Eseti állásfoglalások

A spartai.hu és spartaivitamin.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Alternatív Vitarendezõ
Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 15/2013 (IX. 16.) sz. Állásfoglalása

 

A spartai.hu és spartaivitamin.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(945/2013. sz., valamint 946/2013. sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 945/2013. és 946/2013. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A spartai.hu, valamint a spartaivitamin.hu domain nevek a Media BOOM Kft. javára delegálhatók.

 

 

Indokolás

 

A spartai.hu és spartaivitamin.hu domain nevet a Media BOOM Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2013. augusztus 24-én. Az igény ellen a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselõje útján, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjának megsértésére, amely szerint a domain-igénylõ a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogát stb.) ne sértse. Továbbá elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. Panaszos a jogellenességgel kapcsolatban hivatkozott a 565539 lajstromszámú nemzetközi ábrás védjegyre, melyhez hasonló domain használatával a Panaszolt védjegybitorlást követne el. Panaszos utalt arra, hogy „SPAR” megjelölés világszerte, így Magyarországon is jó hírnévnek örvend. Panaszos álláspontja szerint a fentiekre való tekintettel a spartai.hu/spartaivitamin.hu domain név Panaszolt általi használata megtévesztõ, mivel asszociációs úton a fogyasztók a spartai.hu/spartaivitamin.hu domaint a SPAR áruházláncaival, annak termékeivel és szolgáltatásaival hoznák összefüggésbe, holott a Panaszos és Panaszolt vállalkozásai közt gazdasági, kereskedelmi kapcsolat nem áll fenn. Panaszos a védjegyoltalom mellett a ‘SPAR’ kereskedelmi névvel fennálló kapcsolatra is hivatkozott.

 

Panaszos kérte a Domainregisztrációs Szabályzat alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy Panaszos alaptalanul hivatkozik a ‘SPAR’ 565539 lajstromszámú nemzetközi védjegyre, mivel annak jogosultja nem a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., hanem a SPAR International B.V. . Ezen az alapon kiemelte azt is, hogy a Panaszos által hivatkozott jogellenesség (jelen esetben védjegybitorlás) ellen is csak a védjegy jogosultja léphet fel. A megtévesztõ domainnév-választással kapcsolatban Panaszolt nyilatkozott, hogy a cége étrendi kiegészítõk, illetve vitamin termékek forgalmazásával, és elsõsorban internetes kereskedelmével kíván foglalkozni, így az õ, valamint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. termékei és szolgáltatásai tekintetében nem áll fenn megtévesztési lehetõség a fogyasztók irányában. Panaszolt elemezte a ‘SPAR’, valamint a ‘spartai’ és ‘spartaivitamin’ megjelölések közötti konceptuális különbségeket, amelyek szintén a megtéveszthetõség ellenében hatnak. Panaszolt kérte a panasz elutasítását, és a spartai.hu, valamint spartaivitamin.hu domain nevek részére történõ delegálását.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során – elõkérdések tisztázása után – a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta. A testület a spartai.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását nem találta jogellenesnek vagy megtévesztõnek.

 

Elõkérdésként Panaszos kifogástételi jogosultságát vizsgálta a TT. A 565539 lajstromszámú nemzetközi ábrás védjegy  jogosultja a SPAR International B.V., így a védjegy jogellenes használatával kapcsolatban is kizárólag e jogi személy jogosult fellépni. A Tanácsadó Testület a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kifogástételi jogosultságát azonban a ‘SPAR’ kereskedelmi névre tekintettel, a Domainregisztrációs Szabályzat 9.1. pontja alapján elfogadta, mivel úgy vélte, hogy e név tekintetében a jogos érdek fennáll.

 

A Tanácsadó Testület (TT) ezek után a ‘SPAR’ megjelölést hasonlította össze a ‘spartai’, valamint a ‘spartaivitamin’ megjelölésekkel. Ennek során megállapította, hogy a Panaszos és Panaszolt által alkalmazott megjelölések megtévesztõ, összetéveszthetõ volta nem áll fenn az alábbiak szerint. A ‘SPAR’ szó, bár elsõ négy karakterében is megegyezik a ‘spartai’, valamint a ‘spartaivitamin’ szavakkal, olyan módon, hogy a „spar” nem elõtag, hanem önálló másik szó része (spártai). Másképp fogalmazva, a „spártai” kifejezés elsõ négy betûje megegyezik a spar szóösszetétellel, azonban nyilvánvalóan semmilyen összefüggés nincs a spártai melléknév és a spar fantázianév között. A TT úgy véli, hogy a megjelölések konceptuális vizsgálata után is kizárható az összetéveszthetõség. A ‘SPAR’ szó a német ‘sparen’ szóból származik, amely spórolást, takarékosságot jelent, így összekapcsolható a SPAR áruházlánc által képviselt arculattal, amely a mindennapi bevásárlás költséghatékonyságát hangsúlyozza. Ezzel szemben a ‘spartai’/’spártai’ kifejezés az ókori görög városállam lakóinak magyar nyelvû megjelölése.

 

A panaszos semmivel nem támasztotta alá, hogy fennállna az összetévesztés valószínûsége. A TT azt is megjegyzi, hogy a Spar sajátmárkás termékei kizárólag a spar üzletláncokban kaphatók, így a fogyasztók megtévesztésének valószínûsége teljesen kizárt. Az elõzõekben összefoglalt tényezõk – a TT véleménye szerint – nem vezetnek jogellenességre. A TT véleménye szerint a védjegybitorlás elemzése is hasonló következtetést vont volna maga után. A fentiek alapján a Panaszolt eljárása a domainnév-választás során nem ütközik a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. és 2.3.2. a) pontjában foglalt rendelkezésekbe.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott spartai.hu, valamint spartaivitamin.hu domain név részére delegálásra kerülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 09. 16.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

  

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.