Eseti állásfoglalások

Az eternit.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 04/2012. (II. 03.) sz. Állásfoglalása

 

Az eternit.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(893/2012 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

Az eternit.hu a Cembrit Kft. részére nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A Cembrit Kft. (2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.) („Panaszolt”) igénylése ellen az Eternit AG („Panaszos”) fordult a Tanácsadó Testülethez a Creaton Hungary Kft.-re („Panaszosi képviselõ”) hivatkozással, egyúttal a domain név saját részére történõ delegálását is kérve.

 

A Panaszos 2012. január 16-án egy német nyelvû levelet küldött, amelynek hiteles OFFI fordítását is csatolta a Panaszosi Képviselõ. Panaszosi Képviselõ külön meghatalmazást nem csatolt. A levélben igazolás szerepel az Eternit AG-tõl arra vonatkozóan, hogy a Creaton Hungary Kft. „jogosult az Eternit AG valamennyi termékének, így különösen tetõpala, hullámpala, valamint homlokzati anyagok értékesítése során az eternit AG nevét és logóit felhasználni”.

 

A Panaszolt levelében arra hivatkozott, hogy a korábbi elnevezése „Eternit Termelési és Kereskedelmi Kft.” volt, amellyel a hajdani Eternit Werk Ludwig Hatschek társaság „magyarországi cégeként” mûködött Nyergesújfaluban. Hivatkozott rá, hogy az „eternit pala” gyártása Nyergesújfaluban 110 éve folyamatos.

 

Hivatkozott továbbá arra, hogy a domain név „megtartásához” azért is fûzõdik érdeke, mert a fogyasztók, akiknek 30 éves garanciát ígért a weboldalon regisztráltak és úgy tartják a kapcsolatot. Cégtörténete tekintetében elõadta, hogy 2003-ban eredetileg az Eternit Termelési Kft. regisztráltatta a domain nevet, már akkor megvolt mellette ugyanazon székhelyre bejelenve egy holding cég is, mellyel késõbb Eternit Kereskedelmi Kft. néven került összevonásra, majd az eredeti Eternit Kft. végelszámolással megszüntetésre került. Hangsúlyozta, ekkor „nem változtatta meg a domain adatokat” mivel az eredetivel azonos székhelyen, ügyvezetõvel, tovább mûködött a cég. Elõadta továbbá, hogy partnereitõl értesült arról, hogy a weboldal nem mûködik, és ezért kérte, hogy a TT „állítsa helyre a tulajdonjogát”.

 

A TT megállapította, hogy a felek elõadása nem volt teljes körû, mindkét fél hallgatott el információkat a TT elõl, amivel megnehezítette a TT objektív döntését. Tekintettel azonban arra, hogy a TT nem hatóságként, hanem önszabályozást segítõ testületként jár el, a tényállást saját eljárása során feltárta és kiegészítette.

 

A TT elsõként a Panaszos által csatolt német nyelvû irattal kapcsolatban leszögezte, hogy a TT eljárásában nem a hiteles fordításnak van jelentõsége, hanem annak, hogy a Panaszos határidõn belül, a TT számára is érthetõ módon, szabályszerû kifogást nyújtson be. E tekintetben a TT apostile eljárást nem talált szükségesnek. Hangsúlyozza továbbá, hogy a TT tartalma szerint bírálja el a hozzá benyújtott iratokat, ezért a Panaszos levelét kifogásként értékelte.

 

A Panaszolt levelével kapcsolatban a TT tisztázatlannak érezte, hogy a Panaszolt milyen jogcímen használta a „domain név lejáratáig” a domain nevet, ezért hivatalból megkereste a nyilvántartót, és ellenõrizte a domain név státuszát és történetét és megállapította az alábbiakat:

 

A domain 1998-ban került az Eternit Kft. javára delegálásra, majd 2003-ban cégnév változás miatt Eternit Termelési Kft.-re módosult a domain-használó neve. Az Invitel regisztrátor felmondta a domain fenntartását 2011-ben, ennek megfelelõen 2011. december 28-án délben törlésre került a domain név. A törlést követõen 2 másodperccel késõbb a Cembrit Kft. nyújtotta be új igényét, amely ellen a Panaszos kifogással élt.

