Eseti állásfoglalások

A telekomnet.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív Vitarendezõ
Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete
 

A Tanácsadó Testület
19/2015. (XII. 17.) sz.
Állásfoglalása

A telekomnet.hu domain
regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz

(983/2015. sz.
ügy)

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti Állásfoglalást.

A telekomnet.hu domain a Netrisk.hu
Elsõ Online Biztosítási Alkusz Zrt. számára nem delegálható.

Indokolás:

 

A telekomnet.hu domain nevet a Netrisk.hu Elsõ Online
Biztosítási Alkusz Zrt. (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen – jogi
képviselõje útján – a ’TELEKOM’ megjelölést kereskedelmi névként, brandként,
védjegyként valamint domain névként használó Deutsche Telekom AG (53113 Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 140., Németország) Panaszos nyújtott be kifogást.

 

Kifogásában elõadta, hogy a
Deutsche Telekom AG a világ egyik vezetõ cége a telekommunikáció és az
információtechnológia területén, mely 50 országban van jelen 230 ezer alkalmazottal
és 2013-ban 60 milliárd eurós éves forgalmat realizált, melynek több mint a
fele Németországon kívüli piacokról származik.

 

A 2006-ban létrejött Magyar
Telekom Nyrt.-ben, amely Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója, a
Deutsche Telekom többségi tulajdonos, a részvények több mint 59 százalékával.

 

A Magyar Telekom 2013 folyamán
egységesítette márkastruktúráját, a korábbi erõs piaci márkákat egyetlen
márkává ötvözte, az ügyfelek a jövõben Telekom márkanév alatt érhetnek el
minden szolgáltatást, legyen az mobil vagy vezetékes telefon, otthoni vagy
mobilinternet, interaktív TV, egészségügyi vagy biztosítási termék.

 

A Deutsche Telekom AG kizárólagos
jogosultja a következõ nemzetközi és magyar nemzeti ‘TELEKOM’
védjegyeknek:

HU 215804 TELEKOM, 2008. november
05-i elsõbbséggel,

IR 663775 TELEKOM, 1996.
szeptember 30-i elsõbbséggel,

IR 1012221 TELEKOM, 2009. május
7-i elsõbbséggel.

 

A Panaszos a vonatkozó lajstromkivonatokat
kifogásához csatolta és kijelentette, hogy a Deutsche Telekom AG a ’TELEKOM’
védjegy használatára a Panaszoltnak engedélyt nem adott, illetve a használathoz
nem járult hozzá.

 

A Panaszos elõadása szerint a
TELEKOM védjegyei Magyarországon is közismertek, erre vonatkozóan Gfk által
végzett piackutatási adatokra hivatkozott. Állítása szerint a Deutsche Telekom
AG a TELEKOM megjelölést mint cégnevet, védjegyet és brand-et önállóan használja
Magyarországon, ezáltal a TELEKOM szót a Deutsche Telekom AG-vel illetve leányvállalatával,
valamint termékeivel azonosítják a fogyasztók, azzal a jelentéstartalommal,
hogy „egy, a Deutsche Telekom Csoporthoz tartozó cég”.

 

A Panaszos jogi véleménye szerint
az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2 pontjába, a védjegyek
és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § és 27. §
(1) bekezdésébe ütközik, illetve a telekomnet.hu domain név összetéveszthetõ a
Deutsche Telekom AG ’TELEKOM’ védjegyével és az általa regisztrált domain
nevekkel is. (telekom.com, telekom.de, telekom.hu stb.).

 

A Panaszos álláspontja szerint a
hivatkozott védjegyek nagyfokú ismertségére és jó hírére tekintettel nagyon
valószínû, hogy a Panaszolt ezen közismertséget és jó hírnevet próbálja a
domain regisztrálásával rosszhiszemûen kihasználni, és ezáltal tisztességtelen
gazdasági elõnyhöz jutni. Az összetéveszthetõség és a fogyasztók
megtévesztésének veszélyére tekintettel hangsúlyozta, hogy a domain
regisztrálása súlyosan sértené a védjegyjogosult védjegyoltalmi jogait és jogos
üzleti érdekeit.

 

A Panaszolt Netrisk.hu Zrt.
– az ügyben kifejtett álláspontja szerint – nem kívánja rosszhiszemûen – a
Deutsche Telekom AG vagy akár a Magyar Telekom Nyrt. ismertségét kihasználva –
használni a telekomnet.hu domain nevet.

