Eseti állásfoglalások

A shoppingexpress.hu és a shoppingexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  14/2010. (IX. 9.) sz. Állásfoglalása

A shoppingexpress.hu és a shoppingexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(829/2009. sz. ill. 830/2009. sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 829/2010. számon és 830/2010. sz. alatt bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. szeptember 9-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A shoppingexpress.hu és a shoppingexpressz.hu domain nevek a Kézalól Kft. részére delegálhatók.

 

Indokolás:

A Kézalól Kft. (Budapest, Völgy u. 19/a 1021) 2010. június 3.-án – az Infotechna Kft.-nél, mint Regisztrátornál nem prioritásos jellegû igényt nyújtott be a shoppingexpress.hu és a shoppingexpressz.hu domain nevek vonatkozásában. Az igénylések ellen – igazolt jogi képviselõje, dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda útján – az Express Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Panaszos) 2010. június 6. napján terjesztett elõ kifogást, melyekben – azonos jogi érvelést alkalmazva – az igénylések elutasítását kérte.

A kifogásban  Panaszos elõadta, hogy az Expressz Magyarország Zrt. több, mint húsz éve adja ki az Expressz lapokat, végez – elektronikus felületen is – ehhez kapcsolódó hirdetési tevékenységet. Az Expressznek „különösen nagy érdeke” fûzõdik ahhoz, hogy az „általa publikált nyomtatott és elektronikus hirdetési lapok” által képviselt minõséget jelzõ, „számottevõ munkaerõ- és anyagi befektetéssel a hirdetési piacon megszerzett jó hírnevét, valamint olvasói és hirdetõi bázisát az általa szokásosan alkalmazott elnevezés és megjelölés védelmével megõrizze”. Az Expressz hirdetési termékeit mindenkor az „Expressz”, vagy az azt tartalmazó szó megjelöléssel hozza forgalomba, tetté ismertté és reklámozta. Az Expressz szóvédjegy vonatkozásában Panaszos (166.680. sz. alatt lajstromozott) védjegyoltalommal rendelkezik.

Panaszos álláspontja szerint az igénylések teljesítése elsõsorban – az elnevezések összetéveszthetõsége miatt – A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vtv.) 12. § szerint a védjegyjogosultat megilletõ kizárólagos használati joggal ütközne. A védjegyoltalom alatt álló megjelölés használatára harmadik személyek részérõl csak az Expressz engedélyével kerülhetne sor, ilyen engedélyt azonban Panaszos a Kézalól Kft.-nek (a továbbiakban: Igénylõ) nem adott. A shoppingexpress.hu ill. a shoppingexpressz.hu – a Igénylõ részére történõ használatba adása megtévesztõ is lenne. A két kifejezés eltérõsége nem alkalmas az Expressz termékeitõl, szolgáltatásaitól való megkülönböztetésre, így „a fogyasztók a kifogásolt domainról az Expressz védjegyoltalmát képezõ domainekre asszociálnak”.  A névhasználat jogellenes, s így a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a és c. pontja szerinti tilalomba ütközõ lenne. Mindezekre tekintettel kérte az igénylések elutasítását.

A shoppingexpress.hu domain név tárgyában elõterjesztett kifogás 829/2010, a shoppingexpressz.hu domain név tárgyában elõterjesztett kifogás 830/2010. sz. alatt került a tanácsadó Testület elé.

A TT regisztrátora útján tájékoztatta tárgybeli domain nevek igénylõjét (a továbbiakban: Panaszolt) az elõterjesztett kifogásokról. A Kézalól Kft. törvényes képviselõje, Kovalik György ügyvezetõ igazgató által 2010. június 16-án benyújtott véleményében mindkét domain név vonatkozásában fenntartotta igénylését. Elõadta, hogy a Kézalól Kft. ruházati termékek forgalmazásával foglalkozó vállalkozás, mely a megrendelt termékeket rövid (express) határidõn belül saját jármûveivel szállítja a megrendelõ címére. A szolgáltatás eme „expressz” jellegének hangsúlyozása a cég arculatának részét képezi: autóikon, reklámanyagaikon, weboldalukon a „shoppingexpress … shoppingoljon otthon” szlogent általánosan használják. A www.kezalol.hu honlapon shoppingexpress megjelölést már régebben használják. Véleményük szerint „ebben az esetben az express szó semmilyen esetben sem hozható összefüggésbe a panaszos céggel”. Minderre tekintettel Panaszolt a TT-tõl a domainregisztráció lehetõvé tételét kérte.

