Eseti állásfoglalások

Az adesign.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 04/2018. (IV. 12.)
sz. Állásfoglalása

 

Az adesign.hu
domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1041/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

Az adesign.hu domain
név az igénylõ Rebel-Art Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az
adesign.hu

domain
név delegálását a Rebel-Art Kft. („Panaszolt”) kérte, amely ellen („Panaszos”) nyújtott be határidõben
kifogást, amelyben – a
kifogást tartalma szerint értelmezve – kérte annak megállapítását, hogy a
hivatkozott domain név Panaszolt számára nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette,
hogy az általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történõ delegálása sérti
Panaszos bejegyzett védjegyoltalmát, mert a hivatkozott domain kifejezetten
összetéveszthetõ Panaszos 159743. lajstromszámú, M9805240 ügyszámú „AT Design”
színes ábrás védjegyével. Az összetéveszthetõség körében Panaszos hivatkozott
arra, hogy az eltérés csupán egy karakter a bejegyezni kívánt domain és Panaszos
bejegyzett védjegye között. E körben hivatkozott az 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”)
12. § (1) bekezdésében foglalt kizárólagos használati jogra és ugyanazon
paragrafus (2) b) pontjában meghatározott, összetéveszthetõségre alapított
védjegyjogosulti fellépésre. Hivatkozott továbbá a Regisztrációs Döntnök
Eljárási Szabályzatának 31. pontjára, Panaszolt jogos érdekének hiányát és
rosszhiszemûségét hangsúlyozva. Utalt eseti bírósági döntésekre, kiemelve, hogy
Panaszos védjegye és az igényelni kívánt domain név közötti egy karakter
eltérés nem elegendõ a megjelölések különbözõségének megállapíthatóságához
elvárt jelentõs, a magyar joggyakorlatban pedig minimum három karakter megkívánt
eltéréshez cégnevek és védjegyek esetében.

 

A
fentieket tartalmuk szerint úgy lehet értelmezni, hogy Panaszos szerint a hivatkozott
domain név Panaszoltnak történõ delegálása a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”)
2.2.2. a) és c) pontjába ütközik.

 

Panaszos hivatkozott a DRSZ 2.2.1
pontjában foglalt kötelezettségekre is, amelynek véleménye szerint Panaszolt
nem tett eleget.

 

Panaszos
panaszához csatolta a 159743. lajstromszámú, M9805240 ügyszámú „AT Design”
színes ábrás védjegy Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala adatbázisának vonatkozó
adatlapját.

A
Panaszolt -egyik tagja által, vélelmezetten a társaság nevében
nyilatkozva- válaszában vitatta, hogy a domain igénylés kapcsán rosszhiszemûen
járt volna el és kijelentette, hogy a Panaszos védett nevét nem kívánja
használni. Kifejtette, hogy a Panaszos védjegyében szereplõ elnevezéssel
megegyezõ domain az atasi.org oldal aldomainje saját kutatási alapján, így
kizártnak tartja, hogy elgépelés folytán a felek egymás oldalára kerüljenek.
Megjegyezte, hogy az atasi.org oldal pedig egyetlen karakterrel tér el a híres
játékfejlesztõ cég, az Atari nevétõl.

 

Hangsúlyozta,
hogy arculata, logója és tevékenységi köre is eltér Panaszos megjelenésétõl és
tevékenységeitõl. Kifejtette, hogy saját maga arculattervezéssel foglalkozik. Kitért
továbbá arra, hogy az igényelt domain névben az ’a’ megjelölés az amerikai ’A
class’, mint legjobb osztályzat elnevezésbõl ered. Elõadta, hogy a ’design’ szó
köznyelvi, szabadon használható kifejezés, és nem elvárható, illetve aránytalan
korlátozás lenne, ha Panaszos védjegyére tekintettel csak 3-5 karaktert
tartalmazó elõtaggal lehetne a ’design’ szót tartalmazó domain nevet igényelni.

 

Kifejtette
továbbá, hogy az igénylés nem sértheti Panaszos névhasználati jogát sem,
tekintettel arra, hogy a ’design’ szó nem szerepel Panaszos nevében, vagy a
hozzá köthetõ cégnévben sem.

 

Panaszolt
elismerte, hogy nem tett eleget a védjegynyilvántartás igénylés elõtti
ellenõrzésének a tekintetben, hogy igénylése nem sért-e szellemi tulajdonjogot,
azonban ismételten hivatkozott jóhiszemûségére az igénylés folyamán.

 

Hivatkozott
a Tanácsadó Testület 01/2018 (II.13.) sz. döntésére, és kérte annak
figyelembevételét a döntésnél.

A
Tanácsadó Testület (TT)
a rendelkezésre álló adatokból és a
nyilvánosan elérhetõ információk alapján döntött.

 

A
TT Panaszos hivatkozásai kapcsán felhívja a figyelmet, hogy a DRSZ 10. pontja és
a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata a delegálást követõ jogvitákra
vonatkozó szabályokat tartalmaznak, a jelen ügyben pedig nem ezek, hanem a DRSZ
9. pontja alkalmazandó [„9. Jogviták intézése a delegálást megelõzõen (a Tanácsadó
Testület eljárása)”].

 

A
TT elõször a DRSZ 2.2.2 pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint
nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve
gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy
megtévesztõ. A TT szerint a regisztrálni kívánt domain név esetében annak
megbotránkoztató vagy félelmet keltõ mivolta nem merülhet fel és Panaszos sem
hivatkozott ezen indokra, ezért az ezzel kapcsolatos további vizsgálatot
mellõzte.

 

A
jogellenesség körében Panaszos által hivatkozott védjegyjogra alapított panasz
kapcsán a TT megállapította, hogy Panaszos valóban jogosultja a 159743
lajstromszámú AT Design színes ábrás védjegynek a 9., 35. és 42. áruosztályokba
tartozó egyes áruk és szolgáltatások tárgyában.

 

A
TT megállapította, hogy a Panaszos által hivatkozott védjegy színes ábrás
védjegy, tehát oltalma a védjegyet alkotó valamennyi elemre mint összbenyomásra
vonatkozik. Így egy azonos vagy hasonló kifejezés használata nem feltétlenül
elegendõ a védjeggyel való azonosság vagy hasonlóság megállapításához. A TT
-Panaszolttal összhangban- hivatkozik továbbá az 01/2018. (II. 13.) sz. eseti
Állásfoglalására, amelyben az a-design.hu ügyben már kifejtette, hogy „a
’design’ szóelemnek egyébként is igen csekély a megkülönböztetõ képessége (és
Panaszolt tevékenysége kapcsán ez mindenképp így van), ezért ez gyakorlatilag
figyelmen kívül hagyható szóelem
.”
Panaszos védjegyének oltalma továbbá nem
terjed ki Panaszolt tervezett szolgáltatására, így az igényelt domain és
Panaszos védjegye között a Védjegytörvény hivatkozott összetéveszthetõségi
kritériumai sem állnak fenn. Mivel a Panaszoshoz és Panaszolthoz köthetõ szolgáltatásokat
igénybe vevõ célközönség feltehetõleg nem azonos, a megtévesztés gyanújának
fennálltát sem állapította meg a TT.

 

Fentiekre
tekintettel a TT szerint nincs a jogellenesség és a megtévesztés megalapozott
gyanújára okot adó körülmény, ezért a panaszt nem találta megalapozottnak. A TT
véleménye szerint az igénylés nem ütközik a DRSZ rendelkezéseibe. Mindezek
alapján a TT úgy döntött, hogy a „adesign.hu” domain név a Panaszolt részére
delegálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2018. április 12.

 

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.