Eseti állásfoglalások

Az mszp-web.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  23/2006. (XI. 28.) sz. Állásfoglalása

Az mszp-web.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(723/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 723/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. november 28-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az mszp-web.hu domain név számára nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A felsorolt domain delegálását (regisztrátora: 1B Telekom Kft.) igénylõ 2006. szeptemberében kérelmezte, prioritás nélkül. Az igényt a Nyilvántartó a hatályos Domainregisztrációs Szabályzatra hivatkozással elutasította és a Tanácsadó Testület elé utalta.  

A Nyilvántartó a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjába ütközõnek találta a domain igénylést. Hivatkozott arra, hogy a domain név Igénylõ általi használata gyaníthatóan megtévesztõ lenne, figyelemmel arra, hogy a Magyar Szocialista Párt közismert rövidítése az MSZP, így az mszp-web.hu domain azt a látszatot kelti nézete szerint, mintha a Magyar Szocialista Párt hivatalos elérhetõségérõl lenne szó. Megemlítette továbbá, hogy az MSZP rövidítés védjegyoltalom alatt áll. Kérelmezõt nyilatkozattételre hívta fel, továbbá arra hogy névhasználati jogosultságát dokumentumokkal igazolja.

Az Igénylõ a Nyilvántartó felhívására nem reagált. Az ügyet a Tanácsadó Testület elé terjesztõ kifogásában vitatta a Nyilvántartó döntését. Kifejtette, hogy az „mszp-web” szóösszetétel semmilyen formában nem áll védjegyoltalom alatt, továbbá a kérelem ellen senki sem nyújtott be kifogást. A domain névvel mûködtetett oldalt a „Magyar Szõlõfajták Portálja a Web”-en tartalommal kívánja megtölteni, amely tudomása szerint nem jogszabályba ütközõ magatartás és álláspontja szerint nem is megtévesztõ. Nyilatkozata alátámasztására garanciát vállalt arra, hogy a web oldalt 2 éven keresztül kizárólag ezzel a témával kapcsolatos információval mûködteti majd. Domain igénylését ennek megfelelõen fenntartotta.  

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Nyilvántartó által említett védjegy a Magyar Szocialista Párt jogosult javára bejegyzett, érvényes oltalommal bíró megjelölés.

A megnevezés használata az alábbiak alapján gyaníthatóan jogellenes. A Ptk. 75. § (1) (2) továbbá, 77. § (4) bekezdései alapján a névviselési jog sérelmét jelenti a más – így az MSZP mint jogi személy – nevéhez hasonló megnevezés jogosulatlan használata. E tekintetben közömbös, hogy Igénylõ milyen szolgáltatást nyújtana a domain név alatt, mivel a hivatkozott jogszabályhelyek értelmében a névhez hasonló megjelölés engedély nélküli bármilyen formátumú használata tilalmazott.

 

A Tanácsadó Testület továbbá egyetértett a Nyilvántartóval abban, hogy az mszp megnevezés közismert a lakosság körében, a Magyar Szocialista Párt rövidített neveként. A web toldat kizárólag az Internetre való utalásként értelmezhetõ, így a rövidítés értelmezését nem befolyásolja. Az átlag polgár a nevet egyértelmûen a párttal kapcsolja össze, a nevezett honlapon is a Magyar Szocialista Párttal kapcsolatos információt keresne. A szóban forgó domain név más általi használata ezért egyúttal megtévesztõ is lenne a fogyasztók számára.

 

Fentiek alapján a domain delegációs kérelem elutasítása indokolt.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

 

Budapest, 2006. november 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.