Eseti állásfoglalások

Az újbudáért.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 11/2004. (VIII. 27.) sz. Állásfoglalása

Az újbudáért.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(649/2004. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 649/2004. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. ­­­­­augusztus 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az újbudáért.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsõként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkezõ számára kell delegálni.

 

Indokolás:

 

A 649/2004. sz. ügyben a Microware Hungary Kft. regisztrátor a panaszos Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

Az igénylõ által az újbudáért.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2004. május 23-án került nyilvántartásba. 2004. május 27-én Budapest Fõváros XI. kerületi Önkormányzat az igénylés ellen panasszal élt. A panasz szerint „Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzata már évek óta használja az „Újbuda” nevet, mivel az önkormányzat hatáskörében lévõ területnek ez az újkori elnevezése.” A panaszos hivatkozik arra, hogy 2003. õszén megtette a szükséges lépéseket azért, hogy a terület elnevezése hivatalosan is Újbuda legyen, és mellékeli Budapest Fõváros aljegyzõjének a XI. Kerületi Önkormányzat jegyzõjéhez intézett levelét, amelyben az aljegyzõ ismerteti azon jogi helyzetet, amely szerint a képviselõ-testület a szervezeti és mûködési szabályzatában határozza meg a kerület elnevezését, s nincs akadálya annak, hogy „amennyiben a kerületi képviselõ-testület az elnevezési javaslattal egyetért, […] a kerület elnevezése „Újbuda” legyen.” Az elnevezést az aljegyzõ szerint nem kell jóváhagyásra a Fõvárosi Közgyûlés elé terjeszteni. A panaszból kiderül továbbá, hogy az önkormányzat által létrehozott több gazdasági társaság elnevezésében is szerepel az „Újbuda” szó, a XI. Kerületi Önkormányzat arculati terve is erre az elnevezésre épül, és 2004. májusában az Önkormányzat védjegybejelentéssel élt az „Újbuda a mi városunk” színes ábrás megjelölésre vonatkozóan. Az Önkormányzat álláspontja szerint az újbuda.hu, az újbudáért.hu ill. ujbudaert.hu „neveknek a bejegyzése megtévesztõ magán személy számára (lásd: regisztrációs szabályzat 2.2. pont c. bekezdése).

A Tanácsadó Testület Titkársága útján 2004. május 28-án kiküldött levelében felkérte igénylõ regisztrátorát, az Axelero Rt-t, hogy küldje meg az igénylõlapot valamint az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az Igénylõt a TT elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylõ véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is.

2004. június 16-án kelt, a regisztrátornak címzett levelében azt a nyilatkozatot tette, hogy igényét továbbra is fenntartja. Az igénylõ kifejti, hogy 2002-ben alapító tagja volt az Újbudáért Polgári Kör nevû közéleti és kulturális kerekasztalnak, amely folyamatosan fejti ki tevékenységét és amelynek résztvevõi rendszeresen megjelenõ folyóiratot is szerkesztenek. Az igénylõ hivatkozik arra is, hogy a XI. Kerületi Önkormányzat az ujbudaert.hu domaint csak 2004. június 11-én regisztráltatta, míg az igénylõ már 2003. decemberében eljuttatta a regisztrátorhoz az „újbudáért.hu” domainnel kapcsolatos igénylõlapot, amelynek alapján a bejegyzési eljárás 2004. május 10-én megindult.

A Tanácsadó Testület elsõként azt vizsgálta, kizárólagos joga van-e a tárgyi domain igénylésére Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzatának. A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 2.2.4. pontjának a) alpontja szerint „Közvetlenül a .hu közdomain alá történõ delegálás esetén […] kizárólag a helyi önkormányzat lehet domain-igénylõje az önkormányzattal rendelkezõ település nevével azonosított domainnek”. A Tanácsadó Testület szerint e rendelkezés nem értelmezhetõ kiterjesztõen oly módon, hogy az a településnév bármely ragozott alakjára is vonatkozna. Önkormányzati rendelet egyes ragozott alakok használatát az Önkormányzat engedélyéhez kötheti – ebben az esetben ezt a körülményt a delegálás során a jogellenesség vizsgálatának körében kellene értékelni (lásd pl. a Tanácsadó Testület 11/2002. (X. 28.) sz. Állásfoglalását a kispestert.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (618/2002. sz. ügy) tárgyában). A TT szerint azonban a Szabályzat 2.2.4. pontjának a) alpontja nem biztosít a panaszos számára kizárólagos igényt a tárgyi domainre.

Ezután a Testület azt vizsgálta, van-e akadálya a által benyújtott, elsõként nyilvántartásba vett igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó.

A jogellenesség körében a TT nem talált arra utaló jelet, hogy a általi használat gyaníthatóan jogellenes lenne. Maga a panaszos sem hivatkozott olyan jogszabályra, amely a tárgyi megjelölés (vagyis a kerület elnevezésének ragozott alakja) használatát az önkormányzat kizárólagos jogaként szabályozná vagy annak engedélyéhez kötné. Az igénylõ valószínûsítette, hogy domaint a megjelölést elnevezésében használó civil szervezet mûködéséhez kívánja felhasználni, ám a TT szerint ezen valószínûsítés nélkül sem állapítható meg az igénylõ részérõl történõ használat gyaníthatóan jogellenes volta. A Testület nem talált arra utaló jelet sem, hogy a domain használata várhatóan megtévesztõ helyzetet eredményezne, mivel az internetezõk az „Újbuda” elnevezés hivatalos használata esetén is az önkormányzat hivatalos honlapját ésszerûen inkább az „újbuda.hu” vagy „ujbuda.hu” domain alatt keresnék, mint annak egy ragozott alakjából képzett domain alatt.

A delegálás teljesítésének további akadálya a Szabályzat 2.2.3. pontja szerint az, ha az adott közdomain alatt már regisztrálva van, vagy a web szerveren közzétett védett nevek vagy zárolt nevek körébe tartozik. A tárgyi domain esetében ezen körülmények nem állnak fent.

A TT állásfoglalása szerint az újbudáért.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsõként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkezõ számára kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. augusztus 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.