Eseti állásfoglalások

A zoemail.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
     Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 03/2004. (V.19.) Állásfoglalása

A zoemail.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (638/2004. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 638/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. május 19-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 5 tag ‘igen’, 1 tag ‘nem’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Testület véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A zoemail.hu domain név részére delegálandó.

 

Indokolás:

A 638/2004. sz. ügyben 2004. február 11-én magánszemély nyújtott be, nem prioritásos igényt a zoemail.hu domain névre. A közzététel alapján biztosított kifogásolási határidõ 2004. február 25-én járt le.

Ugyanerre a domain névre Roszik Gábor, egyrészt, mint a delaware-i bejegyzésû Zoemail Kft meghatalmazott képviselõje, másrészt, mint a 2004. február 25-én a Pest Megyei Cégbíróságon 13-06-019189 szám alatt bejegyzett ZoEmail Bt beltag-képviselõje jelentett be, a ZoEmail Bt nevében, 2004. február 24-én prioritásos igényt az Integrity Kft regisztrátornál. Ezt az igényt a Nyilvántartó elutasította, mert 2004. február 24-én a céget még R.G. és Társa Bt-nek hívták. Ezt követõen a regisztrátor ezt az igényt nem prioritásossá minõsítette át.

A ZoEmail Bt benyújtott továbbá egy cégneves prioritásos igényt 2004. február 25-én a Zivatar Bt. regisztrátornál, immár a Cégbíróságon nyilvántartásba vett és hatályos ZoEmail Bt. rövidített név igazolással, illetve 2004. február 27-én benyújtott még egy cégneves prioritásos igényt az Integrity Kft. regisztrátornál.

A Tanácsadó Testülethez (TT) írt kérelmében Roszik Gábor elõadta, hogy az amerikai ZoEmail Kft elnök tulajdonosától teljes körû felhatalmazást kapott a “zoemail” domain név regisztráltatására, a “zoemail” védjegy bejegyeztetésére illetve saját cégének nevét is “Zoemail”-ra változtatta, amely alapján prioritásra jogosult. Jelezte, hogy a “zoemail” védjegy bejelentése a Magyar Szabadalmi Hivatalnál megtörtént, az eljárás folyamatban van. Kérte a domain ZoEmail Bt részére történõ delegálását. Csatolta a betéti társaság változás bejegyzési kérelmével kapcsolatos cégbírósági végzést, amely igazolja, hogy a társaság neve 2004. február 25-tõl ZoEmail Bt. Elõadta még, hogy a végzést 2004. február 25-én kapta kézhez, de kommunikációs problémák miatt nem tudta elérni az általa korábban megbízott IINTEGRITY Informatikai Kft regisztrátort, és ezért helyette a Zivatar Bt regisztrátort bízta meg a bírósági iratok megfelelõ helyre juttatásával. Kérte, hogy kérelmei közül azt vegyék figyelembe, amely számára kedvezõbb.

igénylõ regisztrátora, a KiberNet Kft, az ISZT Jogi Tanácsadó Testület Titkárságának felhívására az üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta.

Ügyfele “elektronikus levelezést szeretne folytatni a domén alatti címeken, nincs szándékában védjegybitorlást folytatni.” A regisztrátor véleménye szerint ügyfele kérelme tökéletesen elegendõ a domain sikeres igényléséhez, egyben jelezte, hogy ügyfelével sem a ZoEmail Bt sem pedig valamely képviselõje nem vette fel a kapcsolatot, bár az ehhez szükséges elérhetõséget a regisztrátor kiadta.

Mivel eljárási szempontból az a helyzet állt elõ, hogy a ZoEmail Bt 2004. február 25-i prioritásos igénye miatt igénye is a Tanácsadó Testület elé került, a TT az ügy vizsgálata során elõször azt vizsgálta, hogy a felek valamelyikét illeti-e prioritás?

A Domain Regisztrációs Szabályzat 1.4.1. pontja szerint

“Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:


a) a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat,

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által a domain-igénylõ számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylõnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplõ teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).”

 

Megállapítható, hogy a ZoEmail Bt, cégnevének 2004. február 25-i módosítását követõen az a.) bekezdés szerinti kritériumnak már megfelelt.

