Eseti állásfoglalások

A szombatestilaz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  10/2006. (V. 31.) sz. Állásfoglalása

A szombatestilaz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(691/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 691/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. május 31-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A szombatestilaz.hu domain név számára delegálandó.

Indokolás:

  2006. március 17-én, prioritás nélkül igényelte a „szombatestilaz.hu” domain nevet. Az RTL Klub Online, regisztrátorán, a Csucs.hu Kft-n keresztül kifogást nyújtott be az igénylés ellen, hivatkozva arra, hogy az M-RTL Zrt „Szombat esti láz” címen április 22-én új programot tervez indítani, amelyhez kapcsolódóan szeretnék a „szombatestilaz.hu” domain nevet regisztrálni.

 

Álláspontjuk szerint, mivel a mûsor kommunikáció, és az ahhoz kapcsolódó védjegyük bejegyzése egyaránt megkezdõdött a domain név „idegen tulajdonosa” általi bejegyzését megelõzõen, a domain név igénylésekor az igénylõ rosszhiszemûen járt el. Kérelméhez csatolta a 2006. 03. 14-én kezdeményezett „szombat esti láz” ábrás védjegy bejegyzési kérelmét. A panaszos által megjelölt www.online.rtlklub.hu weblapon egyébként valóban mûködik a tévé mûsorával kapcsolatos „szombat esti láz” oldal, amelyben a panaszos a televízió csatorna programját ismerteti.

 

Az ISZT Tanácsadó Testület (TT) Titkársága felhívására igénylõ csatolta az Oktogon Tánc Centrum Egyesület meghatalmazását, amely szerint az Oktogon Tánc Centrum „Szombat esti láz” elnevezésû, rendszeres rendezvénye számára a „szombatestilaz.hu” domain nevet saját nevében lefoglalja, valamint az alatta létrehozandó weboldal létrehozásával és üzembe helyezésével kapcsolatban eljárjon.

 

Levelében az igénylõ elõadta, hogy az Oktogon Tánc Centrum Egyesület több mint hét éve folyamatosan, minden hét szombat este megrendezi a „Szombat esti láz” elnevezésû össztánc táncestjét, amelyen évek óta, hetente kb. 150-200 fõ vesz részt, és a program a tánckedvelõ közönség elõtt közismert, több tízezren tudnak a létezésérõl.

 

Az Oktogon Tánc Centrum a város egyik legismertebb és legrégebben mûködõ tánciskolája. Annak igazolására, hogy a „Szombat esti láz” rendezvény milyen régóta mûködik, a panaszolt becsatolta az Egyesület még fellelhetõ reklámanyagait, amelyek igazolják, hogy a „Szombat esti láz” rendezvény már az 1998-99-es évektõl mûködik. Az igénylõ rosszhiszemûnek tartja az RTL Klub Televízió névválasztását és védjegy bejegyzési kérelmét, hiszen az Oktogon Tánc Centrum Egyesület által mûködtetett táncest, a lakosság körében jó hírnévnek, ismertségnek örvend és a mellékelt anyagok is bizonyítják az elnevezés elsõként történõ használatát. Jelezte az igénylõ, hogy a lajstromba vétellel szemben az Egyesület panasszal és felszólalással fog élni a Magyar Szabadalmi Hivatalnál. Hivatkozott arra is, hogy a lajstrom bejegyzési kérelemre még jogot nem lehet alapítani.

 

Felhívta arra is a figyelmet, hogy az RTL Klub azonos címû mûsorában szereplõ táncosok csaknem mindegyike már megfordult az Egyesület rendezvényén. Bár az RTL Klub erre már felszólította õket, semmilyen körülmények között nem kívánják eltûrni, hogy az általuk korábban használt elnevezésre az RTL Klub kizárólagos jogot szerezzen, különösen, hogy az RTL Klub mûsorának fõ profilja (társastánc, versenytánc) és az Oktogon Tánc Centrum Egyesület által szervezett táncest profilja megegyezik. Véleménye szerint az RTL Klub vélhetõ gazdasági erõfölényével kíván visszaélni a rendezvény elnevezésének felhasználásával és a domain név megszerzésével.

 

A TT elsõnek azt vizsgálta, hogy megilleti-e bármely igénylõt prioritásos igény, ilyen jogosultság azonban nem volt megállapítható.

 

Az igénylõ és a panaszos is a táncmûvészettel kapcsolatos tevékenységet folytat, így egymás versenytársainak tekinthetõk, de a TT álláspontja szerint jelen esetben ennek relevanciája nincs.

 

A TT már számos alkalommal, megállapította, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1 pontja szerinti prioritással csak a domain-igénylõ számára vagy a domain igénylésre a domain igénylõnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplõ teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak) alkalmas.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Magyar RTL Televízió Részvénytársaság jelenleg nem rendelkezik a vitatott domain név vonatkozásában Magyarországon védjegyoltalommal. A Tanácsadó Testületnek továbbá nem feladata az igénylõ és a panaszos közötti, az elsõbbség tekintetben esetleg fennálló vitában állást foglalni, de tekintettel az igénylõ által becsatolt bizonyítékokra az igényléssel kapcsolatban nem állapított meg jogellenességet, illetve álláspontja szerint az igényléssel kapcsolatban megtévesztõ tevékenység sem vélelmezhetõ.

 

Mindezek alapján a TT. nem látott okot arra, hogy az idõbeli elsõbbséggel rendelkezõ igénylést ne teljesítsék, így álláspontja szerint a „szombatestilaz.hu” domain név a Domainregisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján részére delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. május 31.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.