Eseti állásfoglalások

Az aprónet.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  17/2004. (X. 28.) sz. Állásfoglalása

 Az aprónet.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 654/2004 ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. október 28-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

Az aprónet.hu domain név vonatkozásában beadott igénylésére a telnet Magyarország Rt.-t prioritásos igénylõi státus nem illeti meg.

 

 

Indokolás:

 A 654/2004. sz. ügyben a telnet Magyarország Rt., az apronet.hu domain név jelenlegi használója, s az apronet kifejezés védjegykénti használatára jogosult a Csúcs Kft., mint regisztrátor útján 2004. június 1. napján benyújtott igénylése került állásfoglalás kérése végett a Tanácsadó Testület elé. Az igénylõ ebben az igénylésében olyan nevek részére prioritással történõ használatba adását kérte, melyek az általa védjegyjogosultság alapján használt apronet kifejezésbõl képezhetõk. A TT elé utalást 2004. június 2-án a regisztrátor kezdeményezte, a tanácsadó Testületet arra kérve, hogy foglaljon állást: az igénylést tárgyát képezõ domain nevek használati jogosultsága az igénylõt a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1 pontja, illetõleg a Záradék 1.a pontja értelmében igénylõ fennálló védjegyhasználati jogosultságára prioritással illetik-e meg vagy sem. A TT az igénylõt regisztrátora útján 2004. június 11 napján kelt levelében felhívta, hogy az igénylés(ek) prioritásos jellegét alátámasztó dokumentumokat illetõleg véleményét 14 napon belül terjessze elõ. A telnet Magyarország Rt. 2004. június 30-án kelt válaszlevelében az apronet.hu domain ékezetes formáira vonatkozó igénylését ilyen dokumentumokkal nem tudta alátámasztani, arra hivatkozott, hogy a TT korábbi döntései egyértelmûen védik a jelentõs ismertséggel rendelkezõ domainokat, a kifejezésbõl képzett különbözõ ékezetes formájú újabb kifejezések más által történõ használata megtévesztõ lenne, azért indokoltnak tartják, hogy az apronet.hu minden ékezetes formájára a telnet Magyarország Rt. szerezzen használati jogot. 2004. július 14-én kelt levelében a csúcs Kft. az igénylõ nevében eljárva bejelentette a Nyilvántartó felé, hogy a 14 igényelt domain név közül 13 a TT elé való utalásának visszavonását, egyben az ezekre vonatkozó igénylések normál, nem prioritásos státusúvá minõsítését kezdeményezi. A Nyilvántartó ezt tudomásul vette, így a Tanácsadó Testületnek az adott ügyben arról kellett állást foglalnia, hogy az aprónet.hu domain név vonatkozásában igénylõ igénylése prioritásos státusúnak minõsül-e vagy sem.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat az ékezetes domain nevek igénylésére vonatkozó, az ún. átmeneti idõszakban érvényesülõ, a Szabályzat Záradékának 1.a pontjában foglaltak alapján prioritásos kezelést védjegyhasználati jogosultság esetén kizárólag a szóvédjegynek megfelelõ alak (kifejezés) kaphat. Igénylése benyújtásával az igénylõ a szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek ismerte el, így prioritásos igénylést a szóvédjegytõl eltérõ kifejezésre nem érvényesíthet.

Ugyanakkor a TT egyetért a telnet Magyarország Rt. azon jogi álláspontjával is, hogy a Szabályzat 2.2.2 c. pontja alapján az apronet kifejezésbõl ékezet használatával képzett újabb kifejezések más általi, domainkénti használata megtévesztõ, így az igénylés teljesítésének jogi akadályát képezõ körülmény lehet. Ezt azonban az adott igénylések egyedi összefüggésében, annak minden körülményére tekintettel kell vizsgálni, így azt is figyelembe véve, hogy valamely, ékezet nélküli magánhangzókat is tartalmazó kifejezés értelme ékezetes változat használata esetén módosul-e oly mértékben, hogy az az eredeti, ékezet nélküli kifejezéssel közvetlen összefüggésbe már nem hozható, így használata megtévesztõnek sem minõsülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2004. október 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.