Eseti állásfoglalások

A sciteconlineshop.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 12/2013 (VII. 11.) sz. Állásfoglalása

 

A sciteconlineshop.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(942/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A sciteconlineshop.hu domain a Kristóf 2003 Kft részére delegálható.

 

Indokolás

 

A sciteconlineshop.hu domain nevet Kristóf 2003 Kft igényelte 2013. június 7-én („Igénylõ”). Az igénylés ellen, meghatalmazott jogi képviselõje útján, a Scitec Ipari és Kereskedelmi Kft emelt határidõn belül panaszt („Panaszos”).

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy 2000.04.10. elsõbbséggel jogosultja a 169249 lajstromszámú, SCITEC NUTRITION ábrás nemzeti védjegynek, a 3., 5., 28., 29., 31., 32., 41., 42. osztályokba sorolt áruk és szolgáltatások tekintetében valamint 2011.12.23. elsõbbséggel jogosultja a 1114089 lajstromszámú, SCITEC NUTRITION ábrás nemzetközi védjegynek a 3., 5., 28., 29., 31., 32., 41., 42. és 44. osztályokba sorolt áruk és szolgáltatások tekintetében.

 

A hivatkozott védjegyek Magyarországon jóhírûnek tekinthetõk ugyanis a SCITEC NUTRITION védjegyek különféle étrend kiegészítõ termékek vonatkozásában évek óta ismertek és kedveltek Magyarországon.

 

A Panaszos jogosultja a www.scitec.hu weboldalnak amelyen a társasággal, termékeivel kapcsolatos információk találhatók, amely a Panaszos cég hírnevét és ismertségét is alátámasztja.

 

A Panaszos álláspontja szerint az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2 pontjába, illetve a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ba ütközik ezért jogellenes, mert sérti a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ panaszosi jogokat.

 

Véleménye szerint a domain összetéveszthetõ SCITEC NUTRITION védjegyével mivel a domain a védjegy domináns elsõ elemét a SCITEC szót tartalmazza, az ezt követõ, csak az értékesítés helyére és módjára vonatkozó, az összetéveszthetõség szempontjából nem releváns, leíró jellegû onlineshop kifejezés, illetve a .hu országkód a megkülönböztetésre nem alkalmas.

 

Az összetéveszthetõség alapján az átlagos fogyasztó arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név, illetve az ahhoz tartozó tartalom a SCITEC céghez, illetve annak tevékenységéhez kapcsolódik illetve, hogy az Igénylõ esetleg valamilyen szoros gazdasági kapcsolatban áll a SCITEC cégcsoporttal. Az igénylõ vélhetõen rosszhiszemûen kívánja kihasználni SCITEC NUTRITION védjegy étrend kiegészítõk körében fennálló ismertségét, és mivel az Igénylõ korlátolt felelõsségû társaság, a domain üzleti célú használata vélelmezhetõ, ami súlyosan sértené a védjegyjogosult védjegyoltalmi jogait és üzleti érdekeit.

 

A Panaszos a védjegy használatára az Igénylõnek engedélyt nem adott, a domain regisztrálásával az Igénylõ gyaníthatóan védjegybitorlást követne el, így a domain igénylése gyaníthatóan jogellenes és a DRSZ 2.2.2. a) pontjába ütközik.

 

Panaszos a fentieken túl hivatkozott a Tanácsadó Testület 7/2000. (V.31.) és 8/2000. (VIII.9.) Elvi Állásfoglalásaiban foglaltakra, valamint a Ptk. 75.§ (1) bekezdésére, amely a személyiségi jogok védelme kapcsán tiltja a jogtalan névhasználatot. Mivel a SCITEC kifejezés a Panaszos cégneve illetve kereskedelmi neve, a névhez való jog sérelme is gyaníthatóan megállapítható.

 

Az Igénylõ érdemi válaszában tagadta, hogy magatartása tisztességtelen és megtévesztõ lenne. Elõadta, hogy “ezeket a Scitec termékeket forgalmazza és csakis ezeket, kizárólagosan 16 éve”.

Névhasználata véleménye szerint nem megtévesztõ, hanem irányadó a fogyasztók számára. Úgy gondolja, hogy ezzel tisztességtelen piaci magatartást nem követ el, hanem tájékoztatja a vásárlókat arról, hogy a cég mivel foglalkozik.

