Eseti állásfoglalások

Az opty.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 2/2008. (II. 26) sz. Állásfoglalása

Az opty.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(764/2008. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 764/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. február 26-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az opty.hu domain számára delegálható.

Indokolás:

Az opty.hu domain-név delegálását igényelte, prioritás nélküli igénye 2007. november 15-én került nyilvántartásba vételre. Az igénylés ellen a Henkel KGaA (Düsseldorf, Németország) képviseletében a Henkel Magyarország Kft. (a továbbiakban: Henkel) panaszos élt kifogással jogi képviselõje útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását, mivel álláspontja szerint a megjelölés igénylõ által történõ használata megtévesztõ lenne.

Kifogásában a Henkel elõadta, hogy a Henkel meghatalmazás alapján képviselt németországi anyacége (a Henkel KGaA) a jogosultja az „OPTI” szóvédjegynek (IR403410). A védjegyoltalom a jogosultat többek között Magyarországon is megilleti „bútorok és padló tisztítására illetve ápolására szolgáló szerekre” vonatkozóan.

A panaszos hivatkozott a Tanácsadó Testület 59/2001. (VII.18.) számú állásfoglalására, mely esetben a TT a valis.hu domain delegálását megtagadta az igénylõ korlátolt felelõsségû társaságtól arra hivatkozva, hogy a „wallis” szó többszörösen is jogvédelem alatt áll, a hozzá hasonlító szavak domain névkénti bejegyzése pedig gyaníthatóan jogellenes illetve megtévesztõ lenne.

A Henkel hivatkozott továbbá a TT 6/2000. (V. 24.) számú elvi állásfoglalásának 2.7. és 2.8. alpontjára, melyekben a TT a megtévesztés fogalmát értelmezte, valamint az igénylõ által végzett gazdasági-piaci tevékenység jelentõségét hangsúlyozta. A TT fenti állásfoglalása idézte a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) szabályait, kiemelve a tisztességtelen verseny tilalmát, és többek közt megállapította: a tilalom a piaci magatartást tanúsító természetes személyekre is vonatkozik, és hivatkozni lehet rá jogsérelem hiányában, veszélyeztetõ jellegû cselekmények esetében is.

Idézte továbbá a panaszos a fenti elvi állásfoglalásban szereplõ példát, melyben az ati.hu domain tekintetében a TT kimondta, hogy a név a köztudatban az autóközlekedési oktatással forrott össze, más jellegû használata megtévesztõ lenne. A Henkel véleménye szerint az „OPTI” név a köztudatban már szintén összeforrott a különbözõ bútorápolási cikkekkel, így más jellegû használata megtévesztõ lenne. A panaszos a védjegy közismertségére vonatkozó állítását nem támasztotta alá konkrét adatokkal vagy fogyasztói felmérésekkel..

A Henkel végül kifejtette, hogy az opty.hu domain név alatti web-oldalra sokan látogatnának el az „OPTI” márkanévhez kapcsolódó termékek után érdeklõdõk közül, és ez kárt okozna a panaszos cégnek.

Az igénylõ nem reagált érdemben a kifogásra.

A TT álláspontja szerint a tárgybeli domain és az „OPTI” megjelölés esetleges összetévesztésének lehetõsége nem zárható ki. A rendelkezésre álló információk alapján azonban a névválasztás megtévesztõ volta nem vélelmezhetõ. A panaszos nem csatolt olyan információkat, vagy felméréseket, amely alapján valószínûsíteni lehetne, hogy az OPTI megnevezés ismertsége eléri azt a szintet, hogy az átlagos fogyasztók ezen megjelölést vélelmezhetõen a panaszos márkatermékeivel azonosítják. Az „opty” szó domain névkénti használata ezért a TT álláspontja szerint önmagában nem feltétlenül megtévesztõ, illetõleg nem fenyeget ennek veszélyével sem.

A Tpvt. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya a vállalkozások piaci magatartására terjed ki, a törvény alkalmazása szempontjából a vállalkozások körébe a természetes személyek is beletartoznak. Az igénylõ természetes személy, de a jelen regisztrációs eljárásban nem állapítható meg, hogy az opty.hu domain igénylése piaci magatartással kapcsolatos-e?

A TT 7/2000. (V. 31.) elvi állásfoglalása különbséget tesz az igénylõk között aszerint, hogy tevékenységük az adott esetben gazdasági szempontból releváns-e vagy sem. Az állásfoglalás 1.2. alpontja is kifejti, hogy a „.hu” felsõ szintû domain alatti névtérben való jelenlét, ill. az ennek eszközéül szolgáló valamely domain igénylése bizonyos esetekben gazdasági tevékenység körében végzett cselekmény, más esetekben a védjegyjog (ill. a versenyjog) szempontjából nem releváns, gazdasági tevékenységet nem megvalósító cselekmény. Bár adott esetben önmagában valamely domain igénylése is minõsülhet gazdasági tevékenységnek, illetve megvalósíthat védjegybitorlást is, mégis ez mindig az adott ügy körülményeitõl függ: a delegálás visszautasítása csak a ‘gyanúra’ nyilvánvalóan okot szolgáltató esetekben szükséges. Jelen ügyben ilyen körülmény nem merült fel.

A fentiek alapján a TT az igénylést nem találta megtévesztõnek. A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhetõ, hogy az opty.hu domain név delegálása és annak az igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a delegálás teljesíthetõ. Ugyanakkor a TT felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az igénylõ a vonatkozó jogszabályok és a domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelõsséggel tartozik a használat jogszerûségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. február 26.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.