Eseti állásfoglalások

A vérgáz.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 12/2004. (VIII. 27.) sz. Állásfoglalása

A vérgáz.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(652/2004. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 652/2004. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. ­­­­­augusztus 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A vérgáz.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsõként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkezõ Lotimex-Plus Rt. számára kell delegálni.

Indokolás:

 A 652/2004. sz. ügyben az SWI Kft. regisztrátor a Vérgáz Bt. megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

Az igénylõ Lotimex Plus Rt. által a vérgáz.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2004. május 23-án került nyilvántartásba. 2004. június 4-én a Vérgáz Bt. az SWI Kft. útján kérte a TT eljárását. A Tanácsadó Testület Titkársága útján 2004. június 7-én illetõleg 10-én kiküldött levelében felkérte az igénylõk regisztrátorát, a Microware Kft-t és az SWI Kft-t, hogy küldjék meg az eljáráshoz szükséges dokumentumokat és ha az igénylõk véleményezni kívánják az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is.

A Vérgáz Bt. 2004. június 14-én kelt levelében arról nyilatkozott, hogy a Bt. „fõ tevékenysége a WIP Kft. munkájának segítése, piackutatás, internetes marketing-tevékenység, a magyar orvosok számára a vérgázanalízis témában orvos-szakmai tanácsadás”. (A Vérgáz Bt. leveléhez csatolta a WIP Kft. általi, a Bt-t a domain regisztrációja ügyében a Kft. nevében történõ eljárásra (ill. a TT-nek címzett levél beadása körében képviseletre) szóló meghatalmazást.) A Vérgáz Bt. együttmûködési szerzõdéssel rendelkezik a WIP Kft-vel, amely a dán Radiometer A/S vérgázanalizátorokat gyártó cég magyarországi kizárólagos képviseletét látja el. (A Radiometer A/S által kiállított, a WIP Kft. jogosultságát igazoló iratot valamint a WIP Kft. és a Vérgáz Bt. közötti együttmûködési szerzõdést a panaszos mellékletként csatolta.) A WIP Kft. számára 2001-ben került delegálásra a vergaz.hu domain, amelyet a társaság marketingtevékenységében használ, azt „ügyfelei körében széleskörûen bevezette”. A panaszos több olyan fényképet csatolt, amelyen a WIP Kft. orvos-szakmai rendezvényeken szereplõ standja látható, a standokon látható a www.vergaz.hu szöveg is. A panaszos szintén mellékelte a WIP Kft. által használt névjegykártyákat, amelyen a www.vergaz.hu domain szintén fel van tüntetve.

A Vérgáz Bt. nyilatkozata szerint a WIP Kft. 2004. május 13-án ékezetes elsõbbségi prioritásos igényt nyújtott be az SWI Kft. regisztrátorhoz. Az SWI Kft. postai úton küldött csekket a WIP Kft-nek, amelyet a Posta 2004. május 21-én kézbesített. Ezen a napon az SWI Kft. emailben értesítette a WIP Kft-t, hogy az igényt törölték, mivel a befizetés idõben nem történt meg. A WIP Kft. 2004. június 5-én prioritás nélküli igénylést nyújtott be a tárgyi domainre a Deninet Bt. regisztrátornál. A 2004. május 28-án a bejegyezték a cégjegyzékbe a Vérgáz Bt-t, amely 2004. június 4-én prioritásos igénylést nyújt be az SWI Kft-nél a tárgyi domainre. Az igénylést a Domainregisztrációs Szabályzat 1.3.2.b pontja alapján elutasították, ezért a Vérgáz Bt. kérte a TT elé utalást.

A Vérgáz Bt szerint „a WIP Kft-nek a vérgáz.hu domainhez jelentõs üzleti érdeke fûzõdik. […] A vérgáz.hu domain csak az ékezetekben tér el a vergaz.hu domaintól, így megtévesztésre ad okot a vergaz.hu domaint ismerõ partnerek körében (Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. c. pontja). […] A vérgáz, mint kereskedelmi név 2004. évig technikai okok miatt csak ékezet nélküli formájában jelenhetett meg az interneten. Ehhez a kereskedelmi névhez fûzõdõ érdek a jelen esetben már jelentõs anyagi érdeket képvisel. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy az igénylõ a vérgáz.hu domain nevet azért választotta, hogy más piaci szereplõvel összetéveszthetõ legyen (TT 4/2000. (V. 10.) elvi állásfoglalásának 4.1. pontja alapján). A Vérgáz Bt. „számára a vérgáz.hu domain a WIP Kft-nek történõ delegálása szintén elfogadható megoldás.” A társaság szerint „[a]mennyiben a vérgáz.hu domain a WIP Kft. és a Vérgáz Bt. számára is delegálható lenne, úgy a Vérgáz Bt. jelen levelében nyilatkozik, hogy a vérgáz.hu domainrõl önként lemond a WIP Kft. javára”.

