Eseti állásfoglalások

A rockinfo.hu és a rock-info.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 16/2010. (XI. 11.) sz. Állásfoglalása

A rockinfo.hu és a rock-info.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(832/2010. és 833/2010. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 832/2010. illetve 833/2010. számon bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. november 11-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A domain nevek a M30 Média, Kommunikációs és Reklámügynökség Kft részére delegálandók.

 

 

Indokolás:

 

A rockinfo.hu és a rock-info.hu domain nevek iránt az M30 Média, Kommunikációs és Reklámügynökség Kft, 2010. 07. 21. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Rockinform Kft, élt panasszal, és az igény jogellenességére illetõleg megtévesztõ voltára tekintettel kérte az igény elutasítását. Az ügyek összefüggése, a felek azonossága miatt a Tanácsadó Testület (TT) a két domainnel kapcsolatos ügyet együtt, egy eljárásban vizsgálta.

 

Kifogásában a Rockinform Kft elõadta, hogy Rockinform Zenei Magazin közel 18 éve mûködõ zenei és ifjúsági havilap, és a hozzá szervesen kapcsolódó rockinform.hu elérhetõ zenei hírportál, valamint zenei CD és DVD kiadó, 2008. évben Erdély Zsolt István tulajdonába került, aki a Rockinform Kft-t bízta meg a kiadási és névhasználati jog gyakorlásával. A Magazin korábbi munkatársai jogviszonyuk megszûnése után, Rockinfo néven kívánnak új kiadványt létrehozni, amely struktúrájában, tartalmában megtévesztéséig hasonlít a Rockinform-ra ezzel félrevezetik a Panaszossal partneri és szakmai kapcsolatban álló vállalkozásokat.

 

A panaszolt M30 Média Kft a panaszra vonatkozó észrevételében kijelentette, hogy nem tervezik rockzenei témájú szaklap kiadását. A domainekkel kapcsolatban az volt a véleménye, hogy az információra utaló „info” és „inform” karakterláncok összetéveszthetõsége nem áll fenn, a domainekkel azonos karakterláncra a Panaszos kizárólagosan nem jogosult. Több példát hozott fel arra, hogy az Interneten számos – különbözõ fenntartó által mûködõ portál üzemel – a két megkülönböztetéssel anélkül, hogy a felhasználók összetévesztenék ezeket. Pl. ingatlaninfo.hu-ingatlaninform.hu, ceginfo.hu-ceginform.hu.

 

Viszontválaszában a Rockinform Kft szerint az „info” és „inform” összetéveszthetõsége fennáll, és a domain nevek delegálását magának kérte.

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során azt vizsgálta, van-e a domainekre kizárólagos joga valamelyik félnek, és van-e akadálya a M30 Média Kft által benyújtott domain név-igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

 

Kizárólagos jogára egyik fél sem hivatkozott, a TT sem észlelt ilyen körülményt.

 

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

 

A Panaszos állította a domain jogsértõ voltát, de a jogsértés jogalapját, indokait nem jelölte meg. A TT nem talált adatot arra, hogy a felek versenytársak lennének, az igénylõ domainek megszerzése utáni tevékenysége nem ismerhetõ ezért jelenleg, az igénylés idõpontjában jogellenesség nem állapítható meg.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a „rockinform” megjelölés az adott kontextusban, karaktersorozatként, az „rm” szó kihagyása miatt, az átlagos felhasználó számára nem téveszthetõ össze a „rockinfo” és a „rock-info” domain megjelöléssel.

 

A TT álláspontja szerint a tárgybeli domainek kapcsán, a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg sem az azonosság, sem az összetéveszthetõség lehetõsége, sem a felek, sem szolgáltatásaik sem az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek vonatkozásában, és a rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhetõ.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztõnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhetõ, hogy a domain név delegálása és annak a M30 Média Kft igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2010. november 11.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.