Eseti állásfoglalások

Az origoshop.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 06/2010. (III. 22.) sz. Állásfoglalása

Az origoshop.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 819/2010. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. március 22-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az origoshop.hu domain delegálására vonatkozó igény a Generál Média Kft. számára nem teljesíthetõ. Az igénylés viszont teljesíthetõ az Origo Média és Kommunikációs Zrt. számára.

 

Indokolás:

 

Az origoshop.hu domain nevet a Generál Média Kft. (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. november 16-án. Az igénylés ellen az Origo Média és Kommunikációs Zrt. („Panaszos”) élt kifogással jogi képviselõje útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását, és kérte, hogy párhuzamosan benyújtott igénylésével a delegálást a regisztrátor a részére teljesítse.

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a népszerû internetes portált üzemelteti, a domain nevet 1998 novemberében regisztrálta, napi oldalletöltése a 13 milliót is eléri. Elõadta, hogy „számítógépes körökben” az „origo” kifejezést társaságukkal azonosítják, erre vonatkozó bizonyítékokat azonban nem csatolt. Álláspontja szerint a panaszolt részére történõ delegálás jogellenes és megtévesztõ lenne.

A Panaszolt a panaszra reagálva fenntartotta igényét. Válaszában a Panaszolt kifejtette, hogy a megbízója (azaz a domain név igénylõje) az „Origo” Kft., és több társaság is rendelkezik origo kezdettel, álláspontja szerint az origo nevû cégeknek joguk van ezzel a névvel reklámozni magukat az interneten. Elõadta, hogy megbízója saját üzletét kívánja az interneten népszerûsíteni. Külön hangsúlyozta, hogy ”törekedni fog arra, hogy honlapja sem tartalmában sem megjelenésében ne emlékeztessen a www.origo.hu portálra”. Hangsúlyozta, hogy mivel kisméretû, vidéki számítástechnikai boltról van szó, a „honlap népszerûsítése is csak helyben történne”.

A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) alapján gyaníthatóan jogellenes-e vagy megtévesztõ-e a vitatott domain név annak jelentéstartalmára, illetve használatára nézve, illetve hogy jogellenesség esetében mennyiben sértené a delegálás a Panaszos védjegyjogait.  

E vizsgálódás során a Tanácsadó Testület az alábbi álláspontra jutott:

A vitatott domain név elsõ tagja, az „origo” szó egy köznév, amelynek jelentése többféle lehet, azonban osztotta a panaszos álláspontját, hogy a weben az „origo” portál népszerûségének köszönhetõen az „origo” kifejezésrõl a fogyasztók azonnal asszociálnak a népszerû portálra.

Az igényelt domain második tagja a „shop” webáruházra utalhat, amely már a domain behívásakor keltheti azt a képzetet a fogyasztókban, hogy az origo azonos vagy potenciális szolgáltatását találja majd a weboldalon. A TT álláspontja szerint az „origoshop” nem a panaszos általi használata nagy valószínûséggel megtévesztõ lenne. E mellett a Versenytörvény (a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény) 6.§-a kifejezetten tiltja az alábbi magatartást:

„Tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni”.

 

A TT álláspontja szerint –függetlenül a késõbbi tartalomtól– az origo-ból képzett és „shop” utótaggal kiegészített kifejezés, különösen arra is figyelemmel, hogy a magyar köznyelvben a webáruházak kifejezésre a „webshop” kifejezés is elterjedt, már a domain választása is jogszabálysértõ (illetõleg megtévesztõ) lehet.

A TT megjegyzi, hogy az interneten jelenlévõ és tartalmat illetõleg szolgáltatást nyújtó vállalkozások (vagy akár egyedi felhasználók) a versenytörvény szempontjából versenytársaknak minõsülnek.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. március 22.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.