Eseti állásfoglalások

A suzuki-bonto.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  15/2007. (VIII. 24.) sz. Állásfoglalása

a suzuki-bonto.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(737/2007. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 737/2007. számon bejelentett ügyet a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. augusztus 24-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Suzuki Bontó Autóalkatrész Kereskedelmi Bt. panaszos által a suzuki-bonto.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4. pontjában foglalt eljárás szerint nem teljesíthetõ. A domain a sorrendben elsõ igénylõ Bixerver Webhosting Kft. számára delegálandó.

 

Indokolás:

A Nyilvántartó a suzuki-bonto.hu domain vonatkozásában 2007. április 20-án három nem prioritásos igényt vett nyilvántartásba: ezek a nyilvántartásba vétel sorrendjében a Bixerver Webhosting Kft., egy magánszemély és a SuzuKing Kft. igénylései voltak.

A SuzuKing Kft. tulajdonosainak másik cége ezt követõen alapította meg a Suzuki Bontó Bt-t, „annak érdekében, hogy már meglévõ igényünket prioritásos igényre változtathassuk”. A létesítõ okirat kelte 2007. április 25., a cég bejegyzésének kelte 2007. május 8.  

A Nyilvántartó a Suzuki Bontó Bt. prioritásos igénylését nem teljesítette arra hivatkozással, hogy az igény prioritásos kezelésre nem jogosult, mert a cégbejegyzés dátuma, és ezzel összefüggésben a Domainregisztrációs Szabályzat szerinti jogosultság késõbbi dátumú, mint az azonos domain névre várakozó nem prioritásos igények nyilvántartásba vételi idõpontja, „így azokkal szemben ez az igény a sorrendiséget nem kerülheti meg”.

Ezt követõen kérte a panaszos a Tanácsadó Testület  eljárását. Álláspontja szerint „a társaság az elõtársasági szakaszban is jogképes, az iratok cégbíróságra történõ benyújtása után pedig gazdasági tevékenységet is folytathat”.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.3.2. pontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de késõbb nyilvántartásba vett igény teljesítése megelõzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelõzõ és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkezõ igény nyilvántartásba vételét követõ 14. nap végéig megtörtént.”

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a fentiek alapján megállapítható, hogy a Suzuki Bontó Bt. igénylése a Szabályzat 1.3.2. pontjának b) alpontjában foglalt követelménynek nem felel meg, mivel a prioritás alapja nem elõzi meg a sorrendben elsõ igénylõ igénylésének nyilvántartásba vételét. Ez még abban az esetben sem lenne így, ha a prioritás alapjához rendelt idõpont a létesítõ okirat kelte volna, nem a cégbejegyzés idõpontja; a Testület azonban már 1/2000. (IV. 5.) Elvi Állásfoglalásában kimondta, hogy „prioritásos igényt csak már ténylegesen bejegyzett cégnévre lehet alapozni”, és a hatályos Szabályzat 1.4.1 a) pontját a 2006. évi IV. törvény szabályozását is tekintetbe véve továbbra is így értelmezi.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. augusztus 24.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.