás megindítása előtt letétbe kérik helyezni, ez nem szabályzat ellenes.

A továbbhárított díj mértéke regisztrátoronként eltérő, jellemzően 50.000 Ft-ot meghaladó tétel. A TT díját a következők szerint kell megfizessék a regisztrátorok:

 • ha a TT elutasítja a panaszt, és domaint a domain-igénylő (Panaszolt) számára bejegyezhetőnek ítéli, akkor a díjat a Panaszos regisztrátora kell megfizesse,
 • ha a TT helyt ad a panasznak és úgy ítél, hogy a domain nem jegyezhető be a domain igénylő számára, úgy a díjat a Panszolt regisztrátora kell megfizesse.

Hogyan jár el a Tanácsadó Testület (TT), mi a folyamat?

Az eljárás teljes folyamata a következő:

 1. Panaszt bármely regisztrátoron keresztül be lehet nyújtani, de csak a panaszolt domain regisztrátora köteles átvenni ügyintézésre a panaszt.
 2. Aki a panaszt teszi, a Domainregisztrációs Szabályzat (Szabályzat) Panaszosnak, aki ellen a panaszt teszik, Panaszoltnak nevezi.
 3. A panaszt a választott regisztrátornak olyan határidővel kell jelezni, hogy a panasz tényét a regisztrátor még azelőtt be tudja jegyezni a Nyilvántartásba (a Nyilvántartó által üzemeltetett rendszer), mielőtt a domain véglegesen delegálásra nem kerül, azaz a domain meghirdetése után 8 napon belül. Ekkor a domainregisztrációs eljárás felfüggesztésre kerül. A domain meghirdetése után 14 napon belül be kell nyújtani magát a panaszt. A határidők jogvesztők, azok elmulasztása esetén a domain delegálásra kerül. Még egyszer tehát: a panaszt jelezni 8 napon belül kell, magát a panaszt az alátámasztó dokumentumokkal 14 napon belül.
 4. A panasznak tartalmaznia kell az indokot, és csatolni kell az indokot alátámasztó dokumentumokat (így pl. a védjegy jogosultságot igazoló okiratot). A Panaszosnak a panaszában azt is meg kell megjelölnie, hogy a domain visszavonása mellett igényli-e a maga számára a domaint. Érdemes hozzáértő jogász segítségét kérni.
 5. A panasz megtételekor a Nyilvántartó kérheti a domain név használatának felfüggesztését a TT-től, ekkor a TT ebben a kérdésben két munkanapon belül meghozza állásfoglalását.
 6. A benyújtott panaszról a domain igénylőt (azaz a Panaszoltat) a regisztrátora értesíti. A Panaszolt ezután 8 napon belül visszavonhatja domain igénylését, vagy a panasszal szemben választ terjeszthet elő, és csatolhatja az álláspontját alátámasztó iratokat.
 7. Ha a Panaszolt 8 napon belül visszalép az igényléstől, akkor senkinek nem keletkezik TT díjfizetési kötelezettsége. Ugyanakkor a Panaszolttól, azaz a domain igénylőtől a regisztrátora valószínűleg kérni fogja a domain regisztrációs díját, illetve nem téríti azt vissza akkor, ha az igénylő eláll az igényléstől, hiszen a domain már előtte bejegyzésre (feltételes használatba adásra) került.
 8. A Panaszolt regisztrátora jó eséllyel kérni fogja a Panaszolttól a TT eljárási díjának letétbe helyezését, hiszen, ha a TT a Panaszolt ellen dönt, akkor a Panaszolt regisztrátora kell kifizesse az eljárási díjat. Amennyiben a domain igény visszavonása a Panaszolt regisztrátora részéről határidőben nem kerül rögzítésre a megfelelő nyilvántartásban, úgy az a vélelem áll fenn, hogy Panaszolt a domain név delegálása iránti igényét fenntartja, és a TT eljárását meg kell indítani. Emiatt, ha a Panaszolt (azaz domain igénylő) nem helyezi letétbe a díjat határidőre a regisztrátornál, úgy a regisztrátor törölni fogja a domain igénylést. A regisztrátorok erre előre fel szokták hívni a panaszoltak figyelmét.
 9. A TT kb. 22 munkanapon belül dönt, azaz eseti állásfoglalásában megállapítja, hogy az adott domain igénylés az adott domain igénylő számára teljesíthető-e.
 10. A TT állásfoglalása kötelező érvényű a felekre nézve, és a Nyilvántartó ennek megfelelően fog eljárni, azaz vagy delegálja domaint az igénylő (Panaszolt) számára, vagy törli a domaint.
 11. Ha a domain törlésre kerül, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, amennyiben ezt a szándékát a panasz benyújtásánál a Panaszos regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

A TT állásfoglalásával kapcsolatban bíróságon kívüli fellebbezési fórum már nincs, de a bírósághoz természetesen lehet fordulni.


Mi történik, ha egy domain igényléssel szemben többen is panaszt tesznek?

Az első Panaszoshoz képest további Panaszosok is jelezhetnek panaszt valamely regisztrátor útján. Panaszos ügyfél csak abból lesz, aki magát a panaszt is határidőre beküldi. A panaszok időbeli sorrendjét a panaszok jelzésének időpontja határozza meg. Ha az igénylő visszalép, akkor az új igénylési lehetőséget az az időben előbb panaszt jelzett Panaszos ügyfél kapja, amelyiknél az igénylési szándék jelzése megtörtént.

