Eseti állásfoglalások

Az on-line.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 32/2001. (V. 16.)
Állásfoglalása

Az on-line.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 469, 470, 471, 472,
473, 474/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó
Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A MédiaComm Kft (469), Erba 96 Kft (470),
(471), (472),
(473),
(474) igénylése nem teljesíthetõ.

Indokolás:

1. A MediaComm Médiakommunikációs Kft. és a
fent hivatkozott más igénylõknek, az on-line.hu domain név
vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylését a Nyilvántartó a
fenti számok alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT
elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a domain név közismert
kereskedelmi névvel egyezik, így az igénylés teljesítése jogsértõ lenne.
2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte
Igénylõk regisztrátorait, a Hungary Network Kft-t /MédiaComm Kft
(469)/, az Alarmix Hungary Kft-t /Erba 96 Kft (470)/, a Hungary
Network Kft-t / (471), (472),
(473), (474)/ az ügyfeleik
névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a
rendelkezésre álló határidõn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a www.online.hu domain
név alatt már
üzleti célú tartalomszolgáltatás érhetõ el: fenntartója az Online Üzleti
Informatikai Rt. Az Rt. – illetõleg jogelõdje, az Online
Számítástechnikai Szolgáltató Kft. – 1989-tól van jelen a gazdasági
életben, üzleti technológiákkal, szoftverfeljesztéssel foglalkozik.

2.

Bár a TT nem vitatja, hogy az ‘on-line’
angol szóból képzett kifejezés általánosan elterjedt, a hétköznapi
szóhasználat szerint a számítógépes világhálón keresztüli
kapcsolatfelvételi, információhoz jutási és információ továbbítási
lehetõségre utal, a kifejezés a magyar Interneten s az üzleti-gazdasági
életben már egy adott céghez kötõdik, mely az igényelttõl csak
írásmódjában különbözõ, azzal összetéveszthetõ elnevezésû internetes
szolgáltatást is fenntart. A tisztességtelen piaci magatartás és
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §
értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása
nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel vagy
elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, továbbá olyan nevet,
megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat,
illetõleg annak áruját szokták felismerni. A Tpvt. 2. § a
tisztességtelen verseny tilalmát általánosságban kimondó klauzulája
értelmében pedig a versenytárs érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ
gazdasági tevékenység tisztességtelenül folytatottnak, így tilalmasnak
minõsül. Mindezek alapján a TT az igénylések teljesíthetõségének
versenyjogi alapú akadályát állapítja meg.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16..

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.