Eseti állásfoglalások

A startüzlet.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület   08/2009. (III. 20.) sz. Állásfoglalása

A startüzlet.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(788/2008. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 788/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. március 20-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A domain név a KontorNET Bt. részére delegálandó.

 

 

Indokolás:

 

A startüzlet.hu domain név iránt a KontorNET Bt. 2009. január 9. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Sanoma Budapest Zrt (a továbbiakban: Sanoma), Szabó György vezérigazgató útján élt panasszal, és az igény jogellenességére illetõleg megtévesztõ voltára tekintettel kérte az igény teljesíthetetlenségének, illetve a Sanoma domain névre vonatkozó regisztrációs igénye teljesíthetõségének megállapítását.

 

Kifogásában a Sanoma elõadta, hogy 2000. júliusa óta üzemelteti és mûködteti a Startlap néven ismert, interneten elérhetõ lapcsaládot. A Startlap.hu navigációs portál, tematikus linkgyûjtemény-rendszer saját keresõvel, fórummal és apróhirdetési szolgáltatással. A Sanoma ezen felül 2001-ben elindította a Lap.hu mozgalmat is, amelynek keretében a Lap.hu domain név alá regisztrált tetszõleges aldomain (pl. xy.lap.hu) alatt bárki indíthat egy adott témához kapcsolódó linkgyûjteményt. A fentiek folytán mind a Startlap, mind a lap.hu megjelölések az Internetes felhasználók között széles körben ismertté váltak.

 

A Startlap és a Lap.hu családba tartozó oldalak tekintetében az oldalakhoz és az oldalak elnevezéséhez fûzõdõ valamennyi szellemi alkotáshoz és iparjogvédelmi joghoz fûzõdõ jog kizárólagosan a Sanoma-t illeti meg. A Sanoma a Lap.hu mozgalom elindítása óta jelentõs mennyiségû anyagi és emberi erõforrást fordított a Startlap brand építésére, minek következtében a lap.hu végzõdésû domain neveket az Internetes látogatók nagy része a Sanoma szolgáltatásaival azonosítja.

 

A Sanoma (illetve annak jogelõdje), a Startlap megnevezésre 165 499 lajstromszámon védjegyoltalmat is szerzett.

 

A Sanoma álláspontja szerint a KontorNET Bt. domain névre benyújtott igénye, illetve az igény teljesítése az alábbiakban kifejtettek folytán

 

a./ sérti, illetve sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról a 1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.) 2. §-ában megfogalmazott általános érvényû, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalmat, azaz tisztességtelen piaci magatartást valósít, valósítana meg, mivel a Tpvt. 2-§-ában foglalt generálklauzula tiltja az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõ, megtévesztõ névválasztást, illetve névhasználatot akkor is, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztetõ jellegû, azaz a jogsérelemre csak lehetõséget teremt.

 

Következésképpen, mivel a domain regisztrációjával és az azt követõ használattal vélhetõleg a KontorNET Bt. is piaci tevékenységet folytatna, ez olyan megjelölés (startüzlet.hu) használata esetén, ami összetéveszthetõ a köztudatban egyértelmûen a Sanoma által folytatott
Internetes szolgáltatásokhoz kötõdõ startlap.hu domain névvel és szolgáltatással, sérelmes lenne a Sanoma jogaira és jogos érdekeire.

 

b./ különös tekintettel arra, hogy a Startlap és a lap.hu a magyar Internetes piacon a legismertebb, és évek óta jelen lévõ márkanevek, a domain regisztrációja ezen felül sérti, illetve sértené a Tpvt. 6.§-át is, amelynek értelmében tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, illetve olyan megjelölést használni, amelyrõl – akárcsak asszociáció útján is – a versenytársat, vagy annak szolgáltatását (jelen esetben a Sanoma startlap.hu domain név alatt elérhetõ oldalát) szokták felismerni;

 

c./ sérti, illetve sértené a Sanoma-t a „Startlap’ védjegyre tekintettel megilletõ védjegyoltalomból eredõ kizárólagos jogait, és védjegybitorlást valósít, illetve valósítana meg, mivel a domaint a fogyasztók az „Startlap’ védjeggyel összetéveszthetik a domain és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága miatt. Ezen felül a „Startlap’ olyan jóhírnevet szerzett védjegy, amelyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a „Startlap’ védjegy megkülönböztetõ képességét és jóhírnevét, még abban az esetben is, ha a domaint a „Startlap’ védjegy áruosztályától különbözõ árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák. A fenti magatartások ellen a Sanoma a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12.§ (2) (b) és (c) pontjai alapján jogosult fellépni és azt megakadályozni;

 

d./ megtévesztõ, illetve megtévesztést eredményezne, tekintettel arra, hogy az Internet használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a domain és annak mögöttes jelentéstartalma egymással közvetlen összefüggésbe hozható, vagyis a domain alatt a Sanoma Internetes tevékenységével, a Startlap lapcsaládhoz kapcsolatos információk, vagy a Sanoma által üzemeltetett startlap.hu oldal találhatóak.

 

A fentieket összefoglalva, A KontorNET Bt. domain nevekre vonatkozó igénye jogellenes és megtévesztõ, ami ellentétben áll a Domain Regisztrációs Szabályzat {Szabályzat) 2.2.2 pontjával, amely szerint

Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy!

c) megtévesztõ. ‘

 

A panaszos beadványához csatolta a Magyar Szabadalmi Hivatal „STARTLAP” szóvédjegyre vonatkozó bejegyzõ lenyomatát.

 

 

A panaszolt KontorNET Bt. nevében Kontor Ádám ügyvezetõ tett, az alábbi hat indokot tartalmazó észrevételt a panaszra, egyben a startüzlet.hu domain iránti igényüket fenntartotta.