A viszontválasz lehetõségével élve Panaszos 2010. július 1.-én elõterjesztett beadványában továbbra is fenntartotta a kifogását. Álláspontja szerint az, hogy Igénylõ tevékenységi köréhez a shoppingexpress kifejezés (reklámjaiban is történõ) használata nem kapcsolódik, a védjegyoltalmi kizárólagosságot élvezõ kifejezés használatát nem teszi lehetõvé. Ismételten kérte a két igénylés elutasítását.

A TT a két ügyben elõterjesztett kifogást összevontan kezelte s tárgyalta meg. A Tanácsadó Testület eljárása során vizsgálta, hogy a kifogásolt (az express ill. expressz kifejezést tartalmazó) domainek a Vt. 12. § (2) bek. b) pontja alapján olyan megjelölésnek minõsülnek-e, amelyek – a Panaszolt gazdasági tevékenysége körében történõ használatuk során – alkalmasak lehetnek arra, hogy azokat a domainek és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt a fogyasztók az „EXPRESSZ” védjeggyel összetévesszék.

A Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában, illetõleg számos egyedi állásfoglalásában foglalkozott azzal kérdéssel, hogy mennyiben valósulhat meg védjegyhasználat az interneten folytatott tevékenységgel. A cegesingatlanexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan – ugyancsak jelen ügy Panaszosa által – bejelentett kifogások tárgyában született 01/2010. (I. 15.) sz. Állásfoglalásában a TT kimondta, önmagában az „expressz” szóvédjegy nem jogosítja fel arra a Panaszost, hogy minden, a szóösszetételt tartalmazó kifejezés delegálását megakadályozza. A domain delegálhatósága szempontjából – esetenként egyedileg vizsgálandó – döntõ kérdés, hogy a Panaszos tematikusan nyújt-e olyan szolgáltatásokat az „expressz” kifejezéssel (utótaggal) bõvítve kereskedelmi névvé váltak és egyértelmûen a Panaszossal azonosíthatók. A TT a sexshopexpress.hu és sexshopexpressz.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett kifogások tárgyában hozott 21/2007. (X. 04.) sz. állásfoglalásában, illetõleg az ebexpress.hu és az ebexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett kifogások tárgyában hozott 27/2009. (XII. 14.) sz. állásfoglalásában foglaltakkal egyezõen jelen esetben is arra a következtetésre jutott, hogy az a szolgáltatás, amelyet Panaszolt gazdasági tevékenysége keretében nyújtani kíván (ruházati cikkek házhoz szállítással történõ árusítása), eltér azon tevékenységektõl, amelyek a Panaszos védjegyéhez tartozó árujegyzékben szerepelnek (16., 35., 36., 38., 41. és 42. áruosztály). Panaszos és Panaszolt gazdasági tevékenysége más fogyasztói kört céloz meg és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versengõ szolgáltatásokat foglal magában.

Mindezek alapján tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület – korábbi gyakorlatát megerõsítve – arra az álláspontra jutott, hogy a védjegyoltalmi kizárólagosság jelen esetben nem lehet az igénylések teljesíthetõségének akadálya. A TT a tevékenységi körök alapvetõen eltérõ jellege alapján a DRSZ. 2.2.2. bekezdés c) szerinti – a Panaszos által hivatkozott – megtévesztõ jelleget sem tartotta megállapíthatónak.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. szeptember 9.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.