 

Az Igénylõ által megbízott jogi képviselõ jelezte, hogy az Igénylõ 2008. óta használja a scitecshop.hu domain nevet, az eltelt 5 év alatt a használat jogszerûségét senki sem vonta kétségbe. A scitec nevet tartalmazó domaint az Igénylõ regisztráltatta be elõször Magyarországon, a domain név bevezetése rendkívüli költségekkel járt, megtartásához a Panaszosnak fontos gazdasági érdeke fûzõdik. Hivatkozott arra, hogy az interneten további 5 megtévesztésig hasonló domain található, amelyet a Panaszos nem kifogásol. Álláspontja szerint a domain, mint „elsõbbségi használót” a Kristóf 2003. Kft-t illeti meg.

 

Elõadta még, hogy a domain név felhasználásával a védjegyjogosult termékeinek forgalmazása történik a jogosult érdekében, annak hasznára és hozzájárulásával.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a felek elõadása és a nyilvánosan elérhetõ információk alapján döntött.

 

A megtévesztõ jellegre történõ panaszosi hivatkozás kapcsán a TT megállapítja, hogy a domain „sciteconlineshop” szövege illetve „SCITEC NUTRITION” ábrás védjegyek szövege határozottan megkülönböztethetõ, e szóösszetételek, a magyar nyelv sajátosságainak figyelembe vétele mellett össze nem téveszthetõk.

 

A tiltott névhasználat vonatkozásában a TT megjegyzi, hogy a tiltás a jogosulatlan név használatára vonatkozik, de a jelen esetben nem a Panaszos cégnevének illetve kereskedelmi nevének jogtalan használatáról, hanem egy árut megjelölõ kifejezés használatáról van szó.

 

Az Igénylõ nem a Panaszos cégnevét kívánja használni, hanem a névvel részben azonos nevû, nem vitatottan a Panaszos védjegyével jelezett termékek forgalmazása kapcsán potenciális vásárlóit, vevõkörét kívánja tájékoztatni arról, hogy õ milyen termékek értékesítésével foglalkozik.

 

Utal a TT itt arra is, hogy a Vt. 15. §-a szerint „védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja

………

b) az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minõségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, elõállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzõjére vonatkozó jelzést;

c) a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében.”

 

Egyetért a TT azzal, hogy a védjegyjogosultat megilleti védjegyének kizárólagos használata és jogainak védelme, de a védjeggyel kapcsolatos jogoknak vannak korlátai, így a védjegyes áruk forgalmazói tekintetében figyelemmel kell lenni az õ jogos érdekeikre is, hiszen a szigorú tiltás esetén értékesítési lehetõségeik ellehetetlenülnének.

 

E forgalmazói jogokra utal a védjegyjog kimerülése vonatkozásában a Vt. 16.§-a, mely szerint:

 

16. § (1) A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket õ hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben.

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a védjegyjogosultnak jogos érdeke fûzõdik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen akkor, ha az áru állagát, állapotát megváltoztatták, illetve károsították.

 

A TT az ügy elbírálása során a jogszabályhely szerinti szempontokat is értékelte.

 

Az ügyben megállapítható tényállás szerint az Igénylõ csak és kizárólagosan a Panaszos védjegyével védett, élelmiszer kiegészítõként forgalmazott termékeit értékesíti. Állítása szerint e tevékenyégét a Panaszos „hozzájárulásával” teszi, amit alátámaszt az a tényállási elem is, hogy az Igénylõ a „scitecshop.hu” weboldalon, öt éve ezen termékek árusításával foglakozik. A TT-nek nincs tudomása arról, hogy ez ellen, illetve a domain címében szereplõ „scitec” kifejezés ellen a Panaszos tiltakozott volna.

 

A TT elfogadta az Igénylõ azon állítását is, hogy az internetre való bevezetés számára költségeket jelentett és, hogy erre tekintettel is gazdasági érdeke fûzõdik e munkája kapcsán, a termék megjelölésére szolgáló „scitec” kifejezés használatához, ezzel kapcsolatban – a jogosult kifogásának hiányában – jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogokat.

 

A védjegyjogosult és a jogait esetlegesen korlátozó forgalmazói jogok összeütközése kapcsán a TT utal a vonatkozó szakirodalomban is teret kapott nézetre (lsd. Dr. László Áron Márk dr. Mezõ Barnabás : KELL A CÉGÉR! A FORGALMAZÓI VÉDJEGYHASZNÁLAT EGYES KÉRDÉSEI – http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/201302-pdf/02.pdf ) mely szerint bár az európai és magyar bírósági gyakorlat általában szigorúan ítél, és adott esetekben megállapítja a védjegybitorlást, mégis elképzelhetõ olyan eset, ahol a forgalmazó eredményesen korlátozhatja a védjegyjogok érvényesülését. Ennek feltételeit a hivatkozott szakcikk az alábbiak szerint határozza meg:

