Eseti állásfoglalások

Az elgoscar.hu és elgoscar-international.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 51/2001. (VI.20.)
Állásfoglalása

Az elgoscar.hu és elgoscar-international.hu domain
nevek regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 569/2000. (elgoscar.hu)
ill. 558/200. (elgoscar-international.hu) ügyszámokon iktatott
állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június
20-ikai ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti Állásfoglalást.

Az elgoscar.hu és az elgoscar-international.hu
domain nevek a Z-Faktor Befektetõ Kft. részére nem regisztrálhatók.

Indokolás:

A Z-Faktor Befektetõ Kft. igénylõnek, az
elgoscar.hu és az elgoscar-international.hu domain nevek vonatkozásában
benyújtott nem prioritásos igényléseit a Regisztrátor (Integrity Kft.) a
fenti számok alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT
elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a Nyilvántartó az igény
teljesítését elutasította azzal, hogy a domain nevek közismert
kereskedelmi névvel (cégnévvel) egyeznek, így az igénylések teljesítése
jogsértõ lenne. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága
útján felkérte Igénylõ regisztrátorát, az Integrity Kft-t a TT elé
utalás indokainak és ügyfelük névhasználati jogát megalapozó
dokumentumok csatolására. Ez a rendelkezésre álló határidõn belül nem
történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy az Elgoscar
International Magyar-Amerikai Környezetvédelmi és Mérnökgeofizikai Kft.
cégnevébõl az igénylés benyújtásának idõpontjában hatályos Regisztrácios
Szabályzat alapján képezhetõ az elgoscar.hu és az
elgoscar-international.hu domain nevek.

Az Elgoscar Kft. cégnevére is az 1997. évi CXLV.
törvény és az ISZT TT ahhoz igazodó 6/2000. számú elvi állásfoglalása
alapján a cégkizárólagosság elve vonatkozik. Ennek alapján jogellenes
volna az elgoscar.hu domainnév használata gazdasági tevékenység
keretében olyan társaság által, amely nem rendelkezik a
névkizárólagosság jogosultjának felhatalmazásával.

Az igénylõ ill. regisztrátora a TT titkárságának
felszólítása ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján
legalábbis valószínûsíthetõ lenne a domain nevek használatának
jogszerûsége.

A fentiek alapján a TT megállapította, hogy az
elgoscar.hu és az elgoscar-international.hu domain nevek a Z-Faktor
Befektetõ Kft. részére nem regisztrálhatók.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.