Eseti állásfoglalások

A wwworigo.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 31/2001. (V. 16.)
Állásfoglalása

A wwworigo.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt, 577/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

benyújtott igénylése nem
teljesíthetõ.

Indokolás:

igénylõnek, a wwworigo.hu domain
név vonatkozásában, 577/2000. ügyszámon iktatott nem prioritásos
igénylése a MATÁVnet Rt kifogása alapján került a Tanácsadó
Testület elé. A kifogást elõterjesztõ a TT elé utalás indokaként azt
jelölte meg, hogy teljes mértékben megtévesztõ lenne ha a nevet más
részére delegálnák hiszen az origo a MATÁVnet Rt portálja. A bejegyzést
kérõ minden bizonnyal arra számít, hogy az origo-ra ellátogatni kívánó
de tévedésbõl annak címét hibásan beíró internetezõk érkeznek az õ
oldalára. Ezzel az ismert origo márkanévvel valósítana meg visszaélést
és igy a MATÁVnet Rt alapvetõ érdekeit sértené.

A 2000. szeptember 10-én kelt levelében a TT, titkársága útján felkérte
Igénylõ regisztrátorát, az Elender Informatikai Rt-t az ügyfele
névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a
rendelkezésre álló határidõn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a www.origo.hu domain
név alatt már
üzleti célú tartalomszolgáltatás érhetõ el amelynek fenntartója a
MATÁVnet Rt. Ez a domain név a magyar Interneten és az üzleti-gazdasági
életben már egy adott céghez kötõdik, az igényelt domain csak a world
wide web-re utaló betûjelzés alkalmazásával tér el a közismert
internetes portál nevétõl és igy alkalmatlan a megfelelõ
megkülönböztetésre ezért az igénylõ általi használata megtévesztõ
illetve az alábbiakban kifejtettek szerint jogsértõ lenne.

A TT felhívja a figyelmet, hogy a tisztességtelen
piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 6. § értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs
hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással,
megjelöléssel vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni,
továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a
versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni. A Tpvt. 2. § a
tisztességtelen verseny tilalmát általánosságban kimondó klauzulája
értelmében pedig a versenytárs érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ
gazdasági tevékenység tisztességtelenül folytatottnak, így tilalmasnak
minõsül. Mindezek alapján a TT az igénylés teljesíthetõségének
versenyjogi alapú akadályát állapítja meg.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.