A Lotimex-Plus Rt. a TT-nek címzett nyilatkozatában kifejti, hogy cégüknek nem volt tudomása a WIP Kft. elutasított ékezetes elsõbbségi prioritásos igénylésérõl és arról sem, hogy a Vérgáz Bt. bejegyzés alatt van. Álláspontjuk szerint a WIP Kft-nek „lehetõsége lett volna az elsõbbségi jogával élni, de ezzel nem élt és az elsõbbségi lehetõség jogvesztõ hatályúnak minõsül”. A társaság nyilatkozik arról, hogy igényét változatlanul fenntartja, és elõadja, hogy jogelõdje, a Lotimex-Plus Bt. tíz éve alakult. „Ezen idõszak alatt a hazai és nemzetközi piacon csak és kizárólag vérgáz és ionanalizátorok forgalmazásával és ellátásával foglalkozott. […] A kérdéses webcímet cégünk közcélra kívánja fordítani, a site-on a magyar és nemzetközi tapasztalatokat megosztva szeretnénk egy – a hazai orvosszakmai társadalmat segítõ szándékú – összfórumot beindítani. A domain értékesítése vagy továbbadása nem áll szándékunkban.” Álláspontjuk szerint „a vérgáz egy orvosi területen általánosan alkalmazott mérési eljárás, mely véleményünk szerint nem köthetõ a piac egy bizonyos szegmensén tevékenykezdõ 1 gyártóhoz és az ahhoz szorosan kapcsolódó egyoldalú szemlélethez ill. érdekszférához”.

A TT elsõként azt vizsgálta, minõsülhet-e prioritásosnak a Vérgáz Bt. igénylése. A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.3.2. pontjának b) alpontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de késõbb nyilvántartásba vett igény teljesítése megelõzi, ha ez utóbbi igény […] a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelõzõ […]. Mivel a Vérgáz Bt. igénye esetében a prioritás alapja késõbbi, mint a Lotimex-Plus Rt. nyilvántartásba vételének napja, a TT szerint a regisztrátor helyesen utasította el a prioritásos igény teljesítését.

Ezt követõen a Testület azt vizsgálta, teljesíthetõ-e a Lotimex-Plus Rt. idõrendben elsõként nyilvántartásba vett igénye.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó.

A Tanácsadó Testület elõtti eljárásban a Vérgáz Bt. valószínûsítette, hogy a WIP Kft. gazdasági tevékenysége során használja a www.vergaz.hu domaint. A Testületnek állást kellett foglalnia abban a kérdésben, hogy megtévesztõ-e egy másik gazdasági társaság részérõl valamely domain ékezetes változatának használata abban az esetben, ha korábban másik társág a domain ékezet nélküli változatát használta.

A Testület szerint az internet-felhasználók számára – abból a ténybõl, hogy a kezdetektõl 2004-ig nem volt mód ékezetes domain regisztrálására, és abból, hogy az ékezetes domainek használatának új lehetõsége nagy nyilvánosságot kapott – nem okoz megtévesztõ helyzetet önmagában az, ha valamely domain ékezetes és ékezet nélküli változatán más társaság vagy személy tartalma érhetõ el. (Ha így volna, akkor a Szabályzatban az ékezet nélküli/ékezetes domainnal történõ rendelkezést önmagában a másik típusú domain regisztrálására való prioritás jogcímeként kellene szabályozni.) Az adott esetben, bár a WIP Kft. általi használat az ékezet nélküli változat tekintetében valószínûsített, a domainben foglalt megjelölés nem minõsül kereskedelmi névnek: az nem a céget azonosítja, hanem egy adott szolgáltatásra, termékkörre, eljárásra utal. A Testület szerint ezért a Lotimex-Plus Rt. részérõl történõ használat a tárgyi domain vonatkozásában ezért sem okozna megtévesztõ helyzetet. Az adott esetben ez a használat jogellenességének gyaníthatóságát is kizárja.

A TT állásfoglalása szerint a vérgáz.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsõként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkezõ Lotimex-Plus Rt. számára kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. augusztus 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.