Eseti állásfoglalások

Az ujingatlanpont.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 16/2013 (X. 29.) sz. Állásfoglalása

 

Az ujingatlanpont.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(947/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az ujingatlanpont.hu domain név delegálható igénylõ magánszemély részére.

 

Indokolás

 

Az ujingatlanpont.hu domain nevet magánszemély igényelte („Igénylõ”), amely igénylés ellen szabadalmi ügyvivõi és jogi képviselõje útján az OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítõ Kft. („Panaszos”) emelt határidõben kifogást.

 

A Panaszos a kifogásában a domain név „delegálásának megtiltását” kérte a Tanácsadó Testülettõl. Beadványában részletesen bemutatta az OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítõ Kft. Tevékenységét, és szolgáltatásának mûködését. Valószínûsítette és bizonyította, hogy az „OTP Ingatlanpont” egy speciális on-line szolgáltatás, amely a nevéhez kötõdik. Jogi érvelésében a névkizárólagosságra és névvalódiságra, valamint a tisztességtelen piaci tevékenység tilalmára hivatkozott. Jogi érvelésének alátámasztására több magyar másodfokú bírósági döntést hivatkozott (2010.2216, 2008/2/21, 2008/1740), továbbá analógiaként kérte használni az ICAN mellett mûködõ UDPR egyik kulcsfontosságú döntését (D-2009/0003 – lufthansaairlines.com), amely – érvelése szerint – hasonló esetre vonatkozik.

 

Az Igénylõ válaszában nem magányszemélyként, hanem jogi személyként reagált. Érdemi észrevételeit az Albérletpont Kft. nevében, ügyvezetõként terjesztette elõ, és a kérelem elutasítását kérte. Elõadta, hogy 18 éve foglalkozik közvetítõi tevékenységgel, amelyben új ingatlanok valamint albérletek értékesítését végzi. Hivatkozott arra, hogy szolgáltatását „alberletpont.hu” alatt végzi, és azért van szüksége erre a domain névre, hogy még jobban elkülöníthesse a tevékenységét. Hosszan kifejtette, hogy tisztességes gazdasági versenyt kíván folytatni, és nem ért egyet a kérelmezõ érveivel. Bizonyítékként társasági jogi aláírás-mintáját csatolta, amelynek dátuma 2012. március 19.

 

A TT elõször arról határozott, hogy a magánszemély igénylõ esetében elfogadja-e az érdemi ellenkérelmet az Albérletpont Kft.-tõl. E tekintetben elfogadta az Igénylõ nyilatkozatát, amely szerint tulajdonosi és törvényes képviselõi minõségben járt el korábban.

 

Az Igénylõ nem csatolt bizonyítékokat a beadványához, ezért a TT hivatalból ellenõrizte az általa elõadottakat és megállapította, hogy az „alberletpont.hu” domain nevet az Igénylõ 2010.november 31-e óta használja szintén magánszemélyként, ahogyan a jelenlegi domain nevet is igényelte.

 

Ezt követõen a TT, figyelembe véve a hatályos bírói gyakorlatot is, az eljárását arra szûkítette, hogy az „ingatlanpont / ujingatlanpont” kifejezés valóban a Panaszoshoz köthetõ-e; továbbá, hogy az alberletpont.hu domain Igénylõ általi használata megalapozza-e számára, hogy az ujingatlanpont.hu nevet is használja. E tekintetben a TT hangsúlyozza, hogy a tanácsadó testületi eljárás a névválasztásról és nem a névhasználatról szól, azaz: mindaddig, amíg egyéb körülményekbõl nem valószínûsíthetõ erre utaló jel, önmagában az igénylés alapján nem feltételezi, hogy az igénylõ rosszhiszemûen kívánja használni az általa igényelt domain nevet.

 

A jelen ügyben a névhasználat tekintetében az Igénylõ által hivatkozottak alapján a TT annyit talált megállapíthatónak, hogy az Igénylõ az „alberletpont.hu” nevet használja 2010. óta. Ez  azt jelenti, hogy az „alberletpont” kifejezés tekintetében Igénylõ esetleg mások ellen  jogosult fellépni, nem alapozza meg azonban azt, hogy ez alapján a kifejezés alapján más „_pont” végzõdésû nevekre automatikusan igényt formáljon.

 

A Panaszos a TT számára bizonyította, hogy az „Ingatlanpont” kifejezés hozzá köthetõ, bejegyzett cégneve is tartalmazza ezt, és egyértelmûen ezt a kifejezést használja az online szolgáltatásai körében. Ez azonban, ahogyan a panaszos is kifejtette az „OTP Ingatlanpont” szolgáltatásokra vonatkozik, és nem az „ingatlanpont” kifejezésre. Az Igénylõ „alberletpont.hu” domain alatti, 2010 óta mûködõ szolgáltatása éppen azt bizonyítja, hogy az Igénylõ a „pont” kifejezést az internetes „dot” értelemben használja, és ezt kívánja tenni az új ingatlanok esetében is. A Panaszos által csatolt iratok azonban az „OTP ingatlanpont” kifejezésre utalnak. A Panaszos által hivatkozott szolgáltatás a http://www.otpip.hu/ weboldalon mûködik, az „ingatlanpont.hu” csupán rámutat erre az oldalra, azon önálló szolgáltatás nem szerepel.

 

A TT kizárólag a domain név igénylést vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az „ujingatlanpont.hu” elnevezés, és különösen az „alberletpont.hu” szintén azonos Igénylõ általi használata mellett nem valószínûsít önmagában az igénylés alapján jogsértést.

 

A TT álláspontja szerint a fentiekre tekintettel az Igénylõ jogosult az „ujingatlanpont.hu” domain név igénylésére a „first comes first served” elve alapján. Azonban hangsúlyozza, hogy a használat során nem keltheti az Igénylõ azt a látszatot, hogy az OTP ingatlanpont Kft.vel bármilyen kapcsolata lenne. Ez utóbbi esetben ugyanis tevékenysége jogszerûtlenné válna.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 10. 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.