Eseti állásfoglalások

Az aeg.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 06/2017. (V. 26.)
sz. Állásfoglalása

 

Az aeg.hu domain
név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1021/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

Az aeg.hu domain név az
igénylõ AB Electrolux részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az aeg.hu domain
név delegálását az AB Electrolux („Panaszolt”) kérte, amely ellen a
Cetinje S.R.O. [SK] („Panaszos”)  nyújtott be kifogást, melyben
annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettõl, hogy a hivatkozott domain
név Panaszolt részére nem delegálható.

 

 

A Panaszos kifejtette, hogy az általa
kifogásolt domain név (aeg.hu) Panaszolt részére történõ delegálása azt
az elvet sérti, miszerint a domainnevet a korábbi elsõbbséggel jelentkezõ
igénylõ számára kell delegálni. A Panaszos szerint a Nyilvántartó ezt az elvet
nem tartotta be, amikor a Panaszolt számára delegálta a domainnevet. A Panaszos
elõadta továbbá, hogy a vitatott domainnévre alappal tart igényt, ugyanis õ az
AEG nevet az „alternatív energiagazdálkodás” rövidítéseként kívánja használni
gazdasági tevékenysége során.

 

A
Panaszos arra is hivatkozott, hogy az AEG név nem védett név. Álláspontja
szerint nincs olyan jogalany, akinek névkizárólagosság alapján joga lenne ehhez
a névhez. Hozzátette, hogy tudomása van a Panaszolt javára bejegyzett AEG
védjegyrõl, azonban azzal érvelt, hogy õ az aeg.hu domainnévvel a fent említett
alternatív energiagazdálkodással kapcsolatos tevékenységet kíván folytatni,
amely nem ütközik, sõt nem is érinti a védjegyjogosult tevékenységi körét,
gazdasági érdekeit.

 

Hivatkozott
a Panaszos továbbá arra is, hogy az alternatív energiagazdálkodás kifejezést
nem õ alkotta, hanem egy szakmai körökben ismert kifejezésrõl van szó, amelyet
egyetemi tantárgyak címében is alkalmaznak.

 

 

 

 

A
Panaszolt elõadta, hogy az AB Electrolux az AEG védjegyek (121 626
lajstromszámú magyar nemzeti védjegy, több nemzetközi védjegy és a 000005967 lajstromszámú
európai uniós védjegy) tulajdonosa és az aeg.com domain mûködtetõje,
használója.

 

A
Panaszolt a védjegyek alapján kérte a tartománynév részére történõ delegálását.
Arra hivatkozott, hogy a Regisztrációs szabályzat II. fejezetének 1.1.1. d) bekezdésében
foglaltaknak megfelel az igénylése.

 

A
Nyilvántartó megjegyzést fûzött az ügyhöz, a Panaszos által leírtak
tisztázása céljából. Elõadta, hogy az aeg.hu domainnel kapcsolatban az AB Electrolux
külföldi jogi képviselõje törlést kezdeményezett a Regisztrációs szabályzat
6.5. b) pontja alapján. Az eljárás során jelezték igényüket a domainnévre. A
Nyilvántartó figyelmeztette õket, hogy az igénylés benyújtására a törlési
eljárást követõen lesz lehetõség.

 

A
törlés befejezését követõen a Nyilvántartó felfüggesztette a domain
regisztrációját azzal, hogy azt a névhasználati jogosultnak tartja fenn
(méltányossági döntés alapján, mivel a Nyilvántartó erre nem köteles).

 

Az
AB Electrolux igénybejelentését megelõzõen a World Web Data Kft. (a
továbbiakban WWD Kft.) igényt nyújtott be a domainnévre partnerük, a Cetinje
S.R.O. részére. Az AB Electrolux egy regisztrátoron keresztül szintén igényt
nyújtott be, amire a Nyilvántartótól azt a választ kapták, hogy bár az õ
számukra fenntartották az igényt, a korábbi elsõbbségû igénynek kell helyt
adni, ha tudja igazolni a névhasználati jogát.

 

A
Nyilvántartó egyúttal megkérdezte a WWD Kft.-t, hogy a védjegyjogosult igénye
ellenére kívánják-e fenntartani az igényüket. A WWD Kft. jelezte, hogy továbbra
is igénylik a domainnevet, de már nem a Cetinje S.R.O., hanem egy másik
partnerük részére, akiket viszont nem nevezett meg.

 

A
Nyilvántartó a Cetinje visszalépését elfogadta, és jelezte, hogy megadja a
sorban következõ igénylõnek, a Panaszoltnak a lehetõséget az igény
benyújtására. Mivel egy regisztrátor egyszerre csak egy igényt nyújthat be, és
csak konkrét személy részére, így az ismeretlen partner részére nem tartotta
fenn az elsõbbségi helyet a Nyilvántartó.