 

Véleménye szerint a
„telekom’ szó a telekommunikáció rövidítése, amely olyan közhasználatú
kifejezés, melyet egyetlen szervezet sem tekinthet kizárólagos sajátjának. Ezt
az állítását nézete szerint az is alátámasztja, hogy jelenleg is léteznek olyan
domain nevek, melyek delegáltja nem a Deutsche Telekom AG, mégis szerepel
bennük a „telekom’ kifejezés (pl: www.hltelekom.hu, www.intelekom.hu, schtelekom.hu, marker-telekom.hu,
primtelekom.hu, nordtelekom.hu).

 

A Netrisk.hu Zrt – üzleti
profilját szélesítve – ténylegesen telekommunikációs tevékenységet kíván
végezni, ennek elõkészítése érdekében már jelentõs lépéseket és beruházásokat
tett, és e tevékenység végzéséhez kívánja használni az igényelt domain nevet.

 

A Tanácsadó Testület (TT) már
korábban is kifejtette, hogy nem állítható fel olyan szabály, hogy egy
védjegyoltalom vagy más oltalom alá esõ kifejezés bármely tagja szabadon lenne
más utótagokkal vagy bõvítményekkel használható. Tény, hogy a „telekom” kifejezést,
mint a telekommunikáció rövidítését, a Deutsche Telekom AG-én kívül más cégek
is használják, de a használat jogszerûségét, megengedhetõségét mindig a konkrét
ügyben, egyedileg lehet és kell elbírálni.

 

A jelen ügyben igényelt domain
név – mint arra a Panaszos is utalt – teljes egészében magában foglalja a
Deutsche Telekom AG ’TELEKOM’ védjegyét. Ilyen ügyekben általában annak van
ügydöntõ jelentõsége, hogy melyek a védjegy illetve a domain név domináns
elemei és azok hasonlóak-e egymáshoz? Mérlegelendõ továbbá, hogy egyéb elemek
(a domináns jegyek hasonlósága esetén) biztosítanak-e kellõ megkülönböztetést
az átlagos fogyasztó számára?

 

A TT által is követett állandó
bírói gyakorlat szerint, a védjegyként alkalmazott, illetve alkalmazandó
fantáziaszavak tekintetében, az összetéveszthetõség vizsgálatánál a magyar
nyelv sajátosságaira kell tekintettel lenni függetlenül a megjelölések
eredetétõl és jellegétõl. A magyar nyelv döntõ jellegzetessége, hogy a szó
elejét hangsúlyozza, a szó alapértelmének a meghatározója rendszerint a szó
elsõ része. Ezért, ha két szó között csak a végzõdésben van eltérés,
fantáziaszavak esetében is úgy tûnik, mintha a két fantáziaszó ugyanannak az
alapszónak a továbbképzése lenne (Pkf. IV. 20 474/1976. sz.).

 

Figyelembe véve ezért, hogy az
adott esetben a domain név csak védjegy szavát egészíti ki, az interneten
általánosan használt „net” (network-hálózat) kifejezéssel, amely
megkülönböztetõ képességgel nem rendelkezik, továbbá jelentésével arra
utal(hat), hogy a domain alatt megjelenõ tartalmak valamilyen módon
összefügghetnek a védjegy jogosultjának üzleti tevékenységével, annak
„hálózatába” tartozhatnak, a TT az összetéveszthetõséget megállapíthatónak
tartja.

 

(A TT megjegyzi, hogy a Panaszolt
által felhozott példák is azt igazolják, hogy más igénylõk, a
megkülönböztetésüket lehetõvé tevõ domináns szóelemet – a magyar nyelv fenti
sajátosságára figyelemmel – a ’telekom’ kifejezés elé tették.)

 

Tekintettel továbbá a TELEKOM
védjegy ismertségére is, a TT álláspontja szerint a domain igénylés
gyaníthatóan jogellenes is, így az a Vt., Panaszos által hivatkozott rendelkezéseibe,
illetve a fentiek szerint, a DRSZ 2.2.2. pontjába ütközik, ezért a telekomnet.hu
domain név a Netrisk.hu Zrt. részére nem regisztrálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2015. december 17.

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr.
Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi
Gábor
Titkár
Sk.