Ezen az oldalon összegyűjtöttük az összes szabályt az adminsiztratív kapcsolattartót illetően, melyet a Domainregisztrációs Szabályzat tartalmaz:

A fogalmak között:
“Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.”


“1.2.2.1 Domain-igénylő a választott domain nevet, valamint az alábbiak közül a rá vonatkozó kategória, és az Adminisztratív kapcsolattartó adatait köteles a domain igénylése kapcsán a vele szerződött Regisztrátornak megadni:

vi. Az Adminisztratív kapcsolattartó adatai (amennyiben különbözik a domain-igénylőtől): neve, postacíme, email címe, telefonszáma, egyéni vállalkozó esetén az adószáma.”


“3.4 A domain-használónak a delegálás fenntartása alatt rendelkeznie kell adminisztratív kapcsolattartóval.”


“5.1 A domain delegálást a Nyilvántartó felfüggeszti, ha:

d) a körülményekből alappal lehet arra következtetni, hogy a domain-használó által az igényléskor:

2. az általa adminisztratív kapcsolattartóként megjelölt természetes személy személyes adatainak kezelésére nem rendelkezett hozzájárulással.”


“6.1 A delegálást a Nyilvántartó visszavonja, ha:

d) az adminisztratív kapcsolattartó a Regisztrátorhoz intézett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával hitelt érdemlően tanúsítja, hogy a domain-használó meghalt vagy jogutód nélkül megszűnt és a domain használati joga másra át nem szállt,”


“6.5       A delegálás visszavonására a 6.1. g) pont alapján kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Nyilvántartóhoz érkezett bejelentést követően vagy a Nyilvántartó arra vonatkozó gyanúját követően, hogy:

  1. a) akár a domain-használó, akár az adminisztratív kapcsolattartó e-mail vagy postai címe nem valós, vagy
    b) a domain-használó nem valós vagy meghalt vagy megszűnt,
  2. a Nyilvántartónak a valós adatok közlésére hozzájuk és az érintett domain-használó Regisztrátorához intézett felhívása eredménytelen marad vagy a könyvelt postai küldeményként, megküldött felhívást a posta a domain-használó részére vagy az adminisztratív kapcsolattartó részére a valótlan adatok miatt nem tudja kézbesíteni.”


“12. Adminisztratív kapcsolattartó

12.1 A domain-igénylő vagy domain-használó köteles a domain delegálásával, regisztrálásával, fenntartásával, illetve a domain használattal kapcsolatos ügyekben történő képviseletre adminisztratív kapcsolattartót megjelölni.

12.2 Ha a domain-igénylő vagy domain-használó másként nem rendelkezik, akkor az adminisztratív kapcsolattartónak saját magát kell tekinteni, amennyiben a 12.4 pontban említett feltételeknek megfelel. A domain-igénylő vagy domain-használó adminisztratív kapcsolattartásra csak jogi személyt vagy egyéni vállalkozót hatalmazhat meg, és kizárólagosan felelős azért, hogy a meghatalmazott ennek következményeit vállalja. Az adminisztratív kapcsolattartóként megjelölt egyéni vállalkozó adószámát rögzíteni kell a Nyilvántartásban.

12.3     Az adminisztratív kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokról a domain-használó, illetőleg maga az adminisztratív kapcsolattartó köteles a Regisztrátort értesíteni. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért a kárért, amely abból ered, hogy a változásokról elmulasztották a Regisztrátort értesíteni. A változások bejelentésének elmulasztása a domain delegálásnak a Szabályzat 6.1 g) pontja szerinti visszavonását eredményezheti.

12.4     Az adminisztratív kapcsolattartónak rendelkeznie kell működő e-mail címmel és magyarországi postacímmel, valamint képesnek kell lennie magyar nyelvű kommunikációra.

12.5     A domain-igénylőhöz, illetve domain-használóhoz intézett hivatalos értesítéseket, felhívásokat az adminisztratív kapcsolattartónak a Nyilvántartásban szereplő e-mail címére vagy postai címére kell küldeni. Saját felelőssége, hogy a Nyilvántartásban szereplő címeket úgy aktualizálja, hogy az oda címzett értesítésekről, felhívásokról haladéktalanul értesüljön. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel az értesítés elmulasztásából eredő kárért, ha az adminisztratív kapcsolattartó a Nyilvántartásban szereplő címen nem érhető el.

12.6     Ha az adminisztratív kapcsolattartó a domain-használótól különböző természetes személy a személyes adatainak törlését kéri, a domain-használónak 60 napon belül gondoskodnia kell új adminisztratív kapcsolattartó kijelöléséről. Erre a Regisztrátornak fel kell szólítania a domain-használót.

12.7     Amennyiben a domain-használó a megadott határidőn belül nem gondoskodik új adminisztratív kapcsolattartó kijelöléséről, úgy a Regisztrátor a domain-használó egyidejű értesítése mellett, automatikusan a domain-használót rögzíti a Nyilvántartásban új adminisztratív kapcsolattartóként, amennyiben a 12.4. pontban leírt feltételeknek megfelel, ellenkező esetben a Regisztrátor saját magát rögzíti a Nyilvántartásban adminisztratív kapcsolattartóként. A Regisztrátornak a domain-használót az új adminisztratív kapcsolattartó automatikus rögzítéséről értesítenie kell.

12.8     Amennyiben a domainre vonatkozóan a domain-használó nem rendelkezik érvényes delegálás-fenntartási megállapodással (például az megszűnt, a Regisztrátor felmondta, vagy a domain visszavonásra került – de ide nem értve a 6.3 pontokban foglalt eseteket), akkor a 12.7 pontban leírt módosításokat a Nyilvántartásban a Nyilvántartó végzi el.”

“13.1     A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával, valamint az általa adminisztratív kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásuk hiányával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a Szabályzat betartása, az alternatív vitarendezési eljárási döntés, jogerős határozat vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.”


Kapcsolódó cikkek