Eseti állásfoglalások

Az xfactor.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó
Testület 09/2016. (V. 30.) sz. Állásfoglalása

Az xfactor.hu
domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(995/2016. sz.
ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az xfactor.hu domain a Cetinje
S.R.O. számára nem delegálható.

Indokolás:

 

Az xfactor.hu domain nevet a Cetinje
S.R.O. igényelte. A kérelmet a Nyilvántartó elutasította a következõ
indoklással: „Közismert többszörös védjegy.”

 

Az Igénylõ álláspontja
szerint „az „xfactor” szó köznapi jelentéssel bír, a mindennapokban azt jelölik
vele, amikor valamiben, vagy valakiben megvan az a „plusz”, amely kivételessé
teszi az érintettet. A névnek nincs olyan egyedi vonása, amely miatt az
kizárólag egy bizonyos termékre, szolgáltatásra, védjegyre utalna, csak azzal
lehetne kapcsolatba hozható. Tény, hogy létezik „X Factor” néven bejegyzett
védjegy, de csak bizonyos áruosztályokra. A „x factor” szó használatra ugyanakkor,
figyelemmel annak köznapi jelentésére, nem tekinthetõ eleve védjegyet sértõnek:
ez csak akkor merülhet fel, ha a megjelölés használatára azon áruosztályokban
kerülne sor, amelyekre a védjegy oltalma kiterjed. Ezt bizonyítja az a tény is,
hogy X Factor elnevezéssel olyan matematikai programcsomag, segédlet is
elérhetõ, amely az interneten megvásárolható, és amely nem sérti a
védjegyjogosult jogait: http://mathstudyguides.co.za/.

 

A fentiek okán az „xfactor” megjelölésre
kizárólagos jogot védjegyként senki sem formálhat.

 

A védjegy létének ténye emellett
azért sem lehet elutasítási ok, mert arra csak a jogosult hivatkozhat, ezt a
Tanácsadó Testület egyértelmûvé tette a joker.hu domain ügyében született,
01/2016. (I. 07.) sz. Állásfoglalásában: „A Tanácsadó Testület megállapította,
hogy védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat, míg jelen esetben ez a
feltétel nem áll meg, így védjegyjogi vonatkozásban a további vizsgálódást
mellõzte.”

 

Az Igénylõ a fentiek alapján kérte
a Tanácsadó Testületet, hogy állásfoglalásában állapítsa meg, hogy az igény
teljesítése a Domain Regisztrációs Szabályzatot (DRSZ) nem sérti.

 

Az Igénylõ névválasztása indokait
és felhasználási célját nem közölte.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az
ügy elbírálása során az alábbi adatokat vette figyelembe.

 

„A The X
Factor egy brit televíziós
tehetségkutató mûsor, melynek célja új popsztárok felfedezése. A mûsort Simon Cowell alkotta
meg, az elsõ évad 2004-ben indult, azóta minden évben õsztõl decemberig van
képernyõn az újabb évad. A mûsor költségvetésére a pénzt a FremantleMedia’s
Thames és Cowell cége a SycoTV biztosítja. A mûsort az Egyesült
Királyságban
 az ITV,
míg Írországban a
TV3 közvetíti. A mûsor címében az ‘X Factor’ azt a pluszt jelenti,
amitõl valaki sztárrá válhat.  ….  A mûsor nemzetközi szinten is elismert és
híres, több ország rendezi meg ugyanezen formátum alapján. A mûsor Európa
legnépszerûbb tehetségkutató formátumává vált az évek során. Az Egyesült
Királyságban a legmagasabb nézõszámot a hetedik évadban érte el, akkor 19,7
milló nézõ követte élõben a mûsort.”

 

„Az X-Faktor egy licencszerzõdésen alapuló
zenei tehetségkutató mûsor, amely az RTL Klub csatornáján
látható. A mûsor magyar verziója követi az eredeti brit The X Factor címû showmûsorban
alkalmazott szabályrendszert és a jelentkezõk elbírálásában az éneklés mellett
itt is fontos szerepet játszik az elõadásmód, beleértve a külsõ megjelenést és
a tánctudást is.” (A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából)

 

A TT hivatkozik arra, hogy a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának nyilvántartása szerint a ‘THE X
FACTOR’ szóvédjegy 2004. 06. 23. óta közösségi védjegy, a védjegy
jogosultjai a FremantleMedia Ltd. és a SIMCO Ltd. A védjegyoltalom Magyarország
területére is kiterjed. Ezen kívül az ‘X FAKTOR’ szóösszetétel 202024
szám alatt, 2010. 04. 28-a óta védjegyoltalom alatt is áll.

