A lent idézett levelet a NISz Zrt. küldte, a Nyilvántartó jogi képviselőjének, Dr. Mayer Erikának kérése alapján. Különösen figyelemre méltó utolsó érdemi bekezdése, mely azt vizsgálja, hogy alkalmas-e az AVDH szolgáltatás jogi személy nevében tett nyilatkozat hitelesítésére.

From: 1818 <1818@1818.hu>
Sent: Wednesday, May 6, 2020 9:48 PM
To: Erika Mayer, Dr. <erika@drmayer.hu>
Subject: Re: AVDH szolgáltatás jogi személy azonosítására

Tisztelt Dr. Mayer Erika!

Köszönjük, hogy megkeresésével a 1818-hoz fordult.

A természetes személy felhasználók, nyilatkozatot tevők más feltételek mellett használhatják az AVDH-t, mint a nem természetes, azaz jogi személyek.

Az írásbeliség kapcsán a jogi személy esetében azt is meg kell vizsgálni, hogy az AVDH alkalmazása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) hatálya alatt levő ügyekben felhasznált dokumentumok hitelesítésére történik, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálya alatti nyilatkozatok/szerződések hitelesítésére.

AVDH felhasználása teljes bizonyító erejű magánokirat létrehozására

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) tartalmazza a teljes bizonyító erejű magánokirat formai és alaki követelményeit. A 325. § (1) bekezdés g) pontja szerint teljes bizonyító erejű magánokiratnak számít, ha az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 112. §-ának (4) bekezdése szintén rögzíti, hogy az AVDH-val hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű magánokirat.

A jelenleg publikusan elérhető azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatás esetében a hitelesítés természetes személy nevében történik. Tehát a természetes személy az „aláíró”. A Pp. rendelkezésének megfogalmazásából egyértelmű, hogy az AVDH szolgáltatást használó nyilatkozattevőt aláírónak tekinti. Az AVDH valóban úgy működik, hogy a Szolgáltató digitálisan „aláírja” a dokumentumot. A Szolgáltató az azonosított természetes személy azonosító adatait egy igazolásba foglalja, majd az eredeti dokumentumot az igazolással együtt minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és minősített időbélyegzővel hitelesíti. Azonban a nyilatkozattevő, tehát jogilag az „aláíró” az elektronikusan azonosított természetes személy, és nem a Szolgáltató (NISZ Zrt.). A NISZ Zrt. a nyilatkozat természetes személyhez köthetőségét, azonosítását igazolja. Tehát, hogy ki a nyilatkozó, hogy ki használta a szolgáltatást. Továbbá a nyilatkozat tartalmának a hitelesítést követő változásának nyomon követhetőségét biztosítja az elektronikus bélyegzővel (digitális aláírással).

Míg természetes személy magánokiratának hitelesítésére megfelelő (két tanú nélkül is), ugyanakkor a jogi személy nevében tett nyilatkozat hitelesítésére a jelenlegi AVDH szolgáltatás önmagában nem alkalmas, nem cégszerű. Az AVDH igazolás ugyanis nem tartalmazza, hogy mely szervezet nevében tesz/tehet nyilatkozatot a természetes személy, mi az adott szervezetnél betöltött szerepköre, vagyis erre nem vonatkozik a bizonyító erő. Emiatt jogi személy, mint dokumentum „aláírója” nem lehet az AVDH szolgáltatás igénybe vevője. Így a szervezet nevében adott pillanatban fennálló eljárási képességet, nyilatkozattételi jogosultságot (akár törvényes, akár ügyleti képviseleti jogosultságot és annak terjedelmét) külön kell igazolni, illetve azokat a dokumentumot befogadó fél felelőssége ellenőrizni.

Bízunk benne, hogy a fentiekkel kapcsolatban teljes körűen tájékoztattuk Önt.

Tisztelettel:

Nagy BenjáminTel.:1818
Külföldről: +36 (1) 550-1858
email: 1818@1818.hu


Kapcsolódó cikkek: