Eseti állásfoglalások

A Tanácsadó Testület egyes domain nevekkel kapcsolatos korábbi Állásfoglalásai értelmezése

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
62/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A Tanácsadó Testület egyes
domain nevekkel kapcsolatos korábbi
Állásfoglalásai értelmezése

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
379/2000, 380/2000. és 381/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kéréseket a
Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A webtv.hu az Igénylõ
részére nem regisztrálható. A hasznos.hu
és a barter.hu domain nevek vonatkozásában a 2000.
március 1. napjától hatályos
szabályzat szerint az igénylõ prioritással nem
rendelkezik.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület
elé küldött
állásfoglaláskérésében a
Nyilvántartó a Keresõ Bt. által igényelt
webtv.hu, a hasznos.hu és a barter.hu domain nevek
vonatkozásában (ügyszám: 17/2000) hozott
Állásfoglalása értelmezését
kérte.

A Tanácsadó Testület
megállapítja, hogy a webtv.hu domain név a Keresõ
Bt. részére – a WEBTV Betéti Társaság
felhatalmazása ellenére – sem
regisztrálható, miután az elnevezés
közismert, védjegyoltalom alatt álló
kifejezéssel azonos, azzal összetéveszthetõ, s
ezért a nagyközönség, az
Internet-használók megtévesztésére
alkalmas lenne.

A Bt., mint kiadó a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumától
korábban (1999-ben) a Hasznos és Barter címû
idõszaki lapok nyilvántartásba vételét
kérte. Az NKÖM mindkét idõszaki lapot 2000.
március 1. napja eltt nyilvántartásba vette.

Annak vonatkozásában, hogy a Keresõ Bt.
a két domain név vonatkozásában jogszerûen
prioritásos igénylõnek minõsíthetõ-e, az
igénylések benyújtásának idõpontja
és módja az irányadó.

Amennyiben az igényléseket az
igénylõ – az akkor hatályban lévõ –
regisztrációs szabályzatnak megfelelõ módon
2000. március 1. napját megelõzõen, de még a
régi szabályzat mellékletét képezõ
Igénylõlapon nyújtotta be, vagy más,
határozott módon kifejezte, hogy a
regisztrációt a ‘régi’ szabályzat
szerint kéri, az igénylésrõl e szabályzat
szerint eljárva kell dönteni.

Ha az igénylések
benyújtására 2000. március 1. napja
után, vagy korábban, de a 2000. március 1.
napján hatályba lépõ delegációs
és regisztrációs szabályzat szerint
került sor, az igénylések prioritásos
igénylésnek nem minõsülnek.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.