 

        “ha a védjegyjogosult termékeit jogszerûen forgalmazó viszonteladó az adott védjegyet magában foglaló doménnév alatt mûködõ honlapon a védjegyet ténylegesen használja áruk és szolgáltatások reklámozására, illetve forgalmazására (azaz az adott doménnevet pl. nem csak „parkoltatja”),

        ha a honlapon csak a védjegyjogosult termékeit forgalmazza (különösen nem forgalmazza a védjegyjogosult versenytársainak termékeit),

        ha a honlap pontosan leírja (pl. egy disclaimer segítségével) a forgalmazó kapcsolatát a védjegyjogosulttal, illetve

        ha a forgalmazó nem fosztja meg a védjegyjogosultat attól, hogy a védjegyét doménnévként használja (tehát a forgalmazó nem a védjeggyel azonos doménnevet regisztrálja).”

A TT egyetértve az itt idézett okfejtéssel az megállapított tényállás vonatkozásában a feltételeket az alábbiak szerint megvalósulni látja:

– az Igénylõ 16 éve forgalmaz Scitec termékeket, öt éve ezt a „scitecshop.hu” weboldal felhasználásával teszi, megjelölt célja a Scitec termékek ügy tárgyát képezõ domain alatti forgalmazása, tehát a tárgyi domain használata, ennek szándéka vélelmezhetõ,

– az Igénylõ állítása szerint kizárólag Scitec termékeket árusít,

– mivel a honlap még nem üzemel, disclaimer sem volt eddig felhelyezhetõ a honlapra,
de e feltétel teljesítésének akadályát a TT a jövõre nézve nem látja,

– a forgalmazó nem a védjeggyel azonos, hanem a termék nevét és az Igénylõ ezzel kapcsolatos tevékenységét megjelölõ kiegészítést tartalmazó domaint igényelt, a védjeggyel azonos domain megszerzésétõl a Panaszost nem zárta el.

 

Megjegyzi még a TT, hogy az Igénylõ – az általa elõadottak szerint – 5 éven át web lapja címében jogszerûen használta a sitecshop.hu domaint. Ezen használati idõszak alatt a Panaszos nem tett lépéseket a névhasználat ellen, amit a TT a lent kifejtettek szerint „belenyugvásként” vett figyelembe.

 

A TT úgy ítéli meg, hogy az Igénylõ, a Panaszos által védjegye domináns elemeként megjelölt a „scitec” jelzést, üzleti tevékenysége körében, a domain neve részeként öt éven át jogszerûen használta, ez a használat az üzleti tisztesség körülményeit nem sértette, piaczavaró hatása nem volt, valószínûleg emiatt sem került sor a Panaszos általi korábbi fellépésre. Ha a belenyugvás a fellépést egy védjegy ellen is kizárja, akkor a TT álláspontja szerint, a belenyugvás intézménye a domain igénylés területén, a kereskedelmi nevek vonatkozásában is releváns jogintézmény lehet, mely alapján a jogosult, a domain jelentõs ideig történõ használatának eltûrése esetén, utóbb már nem léphet fel a domain delegálása ellen, már csak azért sem mert ezzel jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogokat sértene.

 

Értékelve a Felek által elõadottakat és becsatolt iratokat a TT, a Panaszos által hivatkozott Vt 12.§ /2/ bek c) pontjában leírt feltételeket sem látja megvalósulni. E körben ugyanis a jogsértés megállapításának feltétele, hogy az Igénylõ a Panaszos engedélye nélkül, gazdasági tevékenysége körében használjon, alapos ok nélkül olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt.

 

Mivel az Igénylõ a Panaszos védjeggyel védett termékeit 16 éve forgalmazza a felek közötti gazdasági kapcsolat ténylegesen fennállt és fennáll, ez a kapcsolat és a védjegyjogosult gazdasági érdekeit sem sértõ, sõt azt segítõ forgalmazói tevékenység, az adott konkrét esetben indokolja a Panaszos védjegyjoga kimerülése feltételezését, bár ennek megállapítására a TT természetesen nem jogosult. A TT azonban csak a domain igénylés teljesítése esetén valószínûsíthetõ jogsérelmet vizsgálja, szorosan magára a delegálhatóságra koncentrálva. E körben, a megállapítható tényállás figyelembevételével a TT az ügy tárgyát képezõ domain igénylését nem tekintette alapos ok nélkülinek.

 

Ennek alapján a TT nem találta jogellenesnek illetve megtévesztõnek a domain névnek az Igénylõ részére történõ delegálását.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 07. 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.