Eseti állásfoglalások

Az fvm.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 21/2016. (IX.14.)
sz. Állásfoglalása

 

Az fvm.hu domain regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1005/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A fvm.hu domain magánszemély részére
delegálható.

 

Indokolás:

 

A
fvm.hu domain delegálását
(„Panaszolt”) kérte, amely
igénylés teljesítését a Nyilvántartó elutasította.

 

A Nyilvántartó az elutasítást
azzal indokolta, hogy az FVM betûkapcsolat a köztudatban az – idõközben már
megváltoztatott elnevezéssel mûködõ – agrárigazgatási szakminisztérium, a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rövidítéseként rögzült a
köztudatban és ezért a delegálás teljesítése a Domain Regisztrációs Szabályzat
(„Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. c) pontját sértené, mivel az elnevezés
gyaníthatóan megtévesztõ lehet.

 

A
Nyilvántartó álláspontja szerint a megtévesztés gyanúját az támasztja alá, hogy
az fvm keresõszavakra a népszerû internetes keresõmotorok ma is a (jelenlegi,
megváltozott elnevezésével) Földmûvelésügyi Minisztérium
(http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium),
illetve a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  (https://www.mvh.gov.hu) weboldalait, illetve
e korábbi elnevezéssel kapcsolatos más honlapokat adnak ki elsõdleges találatokként.

 

A
Panaszolt a Nyilvántartó döntésével szemben a TT-hez fordult
jogorvoslatért és vitatta, hogy a domain név használata megtévesztõ volna. A
Panaszolt álláspontja szerint a Nyilvántartó FVM rövidítésre vonatkozó elõadását
a névváltoztatás óta eltelt idõ miatt meghaladottá vált online enciklopédiára
alapítja, ezzel szemben a valóság az, hogy az agártárca korábbi elnevezése már
több éve nincsen közkeletû használatban, ezért a korábbi rövidítés a megtévesztés
szempontjából már nem tekinthetõ relevánsnak.

 

A
Panaszolt kijelentette, hogy a delegálás teljesítése esetén nem kívánja sem a
jelenlegi Földmûvelésügyi Minisztérium, sem más állami szerv elnevezésével
összetévesztõen, vagy megtévesztõen használni a domain nevet. A Panaszolt az
fvm.hu domain alatt olyan weboldalt kíván mûködtetni, amelynek tartalma nem
lesz összetéveszthetõ a nevezett állami szervek agrárigazgatási
tevékenységével, mivel a honlapon a startup/innovációs témákban híreket tenne
közzé a domain nevét adó FVM, azaz Finanszírozás és Vállalkozás Magazin. A
Panaszolt kifejezetten hangsúlyozta, hogy a megtévesztést elkerülendõ
kifejezetten nem kívánja és nem is fogja az igényelt domain nevet semmilyen
vidékfejlesztési, földmûvelési vagy más hasonló olyan témával kapcsolatban
felhasználni, amely esetleg megtévesztést okozhatna.

 

A
Panaszolt továbbá elõadta, hogy DRSZ 2.2.1. pontjában a domain név igényléssel
kapcsolatban elõírt követelményeket már teljes mértékben teljesítette és az
igényléssel nem sérti más személyiségi vagy szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogait:
az igénylés elõtt megfelelõen ellenõrizte a cég- illetve védjegy adatbázist,
azonban a kutatása nem tárt fel semmilyen olyan céget, amelynek jogait az
igénylés esetlegesen megsérthetné.

 

A
Panaszolt rámutatott arra, hogy a korábbi Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium elnevezés több éve (jogszabályváltozás miatt) a 2010. évi XLII.
törvénnyel kihirdetve megszûnt, a hasonló területen mûködõ utódszervezet pedig
honlapját a
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium domain alatt
mûködteti, amely domain szintén nem összetéveszthetõ az általa igényelt
fvm.hu-val. A Panaszolt hangsúlyozta azt a körülményt is, hogy 2010. évi XLII.
törvényben közzétett jogszabályi változás óta az agrárszaktárca már az FM rövidítést
használja a korábbi FVM rövidítés helyett, amelyet az agártárca hivatalos
honlapján található szöveges tartalommal is igazolt.

 

A
Panaszolt a fentieken túl, általánosságban hivatkozott a Tanácsadó Testület
több korábbi eseti állásfoglalásra, amelyekben más igénylõk sikeresen
igényeltek a 2-4 karakteres betûszóból álló domain neveket.

 

A
Tanácsadó Testület a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt
kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely
jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ.

