Eseti állásfoglalások

Az oasis.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 07/2013 (V. 02.) sz. Állásfoglalása

 

Az oasis.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(936/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

Az oasis.hu domain a PHARMA-Marketing Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

Az oasis.hu domain nevet a PHARMA-Marketing Kft. igényelte 2013. február 27-én („Igénylõ”). Az igénylés ellen a Schweppes International Limited meghatalmazott képviselõje útján emelt határidõn belül panaszt („Panaszos”).

                                                                                                     

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontjába ütközik, mert szerinte az Igénylõ nem járt el elég körültekintõen abban a kérdésben, hogy a delegálás más jogát vagy jogos érdekét sérti-e. Elõadása szerint Panaszosnak semmilyen jogi érdeke nem fûzõdik a domain névhez, ezért az igénylés „sérti azoknak a jogalanyoknak a jogait, akik e tekintetben névkizárólagossági joggal rendelkeznek”. Bizonyítékként hivatkozott a 373282 C lajstromszámú védjegyre, amelynek 1970. óta jogosultja. A Panaszos megjegyezte továbbá, hogy az Orangina Schweppes ltd. 2004 óta használta is a domain nevet, azonban az a közte és a regisztrátora közötti „félreértés következtében” törlésre került. Panaszában jelezte, hogy újra használni kívánja a domain nevet és kérte annak delegálását sajt részére.

 

Az Igénylõ érdemi válaszában elõadta, hogy marketing tevékenysége körében több száz weboldalt üzemeltet, többségüket a .hu TLD tartományban. Visszautasította a panaszos névkizárólagosságra vonatkozó érveit, és kiemelte az oasis szó latin eredetét és az angol jelentését. Utalt továbbá arra, hogy a Panaszos névkizárólagossága áruosztályra korlátozódik, és õ nem abban az áruosztályban kívánja használni. Az Igénylõ reagált a Panaszoshoz kötõdõ másik cég korábbi domain használatára is, álláspontja szerint ez a kérdés nem tartozik az õ igénylésére.

 

A TT elsõként azt vizsgálta, hogy a meghatalmazottként eljáró, Szonet EU Domain Regisztrációs Iroda jogosult volt-e a panasz megtételére. E tekintetben megállapította, hogy a Domain Regisztrációs Iroda fantázianév, amelyen egy egyéni vállalkozó mûködik. A TT által elérhetõ nyilvános adatbázisok szerint a képviseletet ellátó egyéni vállalkozó nincs szabadalmi ügyvivõként nyilvántartásba véve.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat nem rendelkezik a meghatalmazás kérdésérõl. A TT álláspontja szerint, e tekintetben a Polgári Perrendtartás képviseletre vonatkozó szabályait kell  alapul venni (1952. évi III. törvény, 67. §). E szabályok szerint, a jelen esetben csatolt meghatalmazás nem fogadható el, ezért a TT szerint a panasz formai szempontból nem volt megfelelõ.

 

Mindazonáltal, arra tekintettel, hogy a Panaszos védjegy kizárólagosságra hivatkozott, a TT az ügyet érdemben is megvizsgálta. A TT következetes gyakorlata szerint ún. leíró jellegû védjegyek esetében még a szóvédjegy esetén sem automatikus a védjegyjogosult panaszának elfogadása. Az „oasis” kifejezés tekintetében a TT elfogadta az igénylõ érveit, miszerint a latin és az angol jelentés annyira tág, hogy az semmiképpen nem köthetõ kizárólagossággal a Panaszoshoz, így a TT nem tárt fel olyan körülményt, amely a jogellenességet vagy a megtévesztést valószínûsítené.

 

A TT – bár erre a panasz formai szabálytalansága miatt nem volt köteles – vizsgálta azt is, hogy a korábbi domain-használó jogosultságának törlése érinti-e az igénylést. E tekintetben megállapította, hogy a korábbi felhasználó érdekkörébe tartozott annak követése, hogy ne szabaduljon fel a domain név, e tekintetben az Igénylõ jóhiszemû jogszerzõnek minõsül, így önmagában az a körülmény, hogy esetlegesen egy félreértés miatt „került törlésre” a domain név nem lehet a jelen panasz kapcsán releváns. A TT döntése a panaszosnak nem minõsülõ Orangina Schweppes ltd és a korábbi regisztrátor közötti jogvitát nem érinti, és a TT e tekintetben azért sem foglalhatott állást, mert a Panaszos semmilyen ezzel kapcsolatos iratot, szerzõdést nem csatolt, és azt sem valószínûsítette, hogy a fogyasztók, felhasználók azonosítanák a Orangina Schweppes ltd-t a domain névvel. A TT megjegyzi, hogy még ebben az esetben is csak akkor ütközne az igénylés a DRSZ-be, ha az Igénylõ bizonyíthatóan a Panaszos versenytársa lenne.

 

A fentiek alapján a TT szerint az igénylés teljesítésének nincs jogi akadálya.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. május 2.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.