 

1. indok: Egy-egy szó kisajátítása, függetlenül a szereplõ gazdasági erõviszonyától és a piaci pozíciójától nem kívánt jelenség az interneten. A start karakterlánc .hu domain térbeli kisajátítása a szabad piaci verseny korlátozására irányulhat. A Tanácsadó Testület (TT) 5/2004. sz. állásfoglalása a T-.hu ügyben hozott határozattal egyértelmûen deklarálja ‘magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetõvé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni.”

 

2. indok: A KontorNET Bt. 2008 decemberében bejegyezte a startuzlet.hu domaint ékezet nélküli változatban, ezért igényt tart a domain név ékezetes változatára is.

 

3. indok: KontorNET Bt. álláspontja szerint a rendkívül magas karakter szám különbség miatt a „startüzlet’ és a „startlap’ között nincs olyan fokú hasonlóság, amely felvethetné a Tpvt. 6,§-ban foglaltak alkalmazását.

 

Részletezés

Start: 4 karakter

Üzlet: 5 karakter

Lap: 3 karakter

 

A közös és a különbözõ szavak karakter számának összege: 12 karakter, a 12 karakterbõl 4 karakter egyezik meg, 8 különbözik, azaz dupla mennyiségû karakter tér el, mint amennyi megegyezik. A karakterek ilyen nagyságrendû eltérése szerint a „startüzlet’ és a „startlap’ között nincs olyan fokú hasonlóság, amely felvethetné a Tpv 6.§-ban foglaltak alkalmazását.

 

4. indok: „startüzlet’ és a „startlap’ egymástól eltérõ szolgáltatásokat kínál a felhasználói számára. A „startüzlet’ az online vállalkozásba kezdõknek szóló megoldás csomag, amely egyben biztosit minden olyan technikai hátteret és szolgáltatást, amely a sikeres online vállalkozás eléréséhez, és kialakításához szükséges.

 

A „startlap’ egy tematikus linkgyûjtemény, weboldalak linkjeit tartalmazza, különbözõ témákba sorolva, A „startüzlet’ célcsoportja cégek, vállalkozások, míg a „startlap’ célcsoportja az általános felhasználók, akik egy adott témakör weboldalaira kíváncsiak.

 

5. indok: A Tpv.6.§-ban megfogalmazott versenyjogi névhasználati tilalom olyan névre vonatkozik, amelyrõl a „versenytársat, vagy annak áruját szokták felismerni’. A TT-nek korábban kiadott 03/2006. (11. 23) sz. egyedi állásfoglalása szerint a TT-nek nincs tudomása arról, hogy a „start’ elõtagú karakterlánccal rendelkezõ internetes tevékenység és a Sanoma Budapest Zrt, között, a kereskedelmi-gazdasági forgalomban, az elterjedtség és közismertség általánosabb fokát kifejezõ „szokták felismerni’ kifejezés közvetlenül összefüggésbe hozható lenne. Ennek hiányában pedig a startüzlet.hu domain a KontorNET Bt. részére történõ regisztrációja a Tpv. 6.§-ba ütközõnek nem minõsül.

 

6* indok: A start karakterlánccal több száz .hu TLD alatti webcím kezdõdik, ezeknek döntõ hányada nem hozható kapcsolatba a Sanoma Budapest Zrt-vel.

 

A hazai internetes közösség nem szokott hozzá, hogy a start tagú szolgáltatásokat a Sanoma Zrt, szolgáltatásaival azonosítsa. Ezt igazolja néhány példa:

 

startingatlan.hu

startauto.hu

startturist.hu

startautorallye.hu

startportal.hu

startgarancia.hu

startjunior.hu

startrehab.hu

startconto.hu

startvideo.hu

startmk.hu

startuveges.hu

startmodels.hu

startautosiskola,hu

 

stb címek egyikén sem a Sanoma Budapest Zrt, szolgáltatása található. Ezek egyértelmûen alátámasztják, hogy megtévesztõ jelleggel nem bír a start tag, Sanoma Budapest Zrt, által említett használata.

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során azt vizsgálta, van-e akadálya a KontorNET Bt. által benyújtott domain név-igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

 

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

 

A Tanácsadó Testület a jogellenesség körében elsõdlegesen azt a kérdést vizsgálta, hogy menyiben sértené a delegálás a Sanoma Budapest Zrt védjegyjogosultságát.

 

A Vt. 12. § (2) bek. szerint kizárólagos használati joga alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a „STARTÜZLET” megjelölés az adott kontextusban, karaktersorozatként, az átlagos felhasználó számára nem téveszthetõ össze a „STARTLAP” megjelöléssel. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint továbbá a ’START” megjelölés (tag), a köztudatban és az üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott szó, ennélfogva annak használata nem illethet kizárólag egy jogosultat.

 

Tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület tehát megállapította, hogy a domain név, igénylõ általi használatba vétele a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján fennálló kizárólagos jogokat önmagában nem sérti.

 

 

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogás alapján vizsgálta továbbá, hogy az igénylés sértheti-e a Tpvt. 2. illetve 6. §-ban foglaltakat, illetõleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztõ helyzetet? A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen folytatni: e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik.

 

A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni.

 

A domain-név választása konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntõen a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

 

A TT álláspontja szerint – egyetértve az igénylõ indokaival – a tárgybeli domain kapcsán, a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg sem az azonosság, sem az összetéveszthetõség lehetõsége, sem a felek, sem szolgáltatásaik sem az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek vonatkozásában, és a rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhetõ.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztõnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhetõ, hogy a domain név delegálása és annak az igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. március 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.