 

A fentiek alapján az Eternit Termelési Kft. valójában 2011. december 28-án megszûnt domain-használó lenni és a Cembrit Kft. nem egy delegált igényt akar megszerezni, hanem egy éppen felszabadult (pillanatnyilag ‘gazdátlan’) domainre nyújtott be szabályszerûen új igényt, amely ellen a jelenlegi kifogás alapján indult az eljárás. Az azonban, hogy a Cembrit Kft. (korábbi néven Eternit Termelési Kft.) korábban használta a domaint nem jelenti automatikusan azt, hogy az új delegálás során „elsõbbsége” lenne a domain névre, különösen úgy, hogy az a jogalap, ami a korábbi „elsõbbségi” használatot lehetõvé tette a számára (ti: a névkizárólagosság) a névváltozása miatt már megszûnt.

 

A TT-nek tehát abban kellett állást foglalnia, hogy az eternit.hu domain név delegálható-e a Cembrit Kft. részére, a Panaszos nyilatkozatát is figyelembe véve.

 

A Panaszolti Képviselõ által csatolt iratokból nyilvánvaló, hogy az Eternit AG a 202353 lajstromszámú „eternit” védjegy jogosultja, azonban ez nem eredményezné automatikusan a domain név használatának jogellenességét. Mivel az Eternit AG nem terjesztett elõ formálisan, a védjegyre utaló kifogást, a TT a védjegyjogi kérdésekben nem foglalt állást.

 

Figyelembe véve azonban, hogy az Eternit AG kifejezett nyilatkozata szerint jelenleg nem a Cembrit Kft a forgalmazója, a TT-nek azt kellett vizsgálnia, hogy az Eternit AG-vel fennálló forgalmazói státusz hiánya a Panaszolti oldalon a DRSZ megsértését idézi-e elõ.

 

A TT több ügyben foglalkozott már azzal a kérdéssel, hogy egy gyártó, szolgáltató nevével azonos domain név használata gazdasági kapcsolat hiányában megtévesztõ lehet, mert azt a látszatot kelti, mintha a domain név használója hivatalos forgalmazó lenne. A TT ezt jelen esetben is így találta. A tárgybani domain delegálása Panaszolt részére valószínûsíthetõen megtévesztõ (és ezáltal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvénybe ütközõ) lenne. Az „eternit”, Panaszolt általi használata ugyanis azt a látszatot keltené, mintha a Panaszoltnak kapcsolata lenne az Eternit AG-vel, pedig a neve azóta már Cembritre változott, és az Eternit AG nyilatkozata (továbbá a tárgybani domainen jelenleg szereplõ tartalom szerint) a Panaszolt nincs jogi kapcsolatban az Eternit AG-vel.

 

A TT figyelembe vette azt is, hogy a Panaszolt számtalan terméket forgalmaz, így tevékenységéhez nem szükséges az „eternit.hu” domain név, a fogyasztók nem az „Eternit” kifejezéssel azonosítják, legalábbis ezt a Panaszolt nem valószínûsítette az eljárás során. Az, hogy a levelezéshez használja az eternit.hu végzõdést, a TT szerint nem méltányolható érdek, hiszen megfelelõ tájékoztatással ez orvosolható. A szavatossági igények érvényesítése ugyanis nem kötõdik valamely levelezési cím használatához.

 

Mivel a Panaszosi Képviselõ arra is hivatkozott, hogy saját részére is igényli a tárgybani domaint, a TT megvizsgálta azt is, hogy részére delegálható-e a domain név.

 

A TT az iratok alapján, a tényállást tisztázva megállapította, hogy a Panaszosi Képviselõ az igénylõ, Eternit AG részére kívánja a domain név delegálását, azonban „adminisztratív kapcsolattartóként” maga kíván eljárni, és saját nevében is igényelte a domain nevet. Eljárása jogalapjául az Eternit AG-tõl származó német nyelvû levelet kívánja felhasználni.

 

A Panaszos nevében eljáró Creaton Hungary Kft., aki levelezése során maga is használja a védjegyet, nem csatolt olyan iratot, amely kétséget kizáróan feljogosítaná a domain név saját részére történõ igénylésére, a csatolt nyilatkozat erre nem elegendõ, ezért a domain név a részére sem delegálható, mindaddig, amíg egyértelmû meghatalmazást, vagy a domain önálló igénylésére jogosító magyar nyelvû iratot nem csatol.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 02. 03.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.