Eseti állásfoglalások

A xela.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 02/2018. (III. 02.)
sz. Állásfoglalása

 

A xela.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1039/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon
bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti
szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény
csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti
Állásfoglalást.

 

A xela.hu domain név az
Ambach Kft. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A xela.hu domain név delegálását az Ambach Kft. („Panaszolt”)
kérte, amely ellen, jogi képviselõje útján, a svájci Institute Hyalual („Panaszos”)
nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos a ’XELA’ megjelölést,
kereskedelmi névként, védjegyként használja kozmetikai termékeire, és 2014. 11.
21-i elsõbbséggel kizárólagos jogosultja, az iratokhoz csatolt lajstromkivonat
tanúsága szerint, az EUTM reg. 013482831 XELA EU szóvédjegynek, melynek oltalma
Magyarországra is kiterjed.

 

A Panaszos hivatkozott a közösségi védjegyrõl szóló
207/2009 EK rendeletre, illetve a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról
szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. §-ra, illetve 27.§-ra, mely rendelkezések
alapján – álláspontja szerint – a Panaszolt domain használata védjegybitorlást
valósítana meg. Jelezte, hogy a védjegyjogosult a védjegy használatára
engedélyt nem adott.

 

A Panaszos nézete szerint a xela.hu domain név
összetéveszthetõ ’XELA’ védjeggyel, mivel a két megjelölés csupán a
megkülönböztetõ képességgel nem rendelkezõ .hu országkódban különbözik. Az
összetéveszthetõség alapján az átlagos fogyasztó arra a téves következtetésre
juthat, hogy a domain név, illetve az ahhoz tartozó tartalom valamilyen módon
Panaszoshoz, illetve annak honlapjához kapcsolódik. Ez a következtetés teljes
mértékben téves és félrevezetõ, és komoly károkat okozhat védjegy és a ’XELA’
márka jó hírneve tekintetében.

 

A Panaszos véleménye szerint a védjegy nagyfokú
ismertségére és jó hírére tekintettel nagyon valószínû, hogy a Panaszolt ezen
közismertséget és jó hírnevet próbálja a domain regisztrálásával rosszhiszemûen
kihasználni, és ezáltal tisztességtelen gazdasági elõnyhöz jutni.

 

A Panaszolt válaszában elõadta, hogy nem
ismerik a XELA kozmetikai termékeket, nem tervezik annak forgalmazását,
magyarországi terjesztését.

 

A XELA szó ALEX névbõl visszafele olvasva következik,
családi okok miatt választotta a Panaszolt cég, a saját tervezésû és gyártású
gyerekruházati kollekció márkanevének. A névhasználatra EU védjegybejelentést
is tettek 25 és 35-ös áruosztályokban. A védjegybejelentés másolatát az
iratokhoz csatolták.

 

A Panaszolt nem tartja valósnak a Panaszos által a
Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2-es pontra hivatkozással megjelölt összetéveszthetõséget,
illetve visszautasítja a rosszhiszemû használatra, tisztességtelen gazdasági
elõny szerzésére való hivatkozást is, mivel az anti-age kozmetikai termékek
célcsoport korosztálya nem egyezik meg a gyerekruhák célcsoportjával, illetve egy
doboz kozmetikai szer és egy gyerek szabadidõruha vagy gyerekcipõ olyan
mértékben eltérnek egymástól, hogy egy átlagos fogyasztó pontosan látja, hogy nem
egy kozmetikai cég weboldalán jár.

 

Hivatkozott továbbá arra, hogy a gazdasági
tevékenységébe tartozó ruházat másik áruosztályhoz tartozik, mint amire a Panaszos
védjeggyel rendelkezik.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az alábbiak szerint
osztja a Panaszolt okfejtését.

 

A Panaszos által hivatkozott védjegyjogosultság, a
nizzai osztályozás szerinti 3, 5, és 10 áruosztályokban nyújt oltalmat számára,
ugyanakkor a Panaszolt által forgalmazni kívánt termékek és szolgáltatások a 25
és 35 áruosztályokba tartoznak.

 

A 207/2009/EK rendelet 9. cikke szerint, az európai
uniós védjegy lajstromozása a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. Az
európai uniós védjegy jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki az engedélye
nélkül gazdasági tevékenység körében árukkal vagy szolgáltatásokkal
kapcsolatban olyan megjelölést használ, amely az európai uniós védjeggyel
azonos vagy ahhoz hasonló, és azt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal
kapcsolatban használják, amelyek az európai uniós védjegy árujegyzékében
szereplõ árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonosak vagy azokhoz hasonlóak, ha
a fogyasztók a megjelölést az európai uniós védjeggyel összetéveszthetik.

 

A védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló
1997. évi XI. törvény 12. § (1)-(2) paragrafusai szerint a védjegyoltalom
alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A
kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben
felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a
védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal
kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; vagy
olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a
megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk,
illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

 

A Vt 12.§ /2/ bek. c.) pontja alapján a
védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy
használatára „a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal,
illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban feltéve, hogy a védjegy belföldön
jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené
vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy
jóhírnevét”.

 

A Vt. 27. § (1) bekezdése szerint védjegybitorlást
követ el, aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet
jogosulatlanul használja.

A TT álláspontja szerint a Panaszolt domain igénylése, amely
tartalmazza a XELA védjegy karaktereit tekintettel arra, hogy a Panaszolt gazdasági
tevékenysége nem érinti a Panaszos védjegyével lefedett áruosztályokat, nem
minõsül jogellenesnek illetve az áruk jellegének nagyfokú különbözõsége miatt
az összetéveszthetõség sem gyanítható.

 

A XELA szó kereskedelmi névként történõ használatára, a védjegy
belföldi jóhírnevére illetve a Vt 12.§ /2/ bek. c.) pontjába foglaltak
alkalmazhatóságának bizonyítására a Panaszos, vonatkozó bizonyítékokat nem
csatolt be, így a TT ezen jogszabályhelyre nem volt tekintettel. Az eset itt
ismertetett körülményei egyébként pedig nem valószínûsítették a védjegy karaktereinek
alapos ok nélküli használatát illetve megkülönböztetõ képességének tisztességtelen
kihasználását.

 

Fentiekre tekintettel a TT nem látta akadályát a domain név Ambach Kft
részére történõ delegálásának.

 

A TT felhívja azonban a Panaszolt figyelmét, hogy a
domain név használata során tartózkodjon az olyan magatartástól, amely más
védjegyével vagy kereskedelmi nevével való összetéveszthetõséget eredményezne,
illetõleg tartózkodjon a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek
megsértésétõl. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület kiemeli, hogy amennyiben
a domain név gazdasági tevékenység keretében történõ jövõbeli használata mégis
védjegybitorlást vagy tisztességtelen versenyt valósítana meg, az a domain név
delegálás visszavonását, törlését vonhatja maga után.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni.
Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018. március 2.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.