 

Megállapítja továbbá a TT, hogy
az xfaktor.hu domain használója a Regisztrácós Döntnök 2010. július 30-i
döntése alapján a fent hivatkozott védjegyek egyik jogosultja, a FremantleMedia
Ltd.

 

A TT megállapítja, hogy az
Igénylõ elõadásával szemben, mely szerint az „xfactor” megjelölésre kizárólagos
jogot védjegyként senki sem formálhat, a fent megjelölt védjegyek bejegyzettek,
aktívak és joghatás kiváltására alkalmasak.

 

Az a tény, hogy mások is használják
az xfaktor, x-factor vagy hasonló megjelölést, nem zárja ki, hogy a TT a jelen
ügy tárgyát képezõ domain név vitában a hivatkozott védjegyekre és a már
használatban lévõ domain névre figyelemmel hozzon döntést. Feltételezhetõ, hogy
ezek a használatok jogszerûek, például mert a névhasználat jogát a jogosult
elõbb szerezte meg, mint ahogy a védjegy bejegyzése vagy a domain név
delegálása megtörtént volna, de ezen esetek vizsgálata nem képezi a jelen ügy
tárgyát és a TT feladatát.

 

A TT megvizsgálta, hogy az
igénylés a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK rendelet 9.
cikkének (1) bekezdés a) és b) pontjába ütközik-e, amelyek rögzíti, hogy a
közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A
kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye
nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a
fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a
közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a
közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ áruk, illetve szolgáltatások
azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetõség magában foglalja azt
az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás
(asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

 

Tartalmában azonos szabályokat
tartalmaz a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény (Vt.) 12.§-a.

 

A TT véleménye szerint az
igényelt domain névben a c betû k betûre cserélése, illetve a kifejezés
egybeírása, amely változtatások egyébként kiejtésbeli különbséget nem is
eredményeznek, nem jelentenek megkülönböztetõ képességet, így a domain név a
védjeggyel megtévesztésig hasonló, ezért a domain név nem védjegyjogosult
általi illetve a jogosult engedélye nélküli használata jelen esetben a védjegy
jogellenes használatát eredményezheti.

 

A TT idézi a már hivatkozott
Regisztrációs Döntnök határozat szövegébõl az alábbiakat:

 

(Az x faktor) „mûsor arculatának,
tartalmának és címének kialakítása szellemi tevékenység eredménye, így az „X
FACTOR” elnevezés szerzõi jogi védelem alatt áll.”

 

„Kérelmezõ elõadta továbbá, hogy
az elnevezés nagy népszerûségnek örvendõ televíziós tehetségkutató mûsor
már több éve, mely elnevezésbõl a kérelmezõ széleskörû marketing és promóciós
tevékenysége miatt egy világhíres brand jött létre, amely tehetségkutató
mûsorok szinonimájaként vált világszerte ismertté. ……  Ezen eredmények
fenntartása és védelme kiemelt érdek, melyet a Kérelmezett veszélyeztet.”

 

A TT álláspontja szerint a
döntnöki eljárás érvei értelemszerûen alkalmazhatók a jelen ügyre. Nem
állapítható meg az Igénylõnek olyan jogos érdeke, amely indokolná a domain név
igénylését. Valószínûsíthetõ, hogy a domain név Igénylõ általi használata olyan
hamis benyomást keltene, hogy domain névnek és használójának köze van a
népszerû mûsorhoz, annak védjegyéhez illetve elgépeléssel is magához irányítaná
az internetes közönséget.

 

A DRSZ 2.2.2. szerint nem
választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve
és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

      a)
jogellenes vagy

      b)
megbotránkozást, félelmet keltõ vagy

      c)
megtévesztõ.

 

Mivel a xfaktor.hu domain nevet a
védjegyjogosult használja, az e domain névvel csupán egy karakterrel eltérõ
xfactor.hu domain Igénylõ általi használata, a TT álláspontja szerint az idézett
DRSZ 2.2.2. c.) pontjába ütközne.

