Eseti állásfoglalások

A radio-taxi.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 46/2001. (VI. 20.)
Állásfoglalása

A radio-taxi.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igények teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 496/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
06. 20.-i ülésén öt tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

 

A tárgyi domain név az igénylõ 11 Kft számára nem adható
használatba.

 

Indokolás:

A 11 Kft nem priorításos igényét a
Nyilvántartó terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó
Testület elé. A Nyilvántartó kifejtette, hogy az igényelt név nem felel
meg a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja szerinti követelménynek,
miután a domain közismert kereskedelmi név (cégnév) ezért csak a
névhasználatra jogosult, illetve felhatalmazottja részére történõ
delegálás nem lenne gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ.

 

A Tanácsadó Testület, Titkársága révén kiküldött
levelében az Igénylõt, Regisztrátorán keresztül hiánypótlásra kérte fel
azzal, hogy a közismert kereskedelmi névnek minõsülõ rádiótaxi
megnevezés domain névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot
az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidõn belül nem történt
meg.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a www.radiotaxi.hu domain
név alatt már
üzleti célú tartalomszolgáltatás érhetõ el amelynek fenntartója a a
Rádió Taxi Ász Kft. Ez a domain név a magyar Interneten és az
üzleti-gazdasági életben már az adott céghez kötõdik, az igényelt domain
csak egy kötõjel alkalmazásával tér el a közismert internetes weboldal
nevétõl és így alkalmatlan a megfelelõ megkülönböztetésre ezért az
igénylõ általi használata megtévesztõ illetve az alábbiakban kifejtettek
szerint jogsértõ lenne.

A Tanácsadó Testület felhívja a figyelmet, hogy a
tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 6. § értelmében tilos az árut,
szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes
külsõvel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel elõállítani
vagy forgalomba hozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt
használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták
felismerni. A Tpvt. 2. § a tisztességtelen verseny tilalmát
általánosságban kimondó klauzulája értelmében pedig a versenytárs
érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ gazdasági tevékenység
tisztességtelenül folytatottnak, így tilalmasnak minõsül. Mindezek
alapján a Tanácsadó Testület az igénylés teljesíthetõségének versenyjogi
alapú akadályát is megállapítja és a tárgyi domaint, az igénylõ számára
nem látja kiadhatónak.

A Tanácsadó Testület a fentiek szerint osztja a
Nyilvántartó véleményét ezért álláspontja szerint a 11 Kft igénylése –
figyelemmel a gyaníthatóan megtévesztõ vagy jogellenes névigénylések
elutasíthatósága tárgyában hozott 8/2000. (VIII. 9.) elvi
állásfoglalásban foglaltakra is – nem teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 06. 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.