Ha az igénylő nem lép vissza, akkor TT eljárás indul az igénylő és az időben előbb panaszt jelzett Panaszos ügyfél között. Ha ebben az eljárásban a TT az igénylő javára dönt, akkor egy következő TT eljárás is indul az igénylő és az időben következőként Panaszt jelzett Panaszos ügyfél között és így tovább. Az igénylő akkor kaphatja meg a domaint, ha a TT minden Panaszos ügyféllel szemben az igénylő javára dönt.

Ha a nyertes Panaszos ügyfél igénylésére várva a rendelkezésre álló határidőn belül az igény beküldésére nem kerül sor, akkor az időben következőként panaszt és igénylési szándékot is jelzett Panaszos ügyfél nyújthat be igényt. Ha a nyertes Panaszos ügyfél igényének beküldésére sor kerül, akkor ez az új igény is végigmegy a regisztrálási fázisokon és a bejegyzett feltételes használati fázis alatt ellene új panasz jelezhető akár a korábbi Panaszosok által is. Az eredeti igénnyel szemben benyújtott Panaszokat értelemszerűen nem lehet az új igényhez kapcsolódó panaszként kezelni, mivel itt már egy új ügyről, másik igénylőről van szó.


Mi van akkor, ha nem tettem panaszt időben a Tanácsadó testületnél, és a domain delegálásra került?

Ha valaki a Tanácsadó Testületnél nem tett időben panaszt és a domain delegálásra került, ez nem értelmezhető úgy, hogy a domain név választásával kapcsolatos jogairól az érintett bármilyen módon lemondott volna, vagy, hogy az adott domain névnek a domain-igénylő részére történő delegálásához hozzájárult volna.

Ebben az esetben, ha Ön úgy gondolja, hogy az adott domain nevet a használó, aki számára a domaint delegálták, nem jogosult a név használatára, hanem arra Ön jogosult, úgy fordulhat a Regisztrációs Döntnökhöz. A Regisztrációs Döntnökkel kapcsolatos tudnivalókat itt találja.


2. Panasz abban az esetben, ha a domain-igénylő igénylését a Nyilvántartó elutasítja

A Tanácsadó Testület eljárását ebben az esetben is a Regisztrátoránál kell kezdeményezni, méghozzá olyan határidővel, hogy azt a Regisztrátor az elutasítástól számított 14 napon belül a megfelelő nyilvántartásban rögzíteni tudja. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik.
Az eljárás a fentebb ismertetettekhez hasonló lesz, értelemszerű különbségekkel:

 • A Panaszolt ebben az esetben a Nyilvántartó lesz.
 • A domaint addig nem igényelheti más, ameddig a Tanácsadó Testület eljárása be nem fejeződik.
 • A TT nem arról dönt, hogy az igényelt domain feltételen használatba adását visszavonják-e, hanem arról, hogy a bejegyzés elutasítás visszavonásra kerüljön-e és a Nyilvántartó bejegyezze a domaint.


3. Panasz amikor egy Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetében átruházás történik, de az eredeti domain-használó szerint a jóváhagyás az ő akaratán kívül, valamely megerősítő faktorával visszaélve történt.

Előfordulhat, hogy egy Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetében átruházás történik, azaz azt átruházást a faktorokkal jóváhagyták, de az eredeti (azaz elvileg a jóváhagyó) domain-használó szerint ez az ő akaratán kívül, valamely faktorával visszaélve történt. Ebben az esetben az átruházás bejegyzésétől számított 30 napon belül van lehetősége egy regisztrátorhoz panaszt benyújtani, és visszakövetelni a domain-használati jogosultságát. Ezt a panaszt bármelyik regisztrátor befogadhatja, de a domain regisztrátorának kötelessége befogadni és a Szabályzat 9. pontja szerint eljárni. Amennyiben az átruházás regisztrátor váltással együtt történt, úgy a panaszt az előző domain-használó regisztrátora is köteles befogadni.

Az eljáró regisztrátornak fel kell szólítania az új domain használót, hogy 5 munkanapon belül küldje meg az átruházó okiratot. Amennyiben az új domain-használó a felhívás ellenére az átruházó okiratot nem küldi meg a panaszt kezelő regisztrátornak, a Nyilvántartó az átruházás előtti eredeti állapotot helyreállítja azzal, hogy a domainra 30 napos határidővel átruházási tilalmat jegyez be.

A korábbi domain-használó (azaz panaszos) az átruházó okiratnak a regisztrátor részére történő megküldése napjától számított 30 napon belül, míg az új domain-használó az eredeti állapot helyreállításának napjától számított 30 napon belül kérheti a Tanácsadó Testület eljárásának megindítását.
Az eljárás a fentebb ismertetettekhez hasonlóan történik, a TT arról fog dönteni, hogy melyik igénylőt illeti meg a domain. A döntést a Nyilvántartó végre fogja hajtani.
Az alternatív vitarendezési eljárás időtartamának idejére a domainre bejegyzett átruházási korlátozás meghosszabbodik.


A Tanácsadó Testület eddigi állásfoglalásai:

A Tanácsadó Testület tagjai:

 • Dombi Gábor – titkár
 • Dr. Jambrik Gergely
 • Pintz György – elnökhelyettes
 • Dr. Soós Andrea Klára 
 • Dr. Verebics János – elnök
 • Dr. Zsitek István

Kapcsolódó cikkek