Eseti állásfoglalások

Az ajandek-expressz.hu és gyumolcs-expressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület   23/2011 (VIII. 01.) sz. Állásfoglalása

 

Az ajandek-expressz.hu és gyumolcs-expressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(865/2011. és 866/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 865/2011. és 866/2011. számon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az ajandek-expressz.hu és gyumolcs-expressz.hu domain név javára delegálható.

 

Indokolás

 

Az ajandek-expressz.hu és gyumolcs-expressz.hu domain nevet a (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. július 5-én. Az igény ellen az Expressz Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Az ügyek összefüggése, a felek azonossága miatt a TT a két domainnel kapcsolatos ügyet együtt, egy eljárásban vizsgálta.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy immár több mint 20 éve Magyarország egész területére kiterjedõen felelõs az Expressz lapok kiadásáért és az ehhez kapcsolódó hirdetési tevékenység szervezéséért, ma már elektronikus felületen is. Hirdetési termékeit szinte mindenkor az Expressz, illetve az Expressz szót tartalmazó elnevezés és megjelölés alatt hozta forgalomba, tette ismertté és reklámozta. Amennyiben valamely terméke más összetételû elnevezéssel került forgalomba, akkor is az elnevezés domináns eleme az Expressz szó volt. Az Expressz továbbá elektronikus hirdetési szolgáltatást nyújt elsõdlegesen az expressz.hu és más kapcsolódó domainek (pl. allasexpressz.hu, aproexpressz.hu, autoexpressz.hu, ingatlanexpressz.hu, travelexpressz.hu, auctionexpressz.hu, stb.) által megjelölve. A fogyasztók tehát az „expressz’ szó és a hirdetés típusának kombinációjával képzett domainekrõl, megjelölésekrõl az Expresszre asszociálnak.

 

A Panaszos hivatkozott arra, hogy az Expressz szóvédjegy (lajstromszám: 166680) vonatkozásában védjegyoltalommal rendelkezik. Álláspontja szerint a védjegyek és földrajzi árujelzõk tilalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt) 12. §-a értelmében a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy az expressz és az azzal összetéveszthetõ megjelöléseket kizárólag a Panaszos használhatja, más személy legfeljebb csak a Panaszos engedélyével, ilyen engedéllyel azonban a Panaszolt nem rendelkezik.

 

Véleménye szerint a Panaszolt által regisztráltatott ajandek-expressz.hu és gyumolcsexressz.hu domain sérti a Panaszos jogait. A domain nyilvánvalóan megtévesztõ, hiszen nem alkalmas a Panaszos termékeirõl, szolgáltatásaitól való megkülönböztetésre, a fogyasztók a kifogásolt domainrõl az Expressz védjegyoltalmát képezõ expressz domainekre asszociálnak. A fogyasztók azt hihetik, hogy a domain is a Panaszoshoz tartozik, így a kifogásolt domain használata esetén a Panaszolt könnyedén szerezhet olyan látogatókat, akik a Panaszos által nyújtott szolgáltatást szándékozták igénybe venni. Hangsúlyozta, hogy a domain inkább kapcsolatot teremt a Panaszos által levédetett védjegyekkel és az Expressz lapokkal, mintsem megkülönböztetne, elhatárolna azoktól.

 

A domain használata ezen kívül álláspontja szerint jogszabályba ütközik, mivel a Panaszos rendelkezik az expressz védjegyhez fûzõdõ jogokkal. A védjegyekrõl és földrajzi árujelzõkrõl szóló 1997. évi XI. törvény (továbbiakban: Vt.) 12. § (1) bekezdése szerint „a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.’ Ugyanezen § (2) b) bekezdése-pedig a következõképpen rendelkezik: „a kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, melyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.’ A domain használata tehát álláspontunk szerint védjegybitorlást valósít meg.

 

Hivatkozott továbbá a Panaszos a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. és 2.2.2 pontjában foglaltak sérelmére is.

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület (TT) vizsgálata során megállapította, hogy bár a Panaszos jelenleg több – elsõsorban ábrás – védjeggyel rendelkezik, a panaszában hivatkozott 166680 lajstromszámú, Expressz szóvédjegyre 2010. 05. 24-e óta oltalom nem áll fen, az Expressz szóvédjegyre, M1100351 szám alatti – valószínûleg új – bejelentése jelenleg pedig még csak folyamatban van.

 

Emiatt a TT, a Panaszosnak erre védjegyre történõ hivatkozását értékelni, és Vt alapján álló jogszabálysértést megállapítani nem tudta, mivel álláspontja szerint a Panaszosnak kell bizonyítania, hogy a kifogásolt domain, azonos vagy megtévesztõen hasonló a Panaszos védjegyével illetve, hogy a Panaszoltnak nincs semmilyen joga, vagy jogos érdeke a kifogásolt domain névvel kapcsolatban, de ezen körülmények nem vizsgálhatok érvényes védjegy hiányában.

 

A TT az ügy elbírálása során észlelte továbbá, hogy a gyümölcsexpressz.hu weboldalon, igénylõt kapcsolattartóként megjelölve, egy vállalkozás gyümölcskosarak házhozszállításával, tehát gazdasági tevékenységgel foglakozik.

