Eseti állásfoglalások

Az artzmodel.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 93/2001.
(VIII. 29.) Állásfoglalása

Az artzmodel.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
597/2001. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. augusztus 29-i ülésén
5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, ellenszavazat nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület
álláspontja szerint az artzmodel.hu domain név az
Art’z Modell Kft. részére adandó kezelésbe.

Indokolás:

Az artzmodel.hu domain név
vonatkozásában 2001. június 1.-én a
Soundtrends Média Kft. (nevében eljárt: A.H. David
Doherty), illetõleg A.H. David Doverty
magánszemélyként terjesztettek elõ nem
prioritásos igényt. Az igénybejelentés
idõpontjában az artzmodell.hu domain név már az
Artz Modell Kft. számára kezelésbe adásra
került. Tekintettel arra, hogy a Soundtrends Média és
A.H. David Doverty nem priroritásos igénylései
ellen az Artz Modell Kft. 2001. június 14. napján
kifogással élt (egyben a domain név
vonatkozásában nem prioritásos igényt is
elõterjesztett), regisztrátora, az Interdotnet
Magyarország Kft. az ügyet a TT elé utalta,
kérve, hogy a Tanácsadó Testület a név
delegálhatósága tárgyában foglaljon
állást.

A TT. Titkársága útján
2001. június 21. napján kelt levelében kérte
fel a Soundtrends Media Kft.-t, illetõleg A.H. David Doverty
regisztrátorát, az Axelero Rt.-t, hogy
ügyfelétõl – akinek igénylése ellen
kifogást jelentettek be – a névhasználati
jogosultságát megalapozó dokumentumokat szerezze
be. A levélben szerepelt az a figyelmeztetés, hogy
amennyiben ez 14 napon belül nem történik meg,
úgy a TT a rendelkezésére álló adatok
alapján hozza meg döntését.

A Soundtrends Media Kft. nevében a cég
ügyvezetõ igazgatója válaszolt. A
névhasználati jogot igazoló okiratot nem csatolt,
arra hivatkozott, hogy a fantáziaszó
használatát a cég idegen nyelvû tagja
kezdeményezte. Ilyen nevû cégrõl nem tudnak, a név
elõzetes ellenõrzése részükrõl
megtörtént, megállapították, hogy a
domain nevet még senki sem regisztrálta. Cégük
design-al és modellezéssel foglalkozik, amit angolul egy
l-el kell írni. Tervezendõ honlapjukat fõként
külföldieknek adják meg. Az Art’z Modell Kft.-nek a
név hasonlósága miatt nincsen joga
akadályozni õket a név használatában, s ha
õk mégis így gondolják, akkor nekik kellett volna
regisztrálni a hasonló nevet.

Ezt követõen artzmodel.hu domain név
vonatkozásában benyújtott igénylések
fenti szám alatt iktatott ügye a TT 2001. július 18-i
ülésén bejelentésre került.

A TT. A következõket állapította
meg: az Art’z Modell Ajándéktárgy és
Divatáru Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság a cégjegyzékbe történõ
bejegyzését a Fõvárosi
Bíróság, mint
Cégbíróság Cg. 01-09-680296/6. sz.
Végzésével rendelte el, a magyar piacon 1987
óta van jelen, az Artzmodell kifejezés
vonatkozásában védjegyoltalmat kértek
és kaptak (lajstromszám: 153.253).

A Tanácsadó Testület nem tud
egyetérteni a Soundtrends Media Kft. által elõterjesztett
érveléssel: megállapítja, hogy az
általuk igényelt domain név (egy betû
eltéréssel) egyezik az Art’z Modell Kft.
rövidített cégnevével, s a cég
nevébõl képzett, védjegyoltalomban
álló kifejezéssel.

A védjegyoltalom tartalmát a
védjegyek és a földrajzi árujelzõk
oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény (Vt.) 12. §-a határozza meg:

(1) A védjegyoltalom alapján a
védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a
védjegy használatára.

(2) A kizárólagos használati jog
alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben
felléphet, aki engedélye nélkül
gazdasági tevékenység körében
használ

a) a védjeggyel azonos megjelölést
olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal
kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel;

b) olyan megjelölést, amelyet a
fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a
megjelölés és a védjegy azonossága vagy
hasonlósága, valamint az érintett áruk,
illetve szolgáltatások azonossága vagy
hasonlósága miatt; vagy

c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz
hasonló megjelölést a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz
nem hasonló árukkal, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a
védjegy belföldön jóhírnevet
élvez, és a megjelölés használata
sértené vagy tisztességtelenül
kihasználná a védjegy
megkülönböztetõ képességét vagy
jóhírnevét.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott
feltételek megvalósulása esetén tilos
különösen

a) a megjelölés elhelyezése az
árun vagy csomagolásán;

b) a megjelölést hordozó
áru forgalomba hozatala, eladásra való
felkínálása, valamint forgalomba hozatal
céljából történõ raktáron
tartása;

c) szolgáltatás nyújtása
vagy annak felajánlása a megjelölés alatt;

d) a megjelölést hordozó
áruknak az országba történõ behozatala vagy
onnét történõ kivitele;

e) a megjelölés használata az
üzleti levelezésben vagy a
reklámozásban.

A Vt. 27. § (1) bekezdése szerint

Védjegybitorlást követ el, aki
a 12. §-ban foglalt rendelkezések
megsértésével a védjegyet jogosulatlanul
használja.

A TT. megállapítja, hogy a
Soundtrends Media Kft. által domain névként
igényelt kifejezés a Soundtrends Media Kft.
részére történõ használatba
adása sértené a Vt., fenti, 12. § (2) b./
pontjában foglaltakat, s így
védjegybitorlást valósítana meg. Az adott
ügy szempontjából a védjegyoltalom alatt
álló kifejezés nizzai áruosztály
szerinti besorolását a jogellenesség
megállapíthatóságának
szempontjából a TT azért nem vizsgálta, mert
a Soundtrends Media Kft. maga nyilatkozott úgy, hogy design-al
és modellezéssel foglalkozik, ami egyezik a
védjegyjogosult alapvetõ tevékenységével,
így a Vt. 12. § (2) bekezdése értelmében a
védjegyet, vagy ahhoz hasonló kifejezést más
gazdasági tevékenység körében csak a
védjegyjogosult engedélyével használhatja.
Ilyen engedélyt pedig a Soundtrends Media Kft. bemutatni nem
tudott.

A Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek 3.2.a./ pontja
értelmében nem választható és nem
használható olyan domain név, amely
jelentéstartalmára és/vagy
használatára nézve gyaníthatóan
jogellenes. A Soundtrends Media Kft. igénylése a fentiek
alapján e névválasztási tilalomba
ütközik, így az nem teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 29.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.