Eseti állásfoglalások

A sportrafel.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 03/2017. (IV. 24.)
sz. Állásfoglalása

 

A sportrafel.hu domain
név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1017/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó
Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület
megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes
„igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A sportrafel.hu domain
név az igénylõ részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A
sportrafel.hu
domain név delegálását a Tízpróba Magyarország Kft. („Panaszolt”) kérte
2017. március 9. napján, amely ellen a Sportra Fel Nonprofit Kft. („Panaszos”
nyújtott be kifogást, melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó
Testülettõl, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Panaszos törvényes képviselõje
útján kifejtette, hogy 2017. 01. 18-án jegyezték be a társaságát
sportegyesületként. Kiemelte, hogy az alapításkor a domain nevet is ellenõrizték,
és abban a pillanatban a név szabad volt. A Panaszolt március 9. napján igényelte
a domain nevet, amely idõpontban a Panaszos társasága már szerepelt a bírósági
nyilvántartásban. Kifejtette még a Panaszolt, hogy számára az internetes
jelenlét elengedhetetlen és „prioritásos eljárásban” kívánja elindítani a név
igénylését.


A Panaszolt elküldte észrevételeit a panaszra. Elõadta, hogy a
„sportrafel” kifejezést õ is használja az ábrájában, a kifejezés nem áll
védjegyoltalom alatt.

 

A TT többször
vizsgálta a névkizárólagosság kérdését, és más ügyekben is kifejtette, hogy a
társaságok neve nem jelenti azt, hogy a közszavak ne lehetnének domain névként
választhatók. Jelen esetben a panaszos védett neve egy teljesen közhasználatban
álló mondat (Sportra fel), így önmagában az, hogy a panaszosnak ez a cégneve,
nem alapozza meg a panaszos számára, hogy kisajátítsa a .hu TLD tartományban
ezt a kifejezést.

 

A panaszolt
helyesen hivatkozott a „first comes forst served” általános elvére. A TT figyelembe
vette azt is, hogy a Panaszos által elõadott érvelés, miszerint számára
elengedhetetlen az internetes megjelenés, azért nem fogadható el, mert a
Panaszosnak nem vész el ez a lehetõsége a domain név delegálással, hiszen akár
más tartományban, akár módosított formában használhatja ezt a nevet, továbbá
bármilyen más szabad domain nevet választhat. Az az érvelés továbbá, hogy a
Panaszos azért választotta ezt a nevet, mert a névválasztáskor szabad volt a
domain, azért nem fogadható el, mert a Panaszos már a társasága megalapítása elõtt
is kérhette volna a domain név delegálását.

 

Fentiekre
tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy
megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain
nevek delegálását akadályozná. Az igénylés nem ütközik sem a
Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a, sem a 2.2.2.c. pontjába, ezért a sportrafel.hu
domain név delegálását a Panaszolt javára teljesíthetõnek látta.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. április
24.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.