Eseti állásfoglalások

A szalveta.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 01/2013. (I. 04.) sz. Állásfoglalása

 

A szalveta.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(925/2012 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A szalveta.hu a Ventil Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

A tárgybani domain nevet a Ventil Kft. igényelte („Igénylõ”). Az igénylés ellen 2012. december 7-én az Ikeszep Bt. („Panaszos”) emelt kifogást olyan módon, hogy regisztrátora útján a Domain Delegációs Rendszer (DDR) adminisztrációs felületén az Igénylõi képviseleti jog szabálytalanságára utaló megjegyzést tett.

 

Annak ellenére, hogy a kifogás panaszos eljárásban érkezett, de nem a névválasztással volt kapcsolatos, a Nyilvántartó panaszként vette nyilvántartásba, és eljárás végett a TT-nek továbbította.

 

A Panaszos az ingyenesen letölthetõ on-line cégkivonattal arra hivatkozott, hogy az igénylõlapon szereplõ aláírás nem a képviseletre jogosult személytõl származik, ugyanis szerinte a korábbi ügyvezetõ az igénylés idõpontjában már nem volt képviseletre jogosult.

 

A Panaszra az Igénylõ jogi képviselõje útján terjesztett elõ érdemi védekezést. Az érdemi védekezésben a jogi képviselõ a Panaszos panasztételi jogosultságát vitatta, idézve a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) 9.1 pontját, amely szerint csak az terjeszthet elõ panaszt, akinek „jogos érdeke” fûzõdik annak megállapításához, hogy a feltételes használatba adott név a DRSZ-be ütközik. Mindezekre tekintettel a panasz érdemi vizsgálat nélküli elutasítását kérte, de egyben megjegyezte, hogy az igénylés dátumát tekintve álláspontja szerint az eljáró képviselõ teljes mértékben jogosult volt a képviseletre.

 

A TT egyetértett az Igénylõvel abban, hogy a panasz érdemi vizsgálatát megelõzõen arról kell elvi jelleggel dönteni, hogy a DRSZ eljárási szabályai alapján lehetséges-e harmadik személynek a képviseleti jog szabálytalanságára hivatkozással panaszt tenni.

 

A DRSZ 1.2.2 pontja rendelkezik az Igénylõlapról az alábbiak szerint (kiemelés a TT-tõl):

„1.2.2.1 Az igénylés érvényességének elõfeltétele, hogy a domain-igénylõ az Igénylõlapon a valóságnak megfelelõen, formailag és tartalmilag helyesen az összes kötelezõ adatot megadja, továbbá az adatokat és a nyilatkozatokat az Igénylõlapon aláírásával hitelesítse.

1.2.2.2 Az Igénylõlapot magánszemély domain-igénylõ esetén saját kezûleg, vagy közokiratban vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban meghatalmazott képviselõje a meghatalmazás egyidejû csatolásával, kiskorú domain-igénylõ esetén törvényes képviselõjének, szervezet esetén az igazolt képviselõnek saját kezûleg, a képviseleti jogának igazolására szolgáló okiratok egyidejû csatolásával kell aláírnia és eredetiben vagy telefaxon kell a Regisztrátorhoz eljuttatnia. […]

1.2.2.6 Az Igénylõlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az internetes regisztrációs szokásoknak megfelelõen nyilvánosan kezelnek, és bárki számára hozzáférhetõvé tesznek.…”.

A fenti rendelkezések összevetésébõl az állapítható meg, hogy az Igénylõlap nyilvános, továbbá, hogy az Igénylõlapon szereplõ információk hitelességéért és valóságnak megfeleléséért (az 1.2.2.1 pont szerinti körben) az Igénylõ maga felel, más esetekben (pl. nyilvántartás szabályossága) a regisztrátor.

 

A TT a fentieknek megfelelõen megállapítja, hogy helyesen járt el a regisztrátor és a nyilvántartó, amikor panaszként kezelte a nyilvános igénylõlapra érkezett kifogást, a nyilvántartás átláthatósága, különösen a szintén nyilvános cégiratokra hivatkozással ezt meg is kívánja. A TT megjegyzi, hogy a domain eljárás nyilvánosságának ez is célja, és számtalan olyan eset elképzelhetõ (például bûnmegelõzés, kárenyhítés), amikor épp a nyilvánosságnak köszönhetõen elõzhetõ meg valamely jogsértés.