 

Erre tekintettel a TT, a hivatkozott védjegyoltalom hiánya ellenére különös figyelemmel vizsgálta, hogy a domain igénylés nem sért-e jogszabályt illetve más, a Panaszost illetõ de a kérelemben nem hivatkozott védjegyet, az Expressz megjelölést mint kereskedelmi nevet, valamint, hogy a tárgyi ügyben megvalósul e „potyázás”, azaz más domain nevének tisztességtelen kihasználása?

 

Etekintetben a TT az adott ügyre is alkalmazhatónak tartja a gumiabroncsexpress.hu és a gumiabroncsexpressz.hu domainek, valamint a photoexpress.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok tárgyában hozott 2/2011. (II. 23.) számú, illetve a 18/2010. (XI. 25.) sz. Állásfoglalását.

 

Ezzel kapcsolatban a TT fenntartja a Panaszos egyes domain nevek igényelhetõsége tárgyában benyújtott korábbi kifogásairól hozott állásfoglalásaiban már több ízben tett megállapítását, hogy önmagában az „expressz” védjegyek nem jogosítják fel arra a Panaszost, hogy minden, a szóösszetételt tartalmazó kifejezés delegálását megakadályozza.

 

A domain delegálhatósága szempontjából – esetenként egyedileg vizsgálandó – döntõ kérdés, hogy a Panaszos tematikusan nyújt-e olyan szolgáltatásokat az „expressz” kifejezéssel (utótaggal) bõvítve, melyek a védjegyoltalmi körbe tartoznak, vagy attól függetlenül esetleg megalapozzák a Panaszos jogos érdekét a névhez, mint kereskedelmi névhez. Ha a két vállalkozás más fogyasztói kört céloz meg, és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versengõ szolgáltatásokat foglal magában, akkor általában nem vélelmezhetõ a jogellenesség.

 

Jelen esetben a Panaszolt igénylõ gyümölcskosár kiszállítási, és a másik domain név vonatkozásában valószínûleg késõbb megvalósuló ajándék árusítási, szállítási tevékenysége nem azonosítható a Panaszos gazdasági tevékenységével.

 

Csak a teljesség kapcsán jegyzi meg a TT, hogy még ha a Panaszos által hivatkozott védjegy érvényes is lenne, akkor is a bírói gyakorlat szerint az azonos vagy hasonló áruk esetén annak eldöntésénél, hogy a lajstromozni kért megjelölés és az oltalom alatt álló védjegy az összetéveszthetõségig hasonló-e, általában annak van ügydöntõ jelentõsége, hogy melyek a védjegy illetve megjelölés domináns elemei és azok hasonlóak-e egymáshoz. Mérlegelendõ továbbá, hogy egyéb elemek (a domináns jegyek hasonlósága esetén is) biztosítanak-e kellõ megkülönböztetést az átlagos fogyasztó számára. Az összetéveszthetõség vizsgálatánál a magyar nyelv sajátosságaira kell tekintettel lenni, függetlenül a megjelölések eredetétõl és jellegétõl, a magyar nyelv döntõ jellegzetessége pedig, hogy a szó elejét hangsúlyozza, a szó alapértelmének a meghatározója rendszerint a szó elsõ része.

 

A TT ezen – védjegyek esetében alkalmazott – vizsgálati elvet a jelen domain vitában alkalmazva arra a következtetésre jutott, hogy a Panaszos védjegyei illetve domain neve (expressz.hu) és a panaszolt domain nevek, a domináns elem esetleges azonossága esetén is, kétség nélkül megkülönböztethetõk, elgépelés lehetõsége nem áll fenn, ezért a Tanácsadó Testület nem ért egyet Panaszos azon állításával, mely szerint a fogyasztók a kifogásolt domainrõl a Panaszos védjegyoltalma alatt álló „expressz” domainekre asszociálhatnak, és ezáltal a Panaszolt olyan látogatókat szerezhet, akik az Expressz által nyújtott szolgáltatást kívánták igénybe venni. A szolgáltatások között fennálló, fentebb leírt különbségek miatt sem valószínûsíthetõ, hogy a hirdetési szolgáltatások fogyasztói tévedésbe esnének a domain használata miatt. Ennek megfelelõen a Tanácsadó Testület a Panaszos által hivatkozott megtévesztõ jelleget, illetve a névválasztás tisztességtelen voltát, a „potyázás” lehetõségét sem tartotta megállapíthatónak.

 

A TT a jogellenesség vizsgálata kapcsán – bár erre a Panaszos nem hivatkozott – még megállapítja, hogy a tárgyi ügyben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) szabályai alkalmazásának lényeges elõfeltétele is hiányzik, a Panaszolt igénylõ, és a Panaszos ugyanis versenytársnak az eljárás jelen szakaszában még nem minõsíthetõk.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látja akadályát annak, hogy a tárgyi domainek, az igénylõ részére delegálásra kerüljenek.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 08. 01.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.