Eseti állásfoglalások

A templeton.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény (464/2000. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 82/2001.
(VIII. 15.) Állásfoglalása

A templeton.hu domainnév
regisztrációjával kapcsolatos igény
(464/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt a
464/2000. ügyszámon bejelentett panaszt a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A templeton.hu domainnév a
rendelkezésre álló adatok alapján nem
adható használatba az azt igénylõ Alcatranz Bt.
számára.

Indokolás:

A 464/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó az Alcatranz Bt.-nek a templeton.hu
domainnév vonatkozásában benyújtott
igényét terjesztette
állásfoglaláskérés végett a
Tanácsadó Testület elé. A TT
Titkársága révén kiküldött
levelében ezt megelõzõen felkérte Igénylõ
regisztrátorát, a GTS Datanet Kft-t, hogy küldje meg
az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a
titkárság címére, valamint
tájékoztassa az Igénylõt a TT elé
utalásról, s amennyiben az Igénylõ
véleményezni kívánja az ügyet, ill.
rendelkezik a véleményét
alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat
is. A rendelkezésre álló határidõn
belül ilyen dokumentumok megküldésére nem
került sor.

A TEMPLETON megjelölés a Franklin
Templeton Internation Services SA mint jogosult számára az
MSZH által lajstromozott védjegy. A védjegy
árujegyzékében a nizzai osztályozás
szerinti 36. áruosztályba tartozó
biztosítási és pénzügyi
szolgáltatások szerepelnek.

Az MSZH által – annak online adatbázisa
alapján ellenõrizhetõen – lajstromozott védjegyekkel
azonos vagy azokhoz hasonló megjelölések
igénylése során gyanítható, hogy az
igénylés teljesítése
jogellenes/megtévesztõ helyzetet eredményez. Az
Igénylõ elmulasztott olyan nyilatkozatot tenni, ill. olyan
dokumentumokat csatolni, amelyek a használat
jogszerûségûségét igazolnák.

Mivel az igényelt domain
delegálása az Alcatranz Bt. számára
gyaníthatóan jogellenes helyzetet eredményezne,
ezért a TT megállapította, hogy a templeton.hu
domainnév az Alcatranz Bt. részére nem
regisztrálható.

 

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(


www.nic.hu/tt
) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.