Eseti állásfoglalások

Az a-design.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 01/2018. (II. 13.)
sz. Állásfoglalása

 

Az a-design.hu
domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1036/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

Az a-design.hu domain
név az igénylõ részére
delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az
a-design.hu

domain
név delegálását
(„Panaszolt”) kérte 2018. január 14.
napján, amely ellen
(„Panaszos”)  nyújtott be kifogást,
melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettõl, hogy a hivatkozott
domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az
általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történõ delegálása jogellenes és
megtévesztõ helyzethez vezetne. E körben formailag többször a döntnöki eljárás
szabályaira hivatkozott, mely hivatkozásokat tartalmuk szerint úgy lehet értelmezni,
mint hivatkozás arra, hogy a delegálás a Domain Regisztrációs Szabályzat
(„Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. a) és c) pontjait sértené.

 

Panaszos
az 159743. lajstromszámú, M9805240 ügyszámú „AT Design” színes ábrás védjegy
jogosultja. A DRSZ 2.2.2 a) pontjába ütközõ jogellenesség kapcsán a
védjegy által biztosított kizárólagos használati jogra hivatkozott. Ennek
alátámasztására felhívta az 1997. évi XI. tv. – a védjegytörvény –
védjegybitorlásra vonatkozó rendelkezéseit, ezen belül is különösen az összetéveszthetõ
megjelölések használatára vonatkozó rendelkezést, valamint a DRSZ 10.3. pontját
(„Jogviták intézése a delegálást követõen”).

 

A
DRSZ 2.2.2 c) pontjába ütközõ megtévesztõ jelleggel kapcsolatosan
Panaszos hivatkozik a C-291/00. sz. „LTJ Diffusion” (Arthur et Félicie) ügyben
hozott, 2003. március 20-i ítélet 50–54. pontjára, továbbá a Fõvárosi
Ítélõtábla 8.Pkf.25.722/2010/5, LB Pfv.IV.21.825/2010/4 „Veneton/VENORUTON”
ügyben hozott ítéletére, valamint idézi az EUIPO Közös közleményét a
fekete-fehér védjegyek oltalmi körével kapcsolatos közös gyakorlatáról.

 

Panaszos
kifejtette, hogy a védjegye és a kért domain között összesen egy karakter
különbség van, holott a magyar bírósági gyakorlat szerint cégnevek, védjegyek
esetében a „különbözõség szükséges, de nem elégséges feltétele” legalább három
karakter eltérés. Panaszos a Tanácsadó Testület döntései között végzett
kutatási eredményei alapján azon bejegyzési kérelmek elutasítottságára
hivatkozik, amelyek védjegyekhez kapcsolt toldalékok alkalmazásával kívánták a
védjegyjogosultat megkerülni.

 

A
Panaszolt vitatta, hogy a domain használata megtévesztõ vagy jogellenes
volna.

 

A
Panaszos által elõterjesztett kifogásra reflektálva Panaszolt elõadta, hogy
a kérdéses domain név használatához jogos érdeke fûzõdik, illetõleg a
kérelmezett nevet nem rosszhiszemûen igényelte. Az általa bejegyezni kívánt
domain egy építészeti tervezéssel foglalkozni kívánó cég honlapja lesz.
Panaszolt értelmezésében a „design” utótag tervezést, szerkesztést jelent, az
„A” elõtag pedig az „Architect” (építész) megjelölés rövidítése, utalva ezzel panaszolt
végzettségére (építészmérnök, okleveles építész), csatolva a Pest Megyei
Építész Kamarában való tagságát megjelölõ képernyõképet.

 

Panaszolt
cáfolja Panaszos azon észrevételét, miszerint az egyetlen karakter eltérés
miatt akár elgépelés folyamán is Panaszolt oldalához irányítódna az, aki
eredetileg Panaszost kívánta felkeresni, kiemelve, hogy Panaszolt domain
nevében kötõjel is szerepel, valamint, hogy Panaszos domainje automatikusan
átirányítódik az www.atasi.org/atdesign domain címre.

 

A
Panaszolt az összetéveszthetõség kapcsán elõadta, hogy a vállalkozása által
használt logó, arculat, valamint a jogvita tárgyát képezõ domain név kapcsán
használni szándékozott arculat és logó minden tekintetben eltér a Panaszos
védjegyétõl, ami alapján kizártnak tartja az összetéveszthetõséget.

 

A
felhozott hivatkozások alapján a Panaszolt véleménye szerint az igényelt domain
név, jelentéstartalmára vagy használatára nézve nem jogellenes és nem
megtévesztõ, így sem jogszabálysértés, sem a DRSZ pontjaiba való ütközés nem
állapítható meg.

 

Tanácsadó
Testület (TT)
a TT a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró
okok meglétét vizsgálta, különösképpen, hogy a regisztrálni kívánt domain
jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ-e.

 

Felhívja
a Testület a figyelmet, hogy a Regisztrációs Szabályzat 10. pontja a delegálást
követõ jogvitákra vonatkozó szabályrendszer, a jelen ügyben pedig nem ez, hanem
a 9. pont alkalmazandó [„9. Jogviták intézése a delegálást megelõzõen (a
Tanácsadó Testület eljárása)”].

 

Panaszos
beadványával ellentétben a TT nem talált olyan körülményt, amely alapján
Panaszolt gyaníthatóan védjegybitorlást követne el a domain regisztrációjával
vagy használatával. Panaszos által hivatkozott ábrás védjegy oltalma nem terjed
ki építészeti tervezési szolgáltatásokra, a domain nem lesz összetéveszthetõ a
védjeggyel. A ’design’ szóelemnek egyébként is igen csekély a megkülönböztetõ
képessége (és Panaszolt tevékenysége kapcsán ez mindenképp így van), ezért ez
gyakorlatilag figyelmen kívül hagyható szóelem. A delegálás fogyasztói
szempontból feltehetõen nem eredményez megtévesztõ helyzetet, mert az
a-design.hu domain célközönsége (építészeti tervezési szolgáltatást igénybe
vevõk) és a Panaszos domainjének célközönsége (informatikai hálózatok,
rendszerek, eszközök minõségtanúsítása és védelme) a rendelkezésre álló adatok
alapján teljesen eltérõ.

 

Jogellenesség
és megtévesztés híján a Panaszolt jó- illetve rosszhiszemûsége önmagában nem
releváns (illetve nem értelmezhetõ) szempont.

 

Fentiekre
tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy
megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain
nevek delegálását akadályozná. Az igénylés nem ütközik sem a Domainregisztrációs
Szabályzat 2.2.2.a., sem a 2.2.2.c. pontjába, ezért a domain név delegálását a
Panaszolt javára teljesíthetõnek látta.

 

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2018. február 13.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.