 

Válaszként
erre a WWD Kft. jelezte, hogy a partnerük neve Marco Polo Kft. Majd újabb
értesítést küldtek a Nyilvántartónak, azzal, hogy mégis a Cetinje S.R.O.
részére igénylik a domainnevet. Ekkorra az AB Electrolux igénye már beérkezett
a rendszerbe.

 

A
Nyilvántartó úgy értékelte a helyzetet, hogy a Cetinje S.R.O. lemondott az
elsõbbségi helyrõl, és a Marco Polo Kft.-nek adta át a lehetõséget, aki viszont
így a sorrendiséget betartva csak harmadik helyen állhat az igénylõk sorában.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) elsõ lépésként megvizsgálta a Panaszos azon
állítását, hogy a delegálás során megsértésre került az elsõbbség elve. A TT,
tekintettel a Nyilvántartó levelére, amely a Nyilvántartó pontos eljárását
ismertette, és ezt nem vitatta a Panaszos sem, mindezek alapján megállapítja,
hogy az eljárás a rendelkezésére álló adatok alapján nem sértette a ’first come
first served’ elvét.

 


TT megállapította továbbá, hogy a Panaszolt Magyarország területén érvényes
nemzeti védjeggyel és Magyarország területén is érvényes európai uniós
védjeggyel rendelkezik, amelyet gazdasági tevékenységének körében rendszeresen
használ. Ezért jelen ügyben a Vt. 76/D. § bekezdése és a 207/2009/EK rendelet
14. cikke alkalmazandó.

 

A
207/2009/EK rendelet 9. cikke szerint az európai uniós védjegy lajstromozása a
jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. Az európai uniós védjegy
jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki az engedélye nélkül gazdasági
tevékenység körében árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan
megjelölést használ, amely az európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz
hasonló, és azt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban
használják, amelyek az európai uniós védjegy árujegyzékében szereplõ árukkal,
illetve szolgáltatásokkal azonosak vagy azokhoz hasonlóak, ha a fogyasztók a
megjelölést az európai uniós védjeggyel összetéveszthetik.

 

A
védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. §
(1)-(2) paragrafusai szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak
kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog
alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül
gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan
árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel; vagy olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a
védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy
hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy
hasonlósága miatt.

 

Az
„aeg.hu” domain név az országmegjelölésen kívül megegyezik a Panaszolt
védjegyével.

A
Panaszolt védjegyének a Panaszos által domain névként történõ használata azt a
téves benyomást keltheti, hogy gazdasági kapcsolat áll fenn a Panaszos és a
Panaszolt között, a Panaszos a Panaszolt kereskedelmi hálózatához tartozik. Az
ilyen reklámozás a forgalmazói tevékenységhez nem szükségszerû. Az átlagos
használók elõtt úgy tûnhet fel, mintha a domain név magának a
védjegyjogosultnak a honlapjára mutatna. Ebben a formában a védjegy Panaszos
általi használata túlmegy a szükséges mértékben történõ információ-nyújtási
funkción és megtévesztõvé válik.

 

Ha
a domain nevek a Panaszos mint igénylõ számára delegálásra kerülnének,
gyaníthatóan jogellenes helyzet állna elõ, mivel a Panaszos a védjeggyel azonos
(azzal összetéveszthetõ) megjelölést használna, és a magyar joggyakorlat
szerint a kereskedõ nem utalhat arra, hogy közte és a gyártó között közvetlen
kereskedelmi kapcsolat van, nem sugallhatja azt, hogy a vállalkozása része a
védjegytulajdonos eladóhálózatának.

 

A
TT azt is megállapította, hogy az AEG egy több irányú tevékenységet végzõ,
patinás német vállalatcsoport, amely több mint 130 éves múltra tekinthet
vissza, és amely hosszú évtizedek óta számos terméket forgalmaz Magyarországon
is. A TT álláspontja szerint gyaníthatóan megtévesztõ is lenne a név, mert az
internethasználó magyar fogyasztók e név alatt keresnék az Európa-szerte
jelentõs ismertséggel bíró AEG termékeket forgalmazó céget, még akkor is, ha
Panaszos általánosságban jelezte – de nem valószínûsítette-, hogy a bejegyzett
védjegyektõl eltérõ áruk és szolgáltatások körében használná a domaint. Az AEG termékek ismertségét támasztja
alá az is, hogy

az
AEG kifejezésre rákeresve az internetes keresõk szinte kivétel nélkül a Panaszolt
oldalaihoz vezetnek, nem a Panaszos által idézett alternatív energiagazdálkodás
témaköréhez.

Fentiekre
tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította a jogellenesség, illetve
megtévesztés gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain név
delegálását megakadályozza. Az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat
2.2.2.a és c. pontjaiba ütközik. Ezért az „aeg.hu domain név
delegálása a Panaszos javára nem, a Panaszolt javára viszont teljesíthetõ.

 

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. május 26.

 

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.