Eseti állásfoglalások

Az adidas-bolt.hu, a puma-bolt.hu, és a pumabolt.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panaszok


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 11/2010.  (V. 21.) sz. Állásfoglalása

 

Az adidas-bolt.hu, a puma-bolt.hu, és a pumabolt.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panaszok

 

(824/2010, 825/2010 és 826/2010 sz. ügyek)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 824/2010, 825/2010, és 826/2010 ügyszámokon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. május 21-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

Az adidas-bolt.hu, a puma-bolt.hu, és a pumabolt.hu domain nevek delegálására vonatkozó igények a 4-SELLERS Kft. számára nem teljesíthetõk.

 

 

Indokolás

 

 

A fenti domain neveket a 4-SELLERS Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. február 14-én. A puma-bolt.hu (824/2010 sz. ügy), és a pumabolt.hu (825/2010 sz. ügy) domainekre vonatkozó igények ellen a PUMA AG Rudolf Dassler Sport, az adidas-bolt.hu (826/2010 sz. ügy) domainre vonatkozó igény ellen az adidas AG (a továbbiakban együttesen „Panaszosok”) emelt kifogást, és kérte a domainek delegálásának megtagadását.

 

Az adidas AG elõadta, hogy jogosultja – többek között – a 386444 lajstromszámú adidas védjegynek; a védjegyoltalom kiterjed védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló Nizzai Megállapodás szerinti 3., 6., 8., 11., 16., 18., 20., 21., 25., 26. és 28. osztályba sorolt árukra. Az adidas AG 2010. február 24-én szerzett tudomást arról, hogy a Panaszolt igénylést nyújtott be a tárgyi domain névre, anélkül, hogy elõzõleg az adidas AG-tól az adidas védjegy használatára engedélyt kért és kapott volna.

 

A PUMA AG elõadta, hogy jogosultja – többek között – a 369917 lajstromszámú PUMA védjegynek; a védjegyoltalom kiterjed védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló Nizzai Megállapodás szerinti 18., 25. és 28. osztályba sorolt árukra a PUMA AG 2010. február 19-én szerzett tudomást arról, hogy a Panaszolt igénylést nyújtott be a tárgyi domain névre, anélkül, hogy elõzõleg a PUMA AG-tól a PUMA védjegy használatára engedélyt kért és kapott volna.

 

Panaszosok álláspontja szerint a Panaszolt magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) 2.2.2. pontjával, mivel az sérti a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ jogait, illetve kereskedelmi partnereinek versenytörvényben biztosított jogait. A jogellenesség kifejtése körében Panaszosok hivatkoznak a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Vt.”) 12. §-ára, illetõleg 27. § (1) bekezdésére, valamint arra, hogy az adidas, illetve a PUMA jó hírû védjegyek. Panaszosok hivatkoznak a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalására, amely szerint önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz jogellenes lehet. A Panaszosok kifejtették, hogy a védjegyoltalom – azaz a kizárólagos használati jog – nem csak az azonos megjelölésekkel szemben illeti meg a védjegy tulajdonosát, hanem a védjegyével  hasonló megjelölésekkel szemben is, ha azt a fogyasztók összetéveszthetik a védjeggyel. Kitértek azon bíró gyakorlatra is, amely szerint a védjegy használata nem megengedett valamely új szókapcsolat egyik elemeként sem, hiszen az összetévesztés veszélye így is fennáll.

 

Ezen túlmenõen megtévesztõnek tartják az igénylést, hiszen az adidas, illetve a PUMA védjegyek jó híre és ismertsége miatt a fogyasztó bármely adidas, illetve PUMA kezdetû szókapcsolat hallatán a panaszos társaságokra asszociál. Panaszosok kifejtették, hogy az igényelt domain nevek egyértelmûen olyan látszatot keltenek, mintha a címek alatti honlapokon a Panaszosok mûködtetnének internetes szolgáltatást. 

 

Panaszosok véleménye szerint a Panaszolt domain igénylései ezen túlmenõen sértik a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról („Tpvt.”) szóló 1996. évi LVII. törvény 2. §-ban meghatározott alapelvét. A domain nevek kiválasztása arra enged következtetni, hogy a Panaszolt kereskedelmi haszonszerzési céllal kívánja mûködtetni a honlapokat, visszaélve az adidas, illetve PUMA védjegyek jó hírnevével. Végül a Panaszosok hivatkoztak a Tanácsadó Testület 8/2000 (VIII.9.) számú Elvi Állásfoglalására és a Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) 4. § (1) bekezdésében foglalt jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelményére.

