Bizonyos eljárásokban a Nyilvántartó a domain használó biztonsága érdekében a szükséges nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kéri. Ez különösen az okirat alapján nyilvántartott domain esetén fordul elő gyakrabban. De mit is jelent a teljes bizonyító erejű magánokirat?


Jogi háttér

A teljes bizonyító erejű magánokirat fogalmát a 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (PP) 325.§ (1) pontja határozza meg, aminek a domain regisztráció szempontjából fontos részét itt idézzük:

“325. § [A teljes bizonyító erejű magánokirat]

(1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha:

  • a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,
  • b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és […] lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni,
  • c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti,
  • d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja,
  • e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a Gyakran felmerült kérdések 8/32 v.1.19. más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el,
  • f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és […] azon időbélyegzőt helyez el,
  • g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti,”


Jó, de hogyan készítsek egyszerűen teljes bizonyító erejű magánokiratot magánszemélyként?

  • 1. Az előző bekezdés utolsó alpontja az ún. AVDH szolgáltatás, mellyel a legegyszerűbb teljes bizonyító erejű magánokiratot készíteni, ha valakinek van ügyfélkapuja. Ez két hivatalos, állami weboldalon is elérhető:
  • Értelemszerűen, egy egyéni vállalkozó is hitelesítheti nyilatkozatát AVDH-val.
  1. 2. Papír alapon egy teljes bizonyító erejű magánokiratot úgy a legegyszerűbb készíteni, hogy két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója az okiratot előttük írta alá. Az okiraton a tanúk nevén és aláírásán kívül szerepelnie kell a lakcímüknek is.


Mi a helyzet a jogi személyek nyilatkozataival?

Amikor egy jogi személy domain igénylőnek vagy használónak szükséges a nyilatkozata, akkor elegendő az aláírási joggal rendelkező képviselőjének cégszerű aláírása a nyilatkozaton. Szükséges lehet még az aláírási címpéldány csatolása.

Álláspontunk szerint a cégjegyzésre jogosult által AVDH-val hitelesített jognyilatkozat a cég jognyilatkozatának tekinthető. Ezt megerősíti az a levél, melyet a NISz Zrt. a jogi képviselőnk kérdésére küldött.

A Nyilvántartó tehát elfogad olyan, a cég nevében tett nyilatkozatokat, amiket a cégjegyzésre jogosult természetes személy AVDH-val hitelesít. Értelemszerűen, ha több együttes aláíró van, mindegyiküknek alá kell írnia a nyilatkozatot valamilyen formában.

Mindez a civil szervezetekre is alkalmazható.


Kapcsolódó cikkek: