Eseti állásfoglalások

A rani.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 22/2009. (X. 30.) sz. Állásfoglalása

A rani.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(806/2009. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 806/2009. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. október 30-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A rani.hu domain név delegálására vonatkozó igény számára teljesíthetõ.

 

Indokolás:

A rani.hu domain nevet (továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. július 14-én. Az igény ellen a DI-MON Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain név delegálásának panaszolt számára való megtagadását.

 

Panaszos elõadta, hogy 2009. május 11-e óta kizárólagos forgalmazója a RANI gyümölcsleveknek Magyarországon.  A gyártóval (Aujan Industries Co. Dubai) közös megegyezések alapján fejlesztik a marketing tevékenységeiket, melynek elsõ lépése volt a bolti és vendéglátóhelyi figyelemfelhívás.  Második lépcsõben (mivel a termék már elért egy bizonyos értékesítési szintet), a weblapkészítésre kaptak engedélyt a jogtulajdonostól, és egy internetes reklámot indítanak 2009. szeptembertõl a fiatalok felé.

Panaszos elõadta továbbá, hogy 2010 januárjától egy országos, óriásplakátos reklámkampányt indítanak, és hogy a román nyelvû reklámanyag és értékesítés is elõkészítés alatt áll, mellyel 2009. augusztus 15-tel indulnak el.

A Panaszos ügyvezetõje kifejtette: „A másik félnek nem értem, mi szüksége lehet a weblapra, mivel nem folytat Magyarországon ezzel az üdítõvel kapcsolatban üzleti tevékenységet. Érzésem szerint cégemnek nagyobb jogalapja van a magyar és a román weblap címre, mivel mindkét országban cégem értékesíti a RANI gyümölcslevet.”. Panaszos szerint „a gyártó sem érti, miért akarja más valaki megkapni a weblapot”.

Panaszos kérte, hogy a Testület döntésében vegye figyelembe, hogy cége „mindig a korrekt üzleti eljárásokhoz ragaszkodott, és a késõbbiekben is erre törekszik, így a weblapra sem nyerészkedési céllal van szüksége”.

Panaszos konkrét jogcím(ek)re nem hivatkozott.

 

Panaszolt álláspontját nem fejtette ki. A következõ dokumentumok másolatát csatolta: „.hu regisztrációs lap”, „ oklevele” (feltehetõleg szlovák nyelvû okirat), és „Rani Mukerji Official European Fun Club” címû angol nyelvû, aláírás nélküli tájékoztató anyag, mely – bár a forrást az illetõ nem jelölte meg – egy angol nyelvû Wikipedia cikk másolata. A panaszos által csatolt tájékoztató anyagból az derül ki, hogy Rani Mukerji a „legelismertebb Bollywood-i filmszínésznõ”, valamint az angol nyelvû utalásból következtetni lehet a felhasználás céljára: „We are the first official EU–fun club of the best Bollywood film actress Rani Mukerji” /ford.:„Mi vagyunk az elsõ hivatalos EU ’fun club’-ja Bollywood legjobb színésznõjének, Rani Mukerji-nek”/.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja a következõ. A Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 1.3.2. pontja alapján az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik.

Vita esetében a Tanácsadó Testület a vonatkozó jogszabályok és a DRSZ szerint (a DRSZ 2.2. pontja, különösen a 2.2.2. pont alapján) vizsgálja meg az ügyet. A kérdés az, hogy megfelel-e a domain a DRSZ elõírásainak, illetve a domain delegálása ütközik-e az adott szabályozással, miszerint:

„Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

Mivel a Panaszos kifejezetten nem hivatkozott a DRSZ szerinti jogcímekre, a Tanácsadó Testület a névválasztás és használat esetleges jogellenességét, megbotránkozást, félelmet keltõ és megtévesztõ jellegét is vizsgálta a rendelkezésre álló adatok alapján.

Jogellenesség hasonló ügyekben akkor szokott felmerülni, ha a domain név használata sértheti más személynek a névhez fûzõdõ jogait, védjegyjogát vagy a versenyjogi szabályokat. A Testület megállapította, hogy a Panaszos oldalán fennálló névhez fûzõdõ jogra utaló információ nem merült fel. A Tanácsadó Testület megállapította továbbá, hogy a Panaszos arra sem hivatkozott, hogy védjegyjogi oltalom a megjelölésen fennállna.

A versenyjogi jogellenességet vizsgálva a Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésre olyan adat, amely szerint a Panaszos és a Panaszolt versenytársak lennének. Nem tudjuk, hogy a Panaszolt fél pontosan milyen tevékenységet folytat, ill. milyen tevékenységet kíván folytatni a jövõben, erre vonatkozóan a fenti homályos utaláson túl nem merült fel további adat. Valószínûsíthetõen tevékenységi köre egy „fan club” mûködtetésére összpontosul majd.

A szóban forgó domain név sem jelentéstartalmára, sem használatára nézve nem tûnik jogellenesnek, sem nem megbotránkoztató vagy félelmet keltõ. Mivel az átlagos magyar fogyasztó számára ez az elnevezés fantáziaszó, más dologra nem utal, így nem megtévesztõ.

A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhetõ, hogy a rani.hu domain név delegálása és annak az igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a delegálás teljesíthetõ a Panaszolt számára. Ugyanakkor a Tanácsadó Testület felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az igénylõ a vonatkozó jogszabályok és a DRSZ 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelõsséggel tartozik a használat jogszerûségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2009. október 30.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.