 

Mivel az Igénylõ maga is üzleti vállalkozás, a védjeggyel is
védett televíziós mûsor ismertségét tisztességtelenül használná ki,
megtévesztené a felhasználókat, ezzel sértené a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
2.§-ban meghatározott általános tilalmat. Megállapítható ugyanis, hogy a domain
név fentiek szerinti megtévesztõ használata jogellenes, hiszen az sérti a
védjegyjogosult védjegyhez fûzõdõ jogát, sérti továbbá az üzleti tisztesség
követelményét, piaczavaró hatása van, továbbá jogosulatlan elõny megszerzésére
ad lehetõséget.

A TT az Igénylõnek azzal a
hivatkozásával kapcsolatban, hogy a TT korábbi állásfoglalása szerint a „védjegyoltalomra
csak annak jogosultja hivatkozhat” az alábbiakat fejti ki.

 

A hatályos DRSZ 2.2.1 pontja
szerint, a domain-igénylõ a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a
Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehetõ legnagyobb
gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott
domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy
szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ
jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogát stb.) ne sértse. A
domain-igénylõtõl elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt ellenõrizze
a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

 

A DRSZ 2.3.1. pontja alapján
kizárólag a domain-igénylõ, illetve domain-használó felelõs

      a)
a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek
következményeiért,

      b)
a domain név választás és használat jogszerûségéért,

      c)
a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

 

A DRSZ 1.2.3.8. pontja kimondja,
hogy a Nyilvántartó nem köteles semmiféle elõszûrést végezni a választott
domain név megfelelõségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi,
a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes
kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem
vonható ezért felelõsségre.

 

A DRSZ idézett rendelkezései
alapján egyértelmû, hogy a Nyilvántartó a domain nevek delegálása kapcsán
speciális szerepet lát el, helyzete nem azonos az ügyfélével illetve annak a
harmadik félnek a jogállásával, aki meghatalmazás nélkül, más érdekében, mást
illetõ pl. védjegyjogok védelme érdekében lép fel. A TT eljárása során
vizsgálja, hogy ki rendelkezik ügyfél jogosultsággal és kizárja az eljárásból
azt, aki ilyen jogosultsággal nem rendelkezik, így azt is, aki nem az
eljárásban érintett védjegy jogosultja. A Nyilvántartó azonban a TT eljárásában
nem ügyfél, még akkor sem, ha a TT elõtti eljárásra a domain igénylés
Nyilvántartó általi elutasítása miatt kerül sor.

 

A Nyilvántartó a domain
regisztrációs folyamat olyan jogosultja, aki a domain delegálás során a
jogszabályok keretei között, a DRSZ elõírásait érvényesítve jár el, autonómiája
körében joga és lehetõsége az igénylés teljesítésének megtagadása és ezért a
döntéséért felelõsségre nem vonható. Eljárása során a Nyilvántartónak joga a
domain igénylés jogszabályoknak való megfelelõségének vizsgálata, de ennek
mélységét az eset körülményei, a Nyilvántartó kapacitása stb, befolyásolják. Ha
a Nyilvántartó eljárása során jogszabálysértést vagy ennek lehetõségét észleli
és él a DRSZ-ben kapott speciális jogosítványaival, az nem minõsíthetõ jogosulatlan
ügyfél tevékenységnek, a döntés ellen az érdekelt fél a DRSZ-ben szabályozott
eszközökkel így a TT elõtti eljárással élhet, illetve jogait az
igazságszolgáltatás más fórumai elõtt érvényesítheti.

 

Az eljárással kapcsolatban a
Tanácsadó Testület már a 7/2000. (V.31.) sz. elvi állásfoglalásában
megállapította, hogy „ha a más védjegyével ütközõ domain igénylése a
körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándékkal a regisztrátornak a
Domainregisztrációs Szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell
tagadnia, az igénylõnek pedig másik nevet kell választania domainje
azonosítására’

 

Fentiekre tekintettel a TT, a
Nyilvántartó eljárásának jogosulatlanságára való igénylõi utalást
visszautasítja.

 

Mindezek alapján a TT álláspontja
szerint a domain igénylés gyaníthatóan jogellenes, így az a Vt. és a Tpvt.
hivatkozott rendelkezéseibe, illetve, a DRSZ 2.2.2. pontjába is ütközik, ezért
a xfactor.hu domain név a Cetinje S.R.O. részére nem regisztrálható.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. május 30.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.