Eseti állásfoglalások

Az amoco domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett igények (384., 385., 386., 387. sz. ügyek)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 15/2001. (V. 2.)
Állásfoglalása

Az amoco domain név regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett igények (384., 385., 386., 387. sz. ügyek)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az alábbi ügyszámon
bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 2-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az amoco domain , ill.
történõ delegálása gyaníthatóan
megtévesztõ lenne, ezért az igénylések nem teljesíthetõk. Az Amoco
Fabrics Magyarország Termelõ Kft. igénye abban az esetben teljesíthetõ,
amennyiben az bemutatja a védjegyjogosult Amoco Oil Company
nyilatkozatát, amely szerint az a védjegy domainnévként történõ
használatához hozzájárul.

Indokolás:

 

A 384/2000., 385/2000., 386/2000. és 387/2000. sz.
ügyben a Nyilvántartó , az Amoco Fabrics Magyarország
Termelõ Kft-nek, ill. az amoco.hu
domain név vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette
állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága
révén kiküldött levelében ezt megelõzõen az igénylõk Regisztrátorát
hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain névkénti
használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja.
Ez a megadott határidõn belül nem történt meg.

Az ‘amoco.hu’ domainnevet a TT elé utalt iratok
szerint négyen igényelték az alábbi regisztrátoroknál:

Ügyszám

Regisztrátor

Igénylõ

384

NetX Consulting Kft.

385

GTS Datanet Távközlési kft.

Amoco Fabrics Magyarország Termelõ Kft.

386

NetX Consulting Kft.

387

NetX Consulting Kft.

 

Az AMOCO az Amoco Oil Company mint jogosult számára
meghatározott áruosztályokba tartozó áruk körére az MSZH által
lajstromozott védjegy.

 

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint ‘a
Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem
rendelkezõ igénylõ számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által
lajstromozott védjegybõl a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által
lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a
körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándék’. Ugyanakkor, mivel a
Regisztrátort szerzõdéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy
során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles,
de jogosult megtagadni a válaszott domain delegálását abban az esetben
is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan
megtévesztõ helyzetet eredményezne – ez jelenti a polgári jog által
megkívánt adott helyzetben elvárható magatartást.

 

Az MSZH által – annak online adatbázisa alapján,
tehát a széles nyilvánosság számára is igen könnyen ellenõrizhetõen –
lajstromozott védjegyek igénylése során gyanítható, hogy az igénylés
helyzete jogellenes/megtévesztõ helyzetet eredményez – épp e gyanú
eloszlatására lett volna lehetõsége az Igénylõknek a TT Titkárságának
levelére küldött válaszában. Amennyiben a domaint gazdasági tevékenység
keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet élvezõ védjegy esetén a
védjegy áruosztályában nem szereplõ ill. azokhoz nem hasonló áruk,
szolgáltatások kapcsán gazdasági tevékenység körében használják, akkor a
domain használata nem ütközik a védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátor
ill. a Nyilvántartó azonban szerzõdésszerûen jár el, amikor az általa
felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor az igénylõtõl a használat
ezen kereteinek valószínûsítését igényli.

 

A TT rendelkezésre álló információk szerint az Amoco
Fabrics Magyarország Termelõ Kft. tevékenységi köre a TEÁOR szerinti
‘máshova nem sorolt egyéb textiltermékek’ és ‘vegyi szál’ gyártására
terjed ki. Az Amoco Oil Company 118902. lajstromszámú védjegyének
árujegyzékében a nizzai osztályozás szerinti 23. osztályba tartozó áruk
(szálak és fonalak) szerepelnek. Az Amoco Fabrics Magyarországi Termelõ
Kft. a domaint gyaníthatóan gazdasági tevékenysége körében az általa
elõállított árukkal kapcsolatban kívánja használni, s ez a használat a
TT álláspontja szerint Amoco Oil Company engedélye nélkül gyaníthatóan
sértené ez utóbbi kizárólagos jogát a megjelölés adott árukkal
kapcsolatban történõ kizárólagos használatára. A TT-nek nem feladata,
hogy vizsgálja az Amoco Oil Company és az Amoco Fabrics Magyarországi
Termelõ Kft. közötti kapcsolatot – ennek tisztázására, s a megfelelõ
nyilatkozat bemutatására az igénylõnek a TT Titkársága megkeresésére
adott válaszában lett volna módja. A TT eddigi gyakorlatának megfelelõen
a delegáláshoz a védjegylajstromban szereplõ jogosult olyan tartalmú
nyilatkozata szükséges, amely szerint az a megjelölés domainnévként való
használatához hozzájárul – egyéb esetben a delegálás a domain
jelentéstartalmára tekintettel gyaníthatóan jogellenes lenne.

 

Jelen döntés a Testület 6/2000. (V.24.) és 7/2000.
(V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(http://www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 2.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.