Ugyanakkor a Szabályzat 1. 3. 2. pontjának rendelkezése szerint

“Az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de késõbb nyilvántartásba vett igény teljesítése megelõzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelõzõ

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkezõ igény nyilvántartásba vételét követõ 14. nap végéig megtörtént.”

 

Az idézett Szabályzati rendelkezés szerint tehát, a prioritásos igény is csak a fenti három feltétel együttes fennállása esetén elõzi meg a nem prioritásos igényt, ezen belül pedig akkor, ha a prioritásra okot adó körülmény, a nem prioritásos igénynek a Nyilvántartó rendszerébe történt nyilvántartásba vételekor már fennállt.

Jelen ügyben a ZoEmail Bt prioritásra alapozott igényének nyilvántartásba vétele, a 14 napos kifogásolási határidõn belül megtörtént de figyelemmel kell lenni arra is, hogy igényének nyilvántartásba vétele 2004. február 11-én történt meg, amikor a ZoEmail Bt cégneve alapján prioritásra még nem tarthatott igényt.

Erre figyelemmel a TT azt állapította meg, hogy a ZoEmail Bt-t, a Szabályzatban foglalt együttes feltételek hiánya miatt, a jelen eljárásban nem illette prioritás a tárgyi domain név vonatkozásában, prioritás hiányában pedig az általános eljárási szabályok szerint, az igények benyújtási idõrendje az irányadó (Szabályzat 1.3.2.)

A TT megjegyzi, hogy a ZoEmail Bt prioritásra való jogosultságát bejegyzett védjegy megjelölésével vagy más egyéb módon sem igazolta. Az ügyben Roszik Gábor által említett delaware-i bejegyzésû ZoEmail Kft léte vagy nem léte sem döntõ a delegálás szempontjából mivel a nem ez a cég kért prioritást cégnevével kapcsolatban illetve kétséges, hogy a nem magyar bejegyzésû Kft nevével kapcsolatban milyen mértékben lenne jogosult a domain regisztráció szempontjából prioritásra, jogvédelemre. Mivel az e bekezdésben foglalt körülményekre vonatkozóan az iratok között bizonyítékként értékelhetõ dokumentum illetve a felek részérõl kérelem nem volt található a TT e körben a részletes vizsgálatot mellõzte.

A TT ezt követõen a Szabályzat 2.2.2. pontjának esetleges hatályát vizsgálta, amely pont szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. A TT vizsgálata során, a rendelkezésre álló iratanyagban, a Szabályzat 2.2.2. pontja körében értékelhetõ adatot nem talált. Önmagában az a tény, hogy valamely igénylõ, nem prioritásos igényével olyan domaint szerez meg amely, a Szabályzatban foglalt feltételek fennállása esetén más igénylõ prioritásos kérelmét alapozná meg, nem indokolja a jogellenesség vagy a megtéveszthetõség automatikus megállapítását.

A TT ilyen összeférhetetlenség fennállását a jelen ügy vonatkozásában is lehetségesnek tartja, de feladatköre csupán a domain nevek delegálásával kapcsolatos kérdésekre terjed ki, és nem foglalhat állást a lemondás, a visszavonás illetve a törlés kérdéskörében. (Szabályzat 2.3.1. illetve 5. és 6. pont megfelelõ rendelkezései.) A TT ez alapján felhívja az Igénylõ és a Regisztrátor figyelmét arra, hogy a más cégnevének domainként történõ jogosulatlan használata vagy a domainnal megegyezõ szövegû védjegy megadása után, a domain gazdasági tevékenység körében meghatározott árukkal/szolgáltatásokkal kapcsolatban történõ jogosulatlan használata jogsértést illetve védjegybitorlást valósíthat meg, amely esetben a domain felfüggesztésére illetve visszavonására kerülhet sor.

A fentiek mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a tárgyi domain delegálása a Szabályzat 1.3.2. pontja szerint, a nyilvántartásba vétel idõpontjára figyelemmel kell, hogy történjen, így a domain nevet az idõben rá igényt elsõnek benyújtó részére kell kiadni.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület többséggel fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. május 19.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.