Eseti állásfoglalások

A solaris.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége (348/2000. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 68/2001.
(VIII. 8.) Állásfoglalása

A solaris.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége (348/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
348/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglaláskérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i ülésén
4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, ellenszavazat nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A solaris.hu domain a rendelkezésre
álló adatok szerint nem delegálható a Budai
Sólyom Szervezõ, Kiadó és Kereskedelmi Bt.
számára.

Indokolás:

A 348/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó a Budai Sólyom Szervezõ, Kiadó
és Kereskedelmi Bt. által a solaris domain
vonatkozásában benyújtott igényt
terjesztette állásfoglaláskérésre a
Tanácsadó Testület elé. 2000. augusztus
21-én kelt levelében a TT titkársága
útján felkérte Igénylõ
regisztrátorát, az Integrity Kft-t arra, hogy a TT
eljárásról az igénylõt
tájékoztassa, s amennyiben az véleményezni
kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a
véleményét alátámasztó
dokumentumokkal, akkor ezeket is küldje meg. Az Integrity Kft.
2000. szeptember 4-én kelt levelében úgy
nyilatkozott, hogy ‘nincs ilyen közismert kereskedelmi név
vagy védjegy’, megjegyezte, hogy ‘a
védjegyjogosultság nem terjed ki a doménnevek
kizárólagos használatára’, s kifejtette,
hogy ‘a védjegytulajdonos védjegyének
doménnévként való használatára
akkor jogosult, ha a nevet Nyilvántartó bejegyzi
számára, domén nevek kizárólagos
jegyzésére az önkormányzatoknak saját
településük nevére vonatkozóan vagy
állami képviseletnek országnevekre
vonatkozóan van – mást a szabályzat nem ismer’. Az
Integrity Kft. vagy az igénylõ nem nyilatkozott
névhasználati jogosultságról ill. ilyeneket
nem igazolt.

 

A SOLARIS megjelölés eltérõ
árujegyzékekkel az NM Agro Magyarország Kft, a Sun
Microsystems, Inc., a Syva Company ill. Szabó Györgyi MSZH
által lajstromozott védjegye. A védjegyek
árujegyzékeibe többek között
növényvédõ szerek, reagensek,
számítógépprogramok és egyéb
szoftver termékek, szállítás és
raktározás tartoznak.

A TT álláspontja szerint – mivel az
igénylést egy állítólagosan
létezõ gazdasági társaság nyújtotta
be – a domain igényléséhez a
körülmények alapján nyilvánvalóan
társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára
irányuló szándék. Amennyiben ez a fenti
védjegyek árujegyzékében felsorolt
árukkal, szolgáltatásokkal megegyezõ vagy azokhoz
hasonló árukkal, szolgáltatásokkal
kapcsolatban történik, akkor sérül a
védjegyjogosultnak az a joga, hogy az árujegyzékben
meghatározott vagy ahhoz hasonló árukkal,
szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegyet
kizárólagosan használhatja.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás szerint ‘a Regisztrátor
kizárólag abban az esetben köteles a
prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára
a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl
a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az
sérti az MSZH által lajstromozott védjegy
jogosultjának a jogait, ha a domain
igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándék’. Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort
szerzõdéskötési kötelezettség nem
terheli, a jelen ügy során irányadó
Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján
nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain
delegálását abban az esetben is, ha a domain
jelentéstartalma és/vagy használata
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet
eredményezne – ez jelenti a polgári jog által
megkívánt adott helyzetben elvárható
magatartást.

Az MSZH által – annak online adatbázisa
alapján ellenõrizhetõen – lajstromozott védjegyek
igénylése során gyanítható, hogy az
igénylés helyzete jogellenes/megtévesztõ helyzetet
eredményez – épp e gyanú
eloszlatására lett volna lehetõsége az
Igénylõknek a TT Titkárságának
levelére küldött válaszában. Amennyiben a
domaint gazdasági tevékenység keretein
kívül ill. a belföldön nem
jóhírnevet élvezõ védjegy esetén az
árujegyzékben nem szereplõ árukkal kapcsolatos
gazdasági tevékenység körében
használják, akkor a domain használata nem
feltétlenül ütközik a védjegyjog
szabályaiba. A Regisztrátortól azonban
elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott
védjegy igénylésekor meggyõzõdjék a
használat ezen kereteirõl, ill. az Igénylõtõl, hogy
felhívásra nyilatkozzék azokról a
Nyilvántartó számára. Jelen esetben azonban
az ilyen tartalmú nyilatkozatot az érintettek
elmulasztották, így a TT álláspontja szerint
a domain delegálása a Budai Sólyom Bt-nek
gyaníthatóan jogellenes helyzetet eredményezne.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.