 

Panaszosok a fentiekben elõadottak alapján a Panaszolt domain igényléseinek elutasítását kérték.  

 

 

Panaszolt válaszában kérte a panasz elutasítását.

 

Panaszolt kifejtette, hogy az Európai Unió alapelvei között szereplõ szabad piaci elvek nem kötelezik arra, hogy kapcsolatban álljon a Panaszosokkal. Véleménye szerint a delegálásra vonatkozó igény nem sérti a Szabályzat 2.2.2. pontját, vagyis az nem megtévesztõ, hiszen célja a névbõl kikövetkeztethetõ tartalom kialakítása, üzemeltetése, fejlesztése; illetve annak jogellenessége megkérdõjelezhetõ, mert a védjegyoltalom az adidas, illetve a PUMA névre szól, így az igényelt nevek nem megtévesztõk, illetve azok nem összetéveszthetõk az említett védjegyekkel. Ennek alátámasztására a Panaszolt olyan domain neveket hozott fel példáként, amelyek esetében a védjegyjogosult nem élt panasszal. Panaszolt visszautasítja a Panaszosok azon állítását, miszerint tisztességtelen piaci magatartást tanúsítana. Állítása szerint a hatályos magyar jogszabályok alapján szinte bárki nyithat boltot, ahol a Panaszosok termékeit is árulhatja, ebben nem korlátozhatja a gyártó cég magyarországi képviselete sem.

  

Panaszosok viszontválaszukban a Szabályzat domain név választására vonatkozó 2.2.1., illetve 2.3.2. pontjaira hivatkoztak. A Panaszolt által felhozott példákkal kapcsolatban megállapítják, hogy egyes feltehetõen sérelmes domain igénylések elleni kifogás benyújtása a Szabályzat alapján nem kötelezõ, az csupán opcionális lehetõség. Az a tény, hogy a védjegyjogosult korábban nem lépet fel egy hasonló jellegû domain delegálásakor, nem igazolja, az adott domain név használatának szabályszerûségét és különösen nem jelenti akadályát a jogosult késõbbi fellépésének hasonló ügyekben. Panaszosok kitérnek továbbá a Tanácsadó Testület 18/2006 (IX. 07.), illetve a 21/2006 (XI. 13.) számú Egyedi Állásfoglalásokra is. Állításuk szerint a delegálni kért név „bolt” utótagja a domain név esetében kevésbé hangsúlyos, mivel az utótag mindössze védett elnevezéshez kapcsolódó szolgáltatást, illetve a védjegy alatt elõállított termékek értékesítési helyére történõ utalást foglalja magában.

 

Panaszolt elõadta, hogy évek óta forgalmazza a Panaszosok termékeit. Csatolta továbbá az „adidas”, illetve „PUMA” szavakra vonatkozó, a cégjegyzékben, valamint a védjegylajstromban lefolytatott keresésének eredményét. Állítása szerint a találatok összetéveszthetetlenek az igényelt domain nevekkel.

 

A Szabályzat 2.2.2 pontjának a) és c) alpontjai alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

c) megtévesztõ.

 

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; [..] (Vt. 12. § (2) bek.). A TT 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában tárgyalta azt a kérdést, hogy mennyiben valósulhat meg védjegyhasználat az Interneten folytatott tevékenységgel: ‘[…] a más védjegyével azonos vagy összetéveszthetõ domainnévnek a védjegyjogosult engedélye nélkül történõ üzleti célú használata a Vt. alapján tilos, azaz védjegybitorlást (Vt. 27. §) valósít meg”.

 

A Tanácsadó Testület rendelkezésére álló adatok alapján valószínûsíthetõ, illetve a Panaszolt maga is állította, hogy a Panaszolt gazdasági tevékenység körében kívánja használni a domain neveket. A Tanácsadó Testület megállapítása szerint a Panaszolt a domain nevekkel azt a látszatot kelti, mintha a Panaszolt kereskedelmi neve alatt folytatott tevékenység a Panaszosokhoz, a Panaszosok nevéhez kötõdne, vagy mintha a Panaszolt a Panaszosok saját értékesítési hálózatának tagjaként árusítaná a Panaszosok termékeit.

 

A fenti okokból a Tanácsadó Testület álláspontja szerint az adidas-bolt.hu, pumabolt.hu, illetve puma-bolt.hu domain nevek használata a Panaszolt részérõl a Szabályzat 2.2.2 a) pontja alapján jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, így a Panaszolt által a domain nevek nem választhatók.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2010. május 21.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.