 

Tekintve,
hogy a Panaszt nem a névviselési, személyiségi vagy védjegyjoggal rendelkezni
jogosult indította (amely esetekben a jogérvényesítésre kizárólag a jogosult
hivatkozhat jogsérelemre), illetve azon körülményre, hogy ilyen jogsérelemre a
Nyilvántartó sem hivatkozott, a TT vizsgálódása elsõsorban annak
megállapítására irányult, hogy az igényléssel kapcsolatban alappal merülhetett-e
fel megtévesztõ domain igénylés gyanúja.

 

A
TT jelen ügy kapcsán a Panaszos és Nyilvántartó által elõadottakhoz képest
köztes megállapításra jutott, mely szerint bár a korábbi Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium „FVM” betûszóból álló rövidítése a felhasználók
bizonyos körében korábban ismertnek volt tekinthetõ, de épp ezen felhasználók
csoportja, akik e betûszóból nagy bizonyossággal jelenlegi agrár szaktárcára
asszociálnának, több okból is korlátozottnak tekinthetõ.

 

A
korábbi rövidítés elsõsorban a jogi illetve az agrárterülettel rendszeresen
foglalkozók körében lehetett ismert. Tekintve, hogy a földmûvelésügyi szaktárca
megnevezése – ahogyan arra a Panaszolt is hivatkozott – már több éve
megváltozott, a korábbi megnevezést jól ismerõ felhasználók csoportja elõtt már
nagy valószínûséggel ismertté és elterjedté vált az új rövidítés használata,
így a tárgybeli név esetében a megtévesztés valószínûsége igen csekélynek
tekinthetõ.

 

A
TT álláspontja szerint nem áll fenn azonban a megtévesztés lehetõségének magasabb
valószínûsége azon felhasználók szélesebb körében sem, akik e területeket csak érintõlegesen
ismerik vagy találkoznak vele a mindennapi élet során – mivel õk feltehetõen
eleve alacsonyabb valószínûséggel keresnék fel az agártárca honlapját, illetve
eleve alacsonyabb valószínûséggel ismerhették a korábbi rövidítést. Ezért ezen
nagyobb létszámú felhasználói csoport esetén a megtévesztés lehetõsége szintén
kifejezetten alacsonynak és csak igen távolinak tekinthetõ, figyelemmel az eset
alábbiakban részletezett, további körülményeire is.

 

A
megtévesztés ellen hat az is, hogy az agrár szaktárca honlapját az igényelt
domain névtõl jelentõsen különbözõ és attól világosan elhatárolható URL alatt
mûködteti, ezért az esetleges elgépelés lehetõsége kizárható. Nem releváns a TT
álláspontja szerint az sem, hogy a keresõmotorok jelenleg milyen találatokat
adnak ki, hiszen mûködésük természetébõl fakadóan jellemzõen csak a korábbi
állapotok alapján szelektálják a találatokat, és még nem veszik figyelembe az
azóta megváltozott (megszûnt, illetve a domain név delegálását követõen
létrejövõ új) tartalmakat.

 

A
megtévesztés esélyét csökkenti továbbá azon körülmény is, hogy a Panaszos
nyilatkozatai alapján az igényelt honlap alatti tartalom várhatóan világosan
elkülönülõ, azaz startup és innovációs vállalkozásokkal kapcsolatos híreket,
finanszírozási cikkeket kíván majd megjeleníteni – amely a felhasználók számára
egyértelmûen elhatárolja a domain nevet a jelenlegi agárszaktárca
tevékenységétõl –, illetve hogy a delegálás esetére az agráriummal kapcsolatos
tartalmak megjelenítésétõl kifejezetten tartózkodni kíván.

 

A fentieket összefoglalva az
eset összes rendelkezésre álló és ismert körülményét megvizsgálva a Tanácsadó
Testület nem látta igazoltnak, hogy a Panaszolt által igényelt fvm.hu domain
név delegálása alappal vetné fel a DRSZ 2.2.2. c) pontjába ütközés, a
megtévesztés gyanúját, ezért a Tanácsadó Testület a delegálásnak nem látja
akadályát.

 

Mivel a domain delegálása nem valósítana meg jogsértést és
nem is gyaníthatóan megtévesztõ, a Tanácsadó Testület döntése szerint az fvm.hu
domain név delegálása Panaszolt részére teljesíthetõ.
Ugyanakkor a
Tanácsadó Testület felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az igénylõ a
vonatkozó jogszabályok és a DRSZ 2.3. alpontja értelmében a domain név
használata során felelõsséggel tartozik a használat jogszerûségéért és a
használattal harmadik személynek okozott kárért.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. szeptember 14.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

  

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.