Eseti állásfoglalások

A zoldhetfo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület
07/2011. (IV. 18.) sz. Állásfoglalása

a zoldhetfo.hu
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(848/2011. sz.
ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület („TT”) elõtt 848/2011. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat („SZESZ”) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2011. április 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A zoldhetfo.hu domain név delegálására vonatkozó igény az WebÁruház Kft. számára teljesíthetõ. 

Indokolás:

A zoldhetfo.hu domain nevet a WebÁruház Elektronikus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 57/a, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-722546) (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. december 22. napján. Az igénylés ellen a Hicomm Kft. („Panaszos”) élt kifogással 2011. január 12. napján és a Domainregisztrációs Szabályzat („DSZ”) alapján, az igény jogellenességére, illetõleg rosszhiszemû voltára tekintettel kérte az igény elutasítását.

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a zoldhetfo.hu domain egyértelmûen a www.ingyenszallitasnap.hu oldalon hirdetett tevékenységhez és Panaszos cégéhez kapcsolódik. Panaszos elõadása szerint 2010 decemberében hirdette meg a „Zöld hétfõ” eseménysorozatot, melynek keretében a résztvevõ webáruházak ingyen szállítást vállaltak az aznap leadott rendelésekre. Az eseményrõl a Panaszos egy hírlevélben hívta fel a webáruházak, így Panaszolt figyelmét is. Beadványában a hírlevél szétküldésének dátumaként 2010. december 22. napját jelölte meg. Elõadta továbbá, hogy Panaszolt a domaint, véleménye szerint a hírlevél kiküldését követõen, annak hatására igényelte. Megjegyezte továbbá, hogy mivel Panaszolt domain regisztrátor is, „meglehetõsen etikátlan viselkedés”-nek tartja, hogy a gyorsabb ügyintézési lehetõségét kihasználva igényelte Panaszolt a domaint. Panaszos beadványában kitér arra is, hogy a domain Panaszolt általi regisztrálását követõen felvette a kapcsolatot Panaszolttal, de Panaszolt nem mutatott hajlandóságot az egyezkedésre. Panaszos kifogásában kifejtette továbbá, hogy a „Zöld hétfõ” elnevezés azért is bírt számára különösen nagy jelentõséggel, mert ezzel az általa meghirdetett ingyen szállítással összefüggõ eseménysorozat kapcsán, a webáruházakban történõ vásárlás környezetkímélõ voltára kívánta felhívni a figyelmet, melyhez a webáruházak házhozszállítási tevékenységükkel jelentõsen hozzájárulhatnak.

Panaszolt 2011. február 4. napján benyújtott észrevételében vitatta Panaszos kifogásait. Panaszolt válaszában kifejtette, hogy a domain igénylési eljárást nem a hírlevél hatására indította, mivel az egy jóval korábban született döntés eredménye volt. Panaszolt kifejtette továbbá, hogy a domain igénylése nem jogellenes, mivel az szoros összefüggésben áll a cég tevékenységével. A „zöldhétfõ” domain név választására azért került sor, mert a cég kis- és nagykereskedelem tevékenységet folytat nyomtatók, nyomtatókellékekkel kapcsolatban, amely tevékenységéhez, Panaszolt állítása szerint szorosan kapcsolódik a nyomtatókellékek begyûjtése is. Azért, hogy ezen utóbbi tevékenységük ne eredményezze a cég egyéb tevékenységének elhanyagolását, a cég a hétfõi napot jelölte ki a kellékek átvételére. Így a „hétfõ” és a „zöld” szó, mint a környezetvédelemre történõ utalás, összevonásából született a név. Panaszolt kifejtette továbbá, hogy a domain nem egyezik cégnévvel, nem bevezetett márkanév és nem is kereskedelmi megjelölése valamely terméknek, szolgáltatásnak, illetve védjegy oltalomról sincsen tudomása. Panaszolt hozzáfûzte továbbá, hogy a Panaszos sikerrel bejegyezte a zoldhetfo.com domain nevet, illetve kiemelte, hogy a két egyezõ elnevezésû domain név alatt különbözõ tartalmakat tesznek elérhetõvé az érintett felek.

A Tanácsadó Testület a fenti tények összességének értékelése és az irányadó DSZ ill. jogszabályhelyek vizsgálatával arra a következtetésre jutott, hogy a domain név delegálása Panaszolt számára teljesíthetõ.

A Tanácsadó Testület a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztõ jellegét vizsgálta. A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínûsítené, hogy a Panaszos és a Panaszolt versenytársak lennének. Bár mindketten webáruházakkal kapcsolatos tevékenységet folytatnak, de míg Panaszos webáruházak számára kíván házhozszállítási akciókat szervezni, addig a Panaszolt nyomtatókellékek kis- és nagykereskedelmével összefüggõ szolgáltatást nyújtana a domain név alatt. A TT megvizsgálta, hogy a domain igénylési eljárás során rendelkezik-e valamelyik fél prioritási igénnyel és megállapította, hogy sem Panaszos, sem Panaszolt nem jogosult ilyen igény alapján történõ eljárásra.

