Eseti állásfoglalások

A spaghetteria.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége (507/2000. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 56/2001. (VII.18.)
Állásfoglalása

A spaghetteria.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége (507/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 507/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A spaghetteria.hu domain kizárólag abban az
esetben delegálható a Bestfoods Magyarország Kft. számára, amennyiben az
bemutatja a védjegyjogosult Société des Produits Nestlé SA
nyilatkozatát, amely szerint az a megjelölésnek az igénylõ által
domainként történõ igényléséhez hozzájárul.

Indokolás:

Az 507/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a
Bestfoods Magyarország Kft. spaghetteria domain vonatkozásában
benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérésre a Tanácsadó
Testület elé. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján
felkérte Igénylõ regisztrátorát, a Kibernet Kft-t arra, hogy a TT
eljárásról az igénylõt tájékoztassa, s amennyiben az véleményezni
kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó
dokumentumokkal, akkor ezeket is küldje meg. Vélemény ill. kapcsolódó
dokumentumok megküldésére a rendelkezésre álló határidõn belül nem
került sor.

 

A SPAGHETTERIA megjelölés a Société des Produits
Nestlé SA (CH) MSZH által lajstromozott védjegye (lajstromszám:
150297, képviselõ: Nestlé Hungária Kft.), árujegyzékében a nizzai
osztályozás szerinti 29. és 30. osztályba tartozó áruk –
élelmiszer-készítmények és -alapanyagok – széles köre tartozik.

A cégnyilvántartás szerint az igénylõ Bestfoods
Magyarország Kft. fõtevékenysége máshova nem sorolt élelmiszerek
gyártása, további tevékenységi körei pl. a hús- és baromfihúskészítmény
gyártása, a halfeldolgozás, a fûszer, ételízesítõ gyártása, az
élelmiszer kiskereskedelem ill. az egyéb élelmiszer nagykereskedelem. A
TT álláspontja szerint a domain igényléséhez a körülmények alapján
nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való
használatára irányuló szándék. Amennyiben ez a fenti tevékenységi körök
– köztük a Bestfoods Magyarország Kft. fõtevékenysége – keretében
történik, akkor sérül a védjegyjogosultnak az a joga, hogy az
árujegyzékben meghatározott vagy ahhoz hasonló árukkal,
szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegyet kizárólagosan
használhatja.

A TT nincs abban a helyzetben, hogy vizsgálja a
Bestfoods Magyarország Kft. és a Nestlé SA ill. annak magyarországi
vállalkozásai közötti viszonyt. Amennyiben ezek a vállalkozások
versenytársak, az igénylés sértheti a tisztességtelen piaci magatartás
és a verseny korlátozásáról szóló 1996. évi LVII. tv.-ben foglalt
‘üzleti tisztesség’ követelményét is.

A TT álláspontja szerint – amennyiben a
védjegyjogosult nem járult hozzá a megjelölés domainnévként történõ
használatához – az igénylés következtében gyaníthatóan jogellenes
helyzet állna elõ. A domain kizárólag akkor delegálható a Bestfoods
Magyarország Kft. számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Société des
Produits Nestlé SA nyilatkozatát, amely szerint az a megjelölésnek a
Bestfoods Magyarország Kft. által domainként történõ igényléséhez
hozzájárul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.