 

A következõ lépésben a TT a panasz befogadhatóságát vizsgálta, azaz, hogy a Panaszosnak „jogos érdeke” fûzõdött-e annak az esetleges megállapításához, hogy a domain név delegálása a DRSZ rendelkezéseibe ütközne. A DRSZ szerint ugyanis nem „bárki” tehet panaszt, hanem kizárólag az, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.

 

A „jogos érdek” fogalmának számtalan értelmezése van a magyar jogban, legtöbbször olyan eljárásjogi legitimációt követel meg, hogy az eljárás indítója / panasszal élõ igazolni tudja az eljárásának az alapját. A TT hozzáteszi a jogos érdek fogalmának már kialakult gyakorlata van a Kúria értelmezésében, de számtalan bírói, szakmai értelmezés is elérhetõ. A TT figyelembe véve a domainregisztráció nyilvánosságát, transzparenciáját és azt, hogy alapszabályként a „first comes first served” elve uralkodik a domain regisztráció során, azaz bárki jogosult lehet egy domain névre mindaddig, amíg más érdekét nem sérti, a panaszok befogadhatósága körében is ezt tartja szem elõtt. Azaz a védjegyek, névkizárólagossághoz kötõdõ ügyek esetében a TT szigorúan értelmezi a jogos érdek fogalmát a panasz befogadhatósága körében, azaz: a jogos érdek fogalma alatt a jogszabályon alapuló, jog által védett érdeket kell érteni. Másképp fogalmazva, ezekben az ügyekben csak olyan személy jogosult panaszt tenni, aki legalább valószínûsítés szintjén igazolja, hogy a panasza elfogadása esetén jogosult lenne az igénylésre.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 9.1 pontja értelmében az, akinek jogos érdeke fûzõdik annak megállapításához, hogy a feltételesen használatba adott domain adott igénylõ részére történõ delegálása a Szabályzatba ütközik, az Alternatív Vitarendezõ Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti. Panaszos a kifogását, annak okát megjelölve bármely általa választott Regisztrátornál elõterjesztheti. Az Alternatív Vitarendezõ Fórum  keretén belül mûködõ Tanácsadó Testület Szervezeti és Eljárási Szabályzata 6.1.1 és 6.1.2 pontjai alapján a panaszt indokolva, az azt alátámasztó iratokkal együtt kell benyújtani. A TT az olyan leíró jellegû közszavak esetében, mint a tárgybani domain, a jogos érdek fogalmát a Kúria gyakorlatával összhangban tágan értelmezi, s vizsgálja, hogy a lehetséges panaszos valamely (az indokolásban megnevezett és az esetleges iratokkal igazolt) jogát vagy kötelezettségét a megtámadott igénylés érinti-e. A TT megállapítja, hogy jelen esetben a panaszos nem adott elõ olyan körülményt, amelybõl valószínûsíteni lehetne, hogy jogos érdekét érinti a delegálás, a beadványt ezért a TT érdemi vizsgálat nélkül elutasította, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy ahhoz, hogy a TT eljárása elinduljon, szükséges, hogy a panaszos legitimációval rendelkezzen az eljárás tekintetében, azaz legalább valószínûsítés szintjén fel tudja mutatni, hogy a panasza helybenhagyása esetén jogosult lenne a domain névre.

 

A TT megjegyzi, hogy külön vizsgálandó kérdés, hogy a panasz megalapozza-e a delegálás megtagadását. E tekintetben a DRSZ 6.1 pontja szintén külön szabályozást tartalmaz az elérhetõségi adatok pontatlansága esetére, ez azonban a jelen ügyben nem volt releváns.

 

A TT hangsúlyozza, hogy a névválasztás kérdése már a panasz érdemi vizsgálatának körébe és nem a befogadhatóság körébe tartozik. Elvi jelleggel a jelen ügy kapcsán megjegyzi azonban, hogy mivel a DRSZ a formai szabályokat is tartalmazza, nem látja indokát annak, hogy valamely delegálást formai okok miatt, már a névválasztás vizsgálata elõtt szabálytalannak találjon. Ennek is elõfeltétele azonban, hogy a panasz formai szempontból jogszerûen legyen benyújtva.

 

A TT a vonatkozó iratokat és az Igénylõ által csatolt bizonyítékokat áttekintve elfogadhatónak találta az Igénylõ által kifejtetteket, ezért az igénylés teljesítésének nem látja akadályát.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 01. 04.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.