A TT megvizsgálta a domain és a domain megválasztásának a DSZ 2.2.2 pontjainak való megfelelését és ennek alapján megjegyzi, hogy a TT álláspontja szerint a jelen ügyben a Panaszolt rosszhiszemûsége a domain regisztrációs eljárás keretei ill. az annak során elõterjesztett dokumentumok alapján nem állapítható meg, minthogy a név megtévesztõ vagy megbotránkozást, vagy félelmet keltõ volta sem. A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhetõ, hogy a zoldhetfo.hu domain név domain név delegálása és annak Panaszolt általi használata a DSZ rendelkezéseibe, így különösen a DSZ 2.2.2 pontjába ütközne.

A TT megítélése szerint a zoldhetfo.hu domain név nem megtévesztõ jellegû, mivel nem összetéveszthetõ olyan korábbi szolgáltatással vagy termékkel, amely ezen név alatt már ismertté vált volna. Mivel a zoldhetfo.hu weboldal jelenleg nem üzemel, így e tekintetben a TT álláspontját kizárólag a Panaszos és a Panaszolt által elõadottak alapján alakíthatja ki. Ezt figyelembe véve a domain alatt végezni kívánt tevékenység – vagyis a használt nyomtatókellékek átvételével kapcsolatos szolgáltatás – nem tekinthetõ olyan összetéveszthetõ tevékenységnek, amelyre tekintettel a domain delegálása a jelen eljárásban esetleg megtagadható lenne.

A Panaszolt a domain regisztrációs eljárást a Panaszoshoz képest korábban indította meg, így a DSZ 1.2.1.5. pontja értelmében a Regisztrátor az ugyanazon domain névre elõterjesztett, nem prioritásos igénnyel benyújtott kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, valamint a DSZ 1.3.2 pontja alapján az igények teljesítése azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. A TT véleménye szerint önmagában az a tény, hogy a Panaszolt aznap jelentette be regisztrációs kérelmét, amikor a Panaszos az ingyen szállítási nappal összefüggõ hírlevelét közzétette, még nem ad alapot annak vélelmezésére, hogy Panaszolt a domain igénylése során rosszhiszemûen járt volna el. Panaszos hivatkozását, miszerint a zoldhetfo.hu domain regisztrációját már 2010. december 22. napja elõtt megindította és a hírlevél közzététele elõtt kifejezetten érdeklõdött az általa név szerint meg nem nevezett regisztrátornál, vagy hogy a delegálás megindult-e, erre irányuló bizonyíték elõterjesztése hiányban a TT a jelen eljárásban nem tudta értékelni.

A DSZ 1.3.1 pontja szerint a nyilvántartásba vételt követõ 14. napig a Nyilvántartó nyilvánosan meghirdeti az igényelt domaint, amely idõtartam alatt kizárólag olyan esetben van lehetõség az igényelt domain delegálásának megtagadására, amennyiben az igénylés a DSZ valamely rendelkezésébe ütközik, illetve, ha valamely harmadik személy DSZ szerint megállapítható prioritásos igényével ütközik. Figyelemmel arra, hogy a jelen eljárásban Panaszos nem nyújtott be és nem is hivatkozott olyan bizonyítékra, amely alapján megállapítható lenne, hogy „zoldhetfo” elnevezést vagy a „zoldhetfo.hu” domain nevet Panaszos, Panaszolt domain igénylését megelõzõsen már korábban sajátjaként használta, illetve ezen elnevezés alatt Panaszos szolgáltatásai vagy termékei ismertek váltak volna, így a TT álláspontja szerint a jelen regisztrációs eljárásban a DSZ 1.2.1.5 pontja alkalmazásának lehet csak helye.

Ennek kapcsán a TT külön is felhívja a figyelmet arra, hogy a Panaszos által elõterjesztett hírlevél nem tartalmazta a „Zöld hétfõ” vagy „zoldhetfo.hu” elnevezést, az elnevezéssel a hírlevél olvasója csak abban az esetben találkozhatott, ha rákattintott a hírlevélben szereplõ „Megnézem a 2011-es eseményeket” elnevezés alatti linkre.

A TT kiemeli továbbá, hogy álláspontja szerint Panaszosnak is számolnia kellett azzal, hogy a domain bejegyzésére csak a fentiekben is részletezett domain regisztrációs eljárás lefolytatását követõen, az erre a domainre vonatkozó idõrendben elsõként beérkezett igénylés alapján kerülhet sor – azonban az általa hivatkozott hírlevél kiküldése elõtt nem élt a számára is nyitva álló regisztrációs lehetõséggel.

A TT felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy Panaszolt a vonatkozó jogszabályok és a DSZ 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelõsséggel tartozik a használat jogszerûségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért. A TT a fentiekre is tekintettel felhívja Panaszolt figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely a megfelelõ engedélyek hiányában a hivatkozott jogszabályok szerint jogellenes vagy megtévesztõ lenne, illetõleg tartózkodjon a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek megsértésétõl.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2011. április 18.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.