Eseti állásfoglalások

Az ampelos.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 03/2014 (V. 28.) sz. Állásfoglalása

 

Az ampelos.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(952/2014 sz.. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 952/2014 ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az ampelos.hu domain név nem delegálható az igénylõ Ampelos Market Kft. részére

 

 

Indokolás

 

Az ampelos.hu domain nevet az Ampelos Market Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. igényelte. A Nyilvántartó hivatalból észlelte, hogy a domain név azonos a 852846 lsz. és a 005459541 lsz. „ampelos” védjegyekkel. A bejegyzési kérelmet a DRSZ 2.2.2 pontjára hivatkozással elutasította.

 

Az igénylõ az elutasítás ellen „kifogást” emelt. A kifogásban az igénylõ azt adta elõ, hogy álláspontja szerint a hivatkozott védelem „nem a domain névre, hanem a védjegy grafikai képére vonatkozik”. Kifejtette, hogy az ampelos szó a görög mitológiában szõlõtõkét jelent, ezért használta, éppen azért, mert a prémium borforgalmazás a fõ tevékenysége.

 

A TT elõször arról határozott, hogy a kifogás értékelhetõ-e. E tekintetben megállapította, hogy bár ritka, hogy a nyilvántartó lenne az aki „hivatalból” utasít el egy bejegyzési kérelmet, ezt az eljárást a DRSZ nem tiltja. Épp ellenkezõleg, a DRSZ 1.2.3.4 pontja kifejezetten rendelkezik arról, hogy az igénylés szabályzatnak való megfelelõségét is vizsgálja a Nyilvántartó. Ennek megfelelõen a Nyilvántartó elutasítása esetén követendõ eljárást a DRSZ külön szabályozza.

 

A DRSZ 1.2.3.8. pontja szerint A Nyilvántartó nem köteles semmiféle elõszûrést végezni a választott domain név megfelelõségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem vonható ezért felelõsségre. A Nyilvántartó elutasító döntésével szemben azonban az igénylõ kérheti a 9. pont szerint az Alternatív Vitarendezõ Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását.

 

Annak ellenére, hogy az igénylõ nem hivatkozott a DRSZ speciális eljárására, hanem „kifogásnak” nevezte a saját eljárását, a TT tartalma szerint fogadta be és kérelemként értékelte a kifogást, és a speciális eljárást lefolytatta.

 

Az Igénylõ nem csatolt bizonyítékokat a beadványához, ezért a TT hivatalból ellenõrizte az általa elõadottakat és megállapította, hogy valóban védjegyként került lajstromozásra az „ampelos” kifejezés. A 005459541 számú színes ábrás védjegy az C.I.V.V. AMPELOS CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI VITICOLI; Faenza (Ravenna) Via Tebano, 45 48018 (IT)-hez tartozó közösségi védjegy, áruosztálya a „Más osztályhoz nem tartozó mezõgazdasági, kertészeti és erdei termékek és szemek; élõállatok; friss gyümölcsök és zöldségek; magok, natural növények és virágok; élelmiszerek állatokra, maláta”. A védjegy domináns eleme az ampelos szó, a képen pedig egy szõlõlevél látható.

 

Az 852846 lsz. nemzetközi védjegy esetében a jogosult az AMPELOS, ©LECHTITELSKÁ STANICE VINAØSKÁ ZNOJMO, a.s.; CZ-671 24 Vrbovec 274 (CZ). Az ábrás védjegynek szintén az „ampelos” szó a domináns eleme és szintén egy szõlõtõke látható rajta.

 

A TT figyelembe vette továbbá, hogy az igénylõ elismerte, hogy a fenti két társasággal azonos, mezõgazdasági áruosztályban kíván tevékenykedni. Ennek megfelelõen a Nyilvántartó helyesen vetette fel aggályként, hogy bejegyzés esetén a domain név sérthetné a védjegyjogosultak érdekeit.

 

A TT gyakorlata teljesen következetes abban, hogy bejegyzett védjeggyel (magyar, közösségi, nemzetközi) azonos karaktersorozat nem jegyezhetõ be domain névként amennyiben az igénylõrõl bizonyítható, hogy azonos áruosztályban kívánja használni.

 

A védjeggyel kapcsolatos jogokra a vonatkozó 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. § alapján a védjegyjogosult a kizárólagos használati jog alapján bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ:

„a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel;

b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy

c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

 

A fentiek alapján a TT szerint az igénylõ részére csak abban az esetben delegálható a domain név, ha a Regisztrátorhoz eljuttatva csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. május 28.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.