Eseti állásfoglalások

Az st.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ
Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

 

A Tanácsadó Testület 02/2015 (I.20.) sz. Állásfoglalása

 

Az st.hu  regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(966/2015. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az st.hu domain név a Target Marketing Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

Az st.hu domain nevet a Target Marketing Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) 2014. december 17-én igényelte. Az igény ellen az St Kft (bejegyzés alatt), jelenlegi nevén Lerakat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a Panaszolt az õ cégnevével megegyezõ jelölésû domaint igényelt, melyre üzleti körében saját magának nagy szüksége lenne.

 

Panaszolt válaszában kifejtette, hogy õk a domain igénylésekor a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontjának megfelelõen jártak el. Ez a pont az alábbiak szerint rendelkezik:

 

A domain-igénylõ a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylõtõl elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt ellenõrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

 

A Panaszolt elmondása szerint az igénylés napján eme kötelezettségének eleget téve meggyõzõdött arról, hogy nincs ilyen nevû cég a cégnyilvántartásban.

 

A Panaszolt kijelentette továbbá hogy a jövõre nézve nem fog olyan módon megtévesztõ tartalmat közzétenni a vitatott domain webes felületén, mely azt a látszatot keltené, hogy az St Kft. (bejegyzés alatt) üzemelteti a domaint.

 

A Tanácsadó Testület az elektronikus cégnyilvántartás adatait megvizsgálva megállapította, hogy a Panaszos valójában csak a domain igénylés után, 2014. december 22-én változtatta meg nevét St Kft-re, mely névváltozás még mindig nem végleges.

 

A Tanácsadó Testület a Panaszos és a Panaszolt cégadatait megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a két cég tevékenységi köre eltérõ, így a késõbbi jogsértés sem valószínûsíthetõ.

 

A Tanácsadó Testület úgy véli, hogy érvényes cégnév esetén sem lehetne a panasznak helyt adni. A domain egyedi azonosításra szolgál, és bizonyos kontextusokban (például gazdasági tevékenység körében), névnek minõsül. A névviseléshez való jogot a Polgári törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. tv. általános érvénnyel védelmezi. Részletesebb iránymutatást a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.) 3. § (2) bekezdése ad, amikor kimondja, hogy „a vezérszó elõsegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységû cégtõl való megkülönböztetését.” Tehát a névjog sérelme csak azonos vagy hasonló tevékenységi kört végzõ cégek esetében vizsgálható. Mivel a jelen ügyben ez a feltétel nem áll fenn, a Panaszos cégnevére, mint jogosultsági alapra történõ hivatkozása nem állja meg a helyét.

 

Mivel a delegálás gyaníthatóan nem valósít meg jogsértést és nem is megtévesztõ, a Tanácsadó Testület a rendelkezõ részben foglaltak szerint